کشور : مولانا عبدالکبیر (فرخاری) ونکوور کانادا

*********

  مدتی شد کشورم بی درب و کلکین دیده ام
  بر ســــکوی قدرتش ملای چرکین دیده ام

هموطن آخر نمیدانی که میهن زیر پاست
 سرنوشتش تیره و تاریک و غمگین دیده ام

دزد حاکم در چپاول میــــخ از دیوار برد
 پوند باد آورده را در جیب  و خرجین دیده ام

گوی سبقت را ربود آن شخص اول درفساد
  گرچه نانش در پناه لطف آمین   دیده  ام

بر زبان دین ستمگر میکشد تیغ    ستم              
     در گلویم پنجه و چنگال شاهین    دیده  ام

دین فغان دارد ازین نامردمان دین فروش           
     صد لگد برفرق ازین دونان بی دین دیده ام

در نیام صوفی شبخیز هنـــــــگام نماز             
      بردریدن سینه یی , شمشیر و زوبین دیده ام

ازچه میبخشی فلک قدرت به طفل نی سوار      
    خنگ تازی را روان بازور قمچین دیده ام

گندم  آســــا در گلوی  آسیا   افتاده    ام         
   گرد و خاکم روی سنگ سخت زیرین دیده ام

بر امید آب دایم رهنوردم در    سراب
  تلخ کامی ها به فکر آب  شیرین   دیده ام

بیوه ی درد آشنا در عید نامیمون خویش          
        جای حینه دست و پا در خون رنگین  دیده ام

از کتاب زندگی  آموز درس روز گار                 
    تخته ی مشق ادب بر دست تمکین  دیده ام

در نبرد حق و باطل زور می افتد رسا               
     دست بالا در نبر د نرد فرزین دیده    ام

در ترازوی غزل سنجید ارباب خرد                    
   پنجه ی شاهین به سود (فضل) سنگین دیده ام

                بال پرواز ســـــــــــــخن گیرد ره چرخ برین

                این گهر (فرخاری) در آغوش پروین دیده ام

نوت: (فضل) استاد فضل الحق (فضل) از غور باستان

جای حکم روایی سلطان غیاث الدین غوری