تــقدــــدیـــم بـــه زنان عــ-الـــی تــــریــــن مــــظهــــرجــــمـــال ولـــطـــف خــــدا: دوکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکو

  zanbatefl تــقدــــدیـــم بـــه زنان عــ-الـــی تـــریـــن مـــظهـــرجــــمـال ولـــطـــف خــــداkarimi ahmad ali

که مردان ایثاروفداکاری خودرا مدیون نجابت آنان میدانند وبه فرموده سرورکائنات واشرف مخلوقات جوانمردان زنان را گرامی میدارندوفرومایگان به آنان اهانت مینمایند وآن حضرت به فرومایگان هوشدارمیدهند که ستم شوهربه زن بعد ازشرک به خدا بزرگترین گناه است وبگفته مولانا” زن عالی ترین مظهرجمال ولطف خداست”.هدف ازپژوهش سیرمختصر درمسیرتاریخی فمینیسم یا نهضت زنان درگرایش های گوناگون لیبرالها، رادیکالها، مارکسیست ها وپست مدرن است ودرخور توجه است که  فمینیسم اسلامی با توجه به ویژگی های تاریخی وفرهنگی جوامع، باگرایش پست مدرن ها شباهت دارد ولی مقصود احترام به حقوق وآزادی زنان است که بدون آنان سیمای جوامع بشری ناقص خواهد بود. ادامه خواندن تــقدــــدیـــم بـــه زنان عــ-الـــی تــــریــــن مــــظهــــرجــــمـــال ولـــطـــف خــــدا: دوکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکو

گــویــتــه : قـــران فرســتاده خـــدا است. نگارش دکـتــور عــلــی احـــمــد کــریــمــی

 goetheگــوئته: قـــران فرســتاده خــدا است.   karimi ahmad ali

یوهان ولفگانگ گوته ازنوابغ بزرگ آلمان وفرهنگ جهان است.منقدان اورا حکیم ترین مرد اروپا وطبیب عصرآهن میدانند.اوهمیشه به جستجوی حقیقت وزیبایی میگشت. بلند نظروسختکوش بود، ازجوانی تا پایان عمرهشتادو ساله اش همیشه مینوشت وحاصل این تلاشها 120 جلد مجموعه آثاراومیباشد.دکتر فاوست بزرگترین وماندگارترین اثرگوته است که مفهوم ومحتوای اصلی آن پیروزی معنویت برشیطان که همان نفس هماره است میباشد که در بهشت را بجای سقوط به جهنم بروی انسان باز میگرداند.

منقدان آلمانی دکتر فاوست را «بزرگترین گنجینه ادبی وآلمانی ترین آفریده فکرآلمان میدانند.» امروز درسراسرجهان انستیتوت های گوته تاریخ،فرهنگ،فلسفه وزبان آلمانی رابه جهانیان میآموزاند.

ادامه خواندن گــویــتــه : قـــران فرســتاده خـــدا است. نگارش دکـتــور عــلــی احـــمــد کــریــمــی

تولســـتوی: بمـــن بدیــده یک مســـلمان خیرخــواه بنــگرید! : دوکتور علی احمد کریمی اتشه فرهنگی- مسکو

  tolestoj
 درآن عصریکه که کارل مارکس پیشوای کارگران جهان هدف زندگی را زوال سرمایه داری وحاکمیت طبقه کارکرومتحد آن کشاورزان میدانست ونیجه هدف انقلاب راترکیدن عواطف وحشیانه وازبند رسته وویرانگرانه خلق میخواند ودانشمندان درفکرتکنالوژی های پیشرفته غرق گردیده بودند،تولستوی هدف زندگی راعشق به خدا ورستگاری بشر میدانست. 

تولستوی درسال 1828 دردهکده یاسنایا پولیانا درجنوب شهرتولا زاده شد.دوسال داشت که مادرش مرد.درسال 1862 با سوفیا برس ازدواج کرد. اوهمسر ویاور نمونه برای تولستوی بود وشوهرش را در آفرنیش آثارش نیز کمک میکرد،چنانچه نسخه خطی

ادامه خواندن تولســـتوی: بمـــن بدیــده یک مســـلمان خیرخــواه بنــگرید! : دوکتور علی احمد کریمی اتشه فرهنگی- مسکو