مصاحبه جناب کرزی با کرستیان امانپور خبرنگار CNN تاریخ دوازدهم جنوری ۲۰۱۳ ارسالی: میرعنایت الله سادات

  بالای  لینک  فشار دهید  و  مصاحبه را  بشنوید و تماشاه  کنید 


http://amanpour.blogs.cnn.com/2013/01/12/karzai-confident-he-can-get-u-s-troops-immunity/