پیشبرو !!!- اهدا به شاعره شیوا سخنُ خانم شهلا لطیفی ولیزاده : نذیر ظفر

 

*******

با طبح آزاده چو بر خاستی

صاحب اندیـــشهء فرداستی

شعر تو آییــــــنهء دلها بود

موج رقــــم کردهء گلها بود

در سخنت رنج زمان خفته است

گفته تو ؛ گفــــتهء نا گفته است

واژهء تو ؛ واژهء گواژه نیست

صحبت گواژه گران واژه نیست

بحر خیالت چو تلاطم کند

جزرو مدی آمده را گم کند

قایقی در بحر خروشان تویی

 عابرء در مشکل و آسان تویی

پیشبر و ؛ راه مده بر هراس

در دل خود جاه مده بر هراس

بانوی دانــــشورو داناستی

شاعره و واله و شهلاستی