شـــگــوفــــانــی هــنــر در عــهــد تــیــموریـان هــــرات : تالیف داکتر عنایت الله شهرانی