خطاب به دزد چراغ بکف-نوشته : دکتور دنیا غبار

291986_195469013849830_3323119_n
شما آقای کاظمی ، حیف به نام دانشمندی وکرامت نویسندگی ! آیا شما راستی و کرامت انسانی را در نظر دارید؟ اگر شاد روان غبار زنده میبودند به شما میگفتند که ” آقای کاظمی ، شما که خود را دانشمند میخوانید بروید کتاب خود تان را بنویسید با دستور و نکته سنجی خود تان با وسایل تخنیکی تان، ولی به شما حق نمیدهم که به کتاب من دست زنید و حتا یک حرف را تغیر بدهید. به کتاب من که به بهای حیاتم در مختنق ترین شرایط نوشتم حق ندارید که دست بزنید . اگر اشتباهات لغتی باشد از من است ، و من به شما یا هیچ کسی اجازه نمیدهم که آنرا تغیر دهد . بروید آثار خود را بنوسید و به نمایش بگذارید . کتاب من برای مردم مظلوم و بی پناه و جوانان راستکار و روشن فکر است که درک دارند . شاد روان غبار میدانست که اشخاصی مانند شما ها همیشه پیدا میشوند ، به این لحاظ او پسرش حشمت خلیل غبار را وظیفه ای محافظت حق چاپ را داد که کتاب ها ی او را از دست اشخاصی مانند شما محفوظ نگه دارد . حق ویراستاری را تنها شخص دارای حق تبع اجازه داده میتواند نه هر ناشر !

حشمت خلیل غبار تا کنون به چندین ناشر اجازه داده است که کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را مطابق چاپ اول ، بدون هرگونه تغیر و اصلاحی و یا ویراستاری چاپ کنند . ولی به هیچ ناشری و شخص دیگری اجازه ای ویراستاری را نداده است و نخواهد داد !

من در جواب خاموشی اختیار میکنم زیرا من یقین دارم که روشنفکران واقعی که خود را و قلم خود را در خدمت مردم مظلوم افغانستان قرار میدهند ، از اصالت کتاب افغانستان در مسیر تاریخ دفاع و از آن محافظت خواهند کرد . 

دنیا غبار ، دختر شاد روان غبار

شیادی یا ویرایش : نوشته ناهید خرم فروغ

291986_195469013849830_3323119_n nahid k1  وب سایت افغان لرن خبر چاپِ کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را که بصورت غیر قانونی و بدون اجازۀ دارندۀ قانونی حق چاپ و تکثیر این کتاب ( آقای حشمت خلیل غبار ) ، توسط آقای کاظم کاظمی مثلاً ویرایش و چاپ گردیده ، با اظهار خوشحالی منتشر نموده و چنین می نویسد :
خبر خوشی که به ما رسید این بود که کتاب افغانستان در مسیر تاریخ به همت آقای محمد کاظم کاظمی اکنون به چاپ جدید خود رسیده است .
 این وبسایت چنین ادامه میدهد :
( آنچه در پی می‌خوانید مقدمه ویراستار بر چاپ جدید افغانستان در مسیر تاریخ است و چون مطالعهء آنرا خالی از مفاد ندانستیم، لذا برای خوانندگان خویش نیز برگزیدم تا از یکسو از چاپ جدید این اثر کم مانند باخبر باشند و از سوی دیگر  شاخصهای چاپ جدید را آقای کاظمی برشمرده، مطلع گردند… )

دوستان آزادی بیان کیها اند؟ وچگونه برعلیه آن می رزمند؟ :دکتور علی احمد کریمی

  karimi ahmad aliمدیا چیست؟ رسانه های گروهی که بنام مدیا معروف گردیده درجهان معاصرمهم ترین وسیله ارتباطات مردم وکشورها است،به کمک مدیا فاصله ها کوتاه وجهان کوچک شده است.امروز کاروزندگی همه با مدیا ارتباط دارد ورسانه های گروهی به زندگی ما کنترول دارند. مدیا درجهان معاصر رکن چهارم دموکراسی محسوب میگردد. تاثیرونفوذ مدیا سریع ترازموشکهای قاره پیما است.قدرت ها اول باشایعات و خبرافگنی هدف رانشانه میگیرند وبعد از پخش خبروشایعات برای عملیات انتخابی موشکها راپرتاب می نمایند.تسلط برمدیا حاکیمیت بر جهان است. رسانه های گروهی افغانستان باید صدای قوی ومحکم برای منافع ملی ماباشد، تا زمانیکه امنیت خبری ما تامین نگردد ما نمی توانیم امنیت ملی راازخطرنجات بدهیم. دفاع ازامنیت خبری جنگ با رسانه های سایرجهان نیست،اما رقابت های خبری به منظورکشف وارزیابی واقیعیت ها،طرفداری ازصلح،آزادی، حقوق بشرومنافع اقتصادی درجهان معاصرکه مملوازشک وتردید وجعل وتقلب است همیشه ادمه خواهد داشت.

ادامه خواندن دوستان آزادی بیان کیها اند؟ وچگونه برعلیه آن می رزمند؟ :دکتور علی احمد کریمی

میـــرغـــلام محمـــد غبـــار در «یـــاد نامـــۀ غبــــار» :نوشته پرتو نادری

 partaw-naderiسخنان آغازین: كه خبر داغ در روزنهمdownload

جوزاي«1357» خورشيدي در كابل،خبر آزادي كتاب«افغانستان در مسير تاريخ»بود به هيچ صورت سخني گزافه يي نگفته ام. به زبان ديگر مي شود گفت كه در مقياس تاريخ مطبوعات و چاپ كتاب در افغانستان اين يگانه حادثۀ بزرگي بود كه در آن روز رخ داده است.  روز گار، روزگار هياهو بود و روز گار طبل كوبيدن بر بام هاي سرخ پيروزي. روزگار تسلط رنگ سرخ بود بر رنگهاي ديگر. با اين حال خبر آزادي كتاب افغانستان در مسير تاريخ چنان قوي و تكان دهنده بود كه فكر مي كردي همۀ اين هياهو در زير چتر گستردۀ اين خبر فرو رفته و خاموش شده است. 

آن روز را مي شود روز غبار در كابل خواند.

ادامه خواندن میـــرغـــلام محمـــد غبـــار در «یـــاد نامـــۀ غبــــار» :نوشته پرتو نادری

غـــــبــــار راه آزادی : نوشــتــه مـــاریــا دارو

    Maria Daro 2008 زنده یاد میر غلام محمد غبار در طول  عمرش  هوای  آزادی  را تنفس نکرد و در مبارزه  علیه  رژیم  استبدادی آل  یحیی قلم از استخوان سر کرد وبا خون  دل  وقایع  ناهنجار ُ ظلم زندانهای مخفوف , را که چشم  دیدش  بوده  و فداکاری  مبارزین  وطن  دوست را بروی  کاغذ  ریخت ُ تا نسل نوین  جامعه  از گذشته  های  سیاه  و ظلم  رژیم  های مستبد که بالای  پدران شان چه  گذشته است  ُبدانند.

ghobar

مرحوم  غبار از جعل کاریهای  تاریخ  نویسان  درباری پرده  برداشت  و طرز نوین  تاریخ  نویسی را در وطن  رایج  ساخت  ُ او با اقدام ارزشمندش  تاریخ  نویسانی    را که کتب  و اثار شان  فرمایش درباریان بود و بنفع  خانوادگی و تمایلات تبعیضی می چرخید  ُ سرنوشت رادمردانی راکه در راه  مبارزه  بخاطر  آزادی  به  سلول  های  زندان ها پوسیده  و بعضی  شان به  چوبه  دار آویخته شدند ُ به فراموشی  گذاشته میشدُ  افشا کرد. چنانچه نویسنده ء ( جناب  خالق  بقایایی پامیرزاد ) بزبان شعر  در  مورد  شادروان غبار چنین  میگوید:

ای  غبار  ای سرور  آزادگان 

ای که بودی  حامی محنت کشان

درد مردم را  تو کردی  آشکار 

راوی  روشندل  روشندلان 

در جسارت درصف مردان  دهر

نام پاکت جاودان باشد عیان

دست  پولادین بسازد پیکرت 

برفراز  قله ئی تا کهکشان

بر نوشتی  راه  درد ورنج را 

بر صریر سوره ئی تاریخ  مان 

 افغانستان  درمیسر تاریخ  از مبارزات  وطن پرستانُ و ظلم رژیم bothvolumesofAfgh..sm-medium-init-

های  مزدور و دست  نشانده  و تاریخ  واقعی  سرزمین  آریانا  ُ خراستان  و افغانستان  امروز بحث  میدارد تا نسلهای  آینده  وطن  بدانند که  تغیر  نامهای  وطن  و آب  و خاک از دست  رفته  شان چطور  و روی  کدام  ملحوظات به وقوع  پیوسته  است  و پدران مبارز شان  چرا تا اخرین نفس برای  آزادی میرزمیدند.  

ادامه خواندن غـــــبــــار راه آزادی : نوشــتــه مـــاریــا دارو