حیدری وجودی با قـافـلۀ شـعـرا حــرکت کــرد واز عـشق الـهام گـرفـت در خرگاۀ سبز عشق و کوچه باغ غزل هایش قسمت هشتم : مهرالدین مشید

  موانست ها و همزبانی های دیر پای او با شعرای گرانمایۀ روزگارش ، شدن های پیهم و عطشناک او را بیشتر به تلطیف گرفت و حضور دایمی او در محافل آنها سبب شد که قطره هایی گرانبهایی را از رود طبع روان و قریحۀ توانا و خیلی ظریف آنان به تماشا بگیرد ، در آیینۀ شفاف آن قطره های زیبا دنیای آشفتۀ روحی خویش را بیشتر صیقل نماید و هر لحظه با دست یابی به نایافته ها و گم شده های خویش ، ظرفیت و مهارت  به خویشتن رسی و خود یابی های بازگشت به خویشتنی های اصیل ، کامل و سر شار از معنویت را بار بار در آنها به تجربه بگیرد  . این سوخت و ساخت های پیهم هر  آن از خامی های او کاست و به پختگی های او افزود .از همین رو او شاعر مجسم و وارث راستین نسلی از پاک بازان و حقیقی ترین راهپیمایان وادی پر فراز و فرود عشق و عرفان به حساب میرود و می شود گفت که او آخرین قافله از قافله داران غزل سرایانی است  که هنوز با همت تمام پیرانه سر بار غزل های سبز عاشقانه را با اشتیاق تمام به دوش میکشد . و از برکت شوق گزیده و بی پهنای این اشتیاق است  که او در آخرین قطار قافله داران پاکباز عشق و معرفت قرار بگیرد و با شرب دمادم از چشمۀ زلال معنویت آنان بی اندکترین تانی کاخ بلند شعر را در ادامه خواندن حیدری وجودی با قـافـلۀ شـعـرا حــرکت کــرد واز عـشق الـهام گـرفـت در خرگاۀ سبز عشق و کوچه باغ غزل هایش قسمت هشتم : مهرالدین مشید

عاصی عصیانگری بی باک و شاعر همۀعصرها ونسل ها : مهـرالدیـن مـشیـد

  عاصی در واقع فریادی است، بر فرق ستمگران و صوری است در دل تاریخ که شعر اش از آنسوی زمان شلیک شده و به گفتهء رضا براهنی چون سنگی شناور به آن سوی زمانه ها جاری است و پیام های سبز و رهایی بخش را برای هر عصری و هر نسلی می رساند. فریاد های عاصی در تار و پود شعر هایش ساری و پایی است و به او حیات جاودانه داده است و از همین رو عاصی نمرده و زنده است. این بار خواستم تا باب سخن را در مورد عاصی  این شاعر عصیانی و شوریده آغاز کنم که شاعر همۀ عصر ها و نسل ها است؛ زیرا شعر او برای هر نسلی و هر عصری سخنی دارد و هوا و فضای هر عصری را می توان در آن به تماشا نشست. این نوشته را با جنون ناتمام عاصی آغاز کردم تا سرعت بی پیشنۀ رخش سخنش را در رگان سیال اشعار حماسی و شکوهمند آن به نمایش بگذارم. چنانکه دراین شعر به وضوح رخش تیز تک سخن و آشوب سیاهی هایی ها را می توان به تماشا نشست که عاصی را سخت  دست و پاگیر کرده بود:

جنونی ناتمامی در رگانم رخش می راند

سپاهی سخت عاصی در من آشوب آرزو دارد

نمی گنجد در این ویرانه نعلی از سوارانم

تماشا کن چه بی بالانه می رانم

قیامت بال و پر دارم، به گاهء وصل منظوری

خدا حافظ گلی سوری ادامه خواندن عاصی عصیانگری بی باک و شاعر همۀعصرها ونسل ها : مهـرالدیـن مـشیـد

چگونگی تعریف یک روشنفکر از جایگاۀ پیرامونی اش در متن تاریخ: مـهـرالـدیـن مـشـیـد

                نوع نگاۀ ما به تاریخ و افق فهم تا تعیین               کننده جایگاۀ پیرامونی ما است

با جهانی شدن فرهنگ، اقتصاد، ارتباطات و تجارت تمامی معادله های گذشته پیرامون فرهنگ، اقتصاد، ارتباطات و تجارت به کلی دگرگون شده است. در بحبوحۀ این تغییر و دگرگونی سریع و پرشتاب تمامی مفاهیم یادشده در حال دگرگونی جدی اند و همزمان به این دگرگونی ها مفاهیم گوناگون پیرامونی آنان یا تغییر کرده و و یا در حال دگرگون شدن اند. حال پرسش این است که در این تحول شگفت انگیز جایگاۀ پیرامونی خویش را در متن تاریخ چگونه می توان، تعریف کرد. این دگرگونی ها بحث «فلسفی فرهنگی» را به پیش کشیده است تا چگونه یک روشنفکر قادر به اندیشیدن مستقل در مورد کیستی و چیستی خود شود تا از یک شو بر تنش های هویتی غلبه حاصل کند و برای زنده گی کنونی پاسخ های مناسب ارایه کند.  ادامه خواندن چگونگی تعریف یک روشنفکر از جایگاۀ پیرامونی اش در متن تاریخ: مـهـرالـدیـن مـشـیـد

شهادت مژده زنگ خطری برای آزاد اندیشان متعهد به مردم و کشور: مهرالدین مشید

      گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است   میچیند آن گلی که به عالم نمونه است

این بار دست ستم آز آستین اهریمن بیرحمانه تر از گذشته بیرون شد و از گلستان سرخ و خونین کشور گلدسته یی را بلعید که و گلگون کفن گردانید که زبان و قلمش قوت قلب برای آزاد  اندیشان وطن دوست و بویژه برای آنانی بود که خواهان یک افغانستان آزاد، سربلند و مستقل و دارای حاکمیت مقتدر ملی و بیرون از مداخله های کشور های خارجی هستند. هلاک و شکسته باد دستان شریر و اهریمنی ای که تفنگ را به سوی مژده نشانه رفت و روح مرد آزاده اندیش، مبارزی خستگی ناپذیر، عصیانی، نترس و بی باک و وطن دوست کم مانند را بزدلانه و وحشیانه جریحه دار کرد و او را به شهادت رساند.  ادامه خواندن شهادت مژده زنگ خطری برای آزاد اندیشان متعهد به مردم و کشور: مهرالدین مشید

یک تحلیل سیاسی چیست و یک تحلیلگر سیاسی کی باید باشد !؟ تحلیل سیاسی و مولفه ها و انواع آن : مهرالدین مشیـد

  تحلیل  در زبان فارسی در معنا های گوناگون کاربرد دارد. از این رو مخاطبان برای درک دقیق تر منظور نویسنده از جمله های پیش و بعد از آن به معنای دقیق آن پی می برند. آنچه در اینجا مورد نظر است، تشریح مفهوم «ماهیت تحلیل سیاسی» است. اگرچه ممکن است این مفهوم با تحلیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و غیره اشتراک معنایی داشته باشد، اما از لحاظ مفهومی فرق اساسی در موضوع و روش انجام دادن تحلیل دارد. بر این اساس «تحلیل» در موضوع‌های مختلف با روش‌های گوناگون انجام می‌شود، اما مفهوم آن بستگی دارد، به این که در کنار کدام کلمه قرار گیرد. در آن صورت، معنی های متفاوتی را به مخاطبان منتقل می‌سازد. مانند تحلیل ریاضی، تحلیل حقوقی، تحلیل ورزشی، تحلیل آماری، تحلیل افکار عامه، تحلیل اقتصادی، تحلیل سیاسی( بحث پیرامون رخدادها و مسایل گوناگون سیاسی)  و غیره…

تحلیل در واقع موشکافى و بررسى یک پدیده در ابعاد متفاوت، براى رسیدن به پاسخ یا نتیجۀ مطلوب است که می شود از آن به عنوان تحلیل هدفمندانه نیز نام برد و یکى از روش‌هاى پژوهش علمى در کلیۀ مسایل، بویژه مسایل سیاسى به‌شمار می‌رود. با تحلیل، بخش‌هاى متعدد یک پدیده و ارتباط این بخش‌ها با یکدیگر در مجموع، مورد بررسى قرار مى گیرد. ادامه خواندن یک تحلیل سیاسی چیست و یک تحلیلگر سیاسی کی باید باشد !؟ تحلیل سیاسی و مولفه ها و انواع آن : مهرالدین مشیـد

دمی با نجم العرفا حیدری وجودی از پیش قافله داران عرفان اسلامی در خرگاۀ سبز عشق و کوچه باغ های غزل  هایش قسمت هفتم: مهرالدین مشید

من از مردی و نامردی چه گویم   –  عمل آیینه یی نامرد و مرد است

گفتنی است،  حیدری شاعر شعر سفید، شعر آزاد گونه است که در دهۀ سی شمسی، پس از نشر مجموعۀ هوای تازه ازشاملو در افغانستان ظهور پیدا کرد . در این شعر بصورت عموم وزن عروضی رعایت نشده؛ اما آهنگ و موسیقی در آن نمود دارد و بیرون از اوزان نیمایی است. شماری ها بدین باور اند که شعر سفید بعد از عصر ترجمۀ شعر اروپایی در کشور بوجود آمده است. پس از شعر سفید، نوعی چهار پاره سرایی رایج یافت . چهار پاره سرایی در ایران بعد از انقلاب مشروطیت بوجود آمد و اما در افغانستان بعد از دهۀ چهل هجری بوجود آمد؛ هرچند در اصول با شعر کلاسیک همخوانی دارد و اما بعد از فروریزی دیوار های وزن عروضی به وسیلۀ نیما، در سروده های بسیاری شاعران رخ بنمود. چهار پاره ها در واقع دو بیتی های منظم اند که مصرع های اول با مصرع های دوم و چهارم هم قافیه نیستند و از نگاۀ وزن هم وزن هستند. یک نمونه از چهار پارۀ لطیف ناظمی دیگر زسنگ ساحل تالاب چشم من مرغابی خیال تو پرواز می کند در ادامه خواندن دمی با نجم العرفا حیدری وجودی از پیش قافله داران عرفان اسلامی در خرگاۀ سبز عشق و کوچه باغ های غزل  هایش قسمت هفتم: مهرالدین مشید

فدرت طلبی و فاشیسم نقطهء پایان خودشیفتگی های تباری و سیاسی از خودشیفتگی های روانی تا خودشیفتگی های سیاسی: مهـرالدین مشیـد

    از خودشیفتگی های روانی تا خودشیفتگی های سیاسی

محققان دانشگاه کوئینز بلفاست ایرلند اعلان کردند، محققان این مرکز موفق شده اند تا دریابند که افراد خودشیفته بیشتر از دیگران خوش و سر حال بوده و عمر شان هم طولانی تر است؛ اما خودشیفتگی آنگاه خطرناک و خطرساز می شود که در نماد سیاسی ظاهر شود و خودشیفته را به اژدهای هتلری، تباری و فاشیسم  بدل می کند که نه تنها خطر آن متوجه یک ملت نه؛ بل متوجه تمامی کشور های جهان می شود. این در حالی است که هنوز جهانیان خاطرات خونین جنگ دوم جهانی و جنایات داش های آدم سوزی هتلر را به خاطر دارند. دراین نوشته بیشتر به همین نکته تمرکز شده که چگونه خودشیفتگی روانی به خودشیفتگی خطرناک سیاسی بدل می شود و تمامی افکار و اندیشه های یک انسان را به گروگان می گیرد و بر اعمالش حاکم می شود و بالاخره تیغ از دمار انسانیت اش بیرون می کند. ادامه خواندن فدرت طلبی و فاشیسم نقطهء پایان خودشیفتگی های تباری و سیاسی از خودشیفتگی های روانی تا خودشیفتگی های سیاسی: مهـرالدین مشیـد

پاسداری از شخصیت های تاریخی و سیاسی حق هر ملتی است٬ کش و قوس ها در فلم پانی پت و جایگاۀ احمد شاه ابدالی در آن : مهرالدین مـشیـد

 قرار است بالیود فلم فتح پانی پت آخرین لشکرکشی احمدشاه بابا به هند را تازه به بارار عرضه کند. سینمای هند یک فیلم سینمایی وهنری از جنگ ماه جنوری سال ۱۷۶۱ پانی پت را به تصویر کشیده است.             بدون تردید این فلم بیشتر به روایت هایی پرداخته است که از سیمای دو طرف پرده برداشته است و بدون تردید به ابعادی بیشتر تمرکز کرده که چهرۀ احمدخان ابدالی را بحیث یک مهاجم به نمایش گذاشته است.  در جنگ پانی‌پت در سال ۱۷۶۱ سپاهیان احمد خان شامل ‌پشتون، قزل‌باش و روهلیه که فرماندهی آنان را احمد‌شاه درانی بنیان‌گذار سلطنت سدوزایی‌ها به دوش داشت، به لشکر مرهته پیروز شدند. در آن جنگ حدود ۷۰۰۰۰ سپاهی که بیش‌تر آنان مربوط به اقوام مرهته بود، کشته شدند. سینمای هند یک فیلم سینمایی وهنری از جنگ ماه جنوری سال ۱۷۶۱ پانی پت را به تصویر کشیده است.   ادامه خواندن پاسداری از شخصیت های تاریخی و سیاسی حق هر ملتی است٬ کش و قوس ها در فلم پانی پت و جایگاۀ احمد شاه ابدالی در آن : مهرالدین مـشیـد

آیا سی آی ای و آی اس آی برضد افغانستان یک دست اند؟ یا جدا جدا عمل می کنند٬ گزارش اخیر کانگرس امریکا گواۀ پنهان کاری ها میان امریکا و پاکستان است : مـهرالـدیـن مشـید

   یافته‌های یک گزارش تازۀ از نقش فعال، اما منفی پاکستان از چندین دهه بدین سو در پیوند به افغانستان، و از حمایت گروه های هراس افگن به ویژه شبکۀ حقانی بوسیلۀ پاکستان و رابطۀ  تنگا تنگ آن با استخبارات این کشور خبر داده و افزوده است که هنوز هم پناهگاه هراس‌افگنان در پاکستان یک تهدید در برابر افغانستان است.  در این گزارش آمده‌است که پاکستان خواهان  یک حکومت ضعیف به رهبری پشتون ها در افغانستان است و در ضمن از نگرانی ارتش پاکستان در پیوند به نقش هند در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. از همه مهم تر این که این گزارش طالبان را یک ابزار خوب و معتبر در برابر این نقش دهلی‌نو می‌پندارد. ادامه خواندن آیا سی آی ای و آی اس آی برضد افغانستان یک دست اند؟ یا جدا جدا عمل می کنند٬ گزارش اخیر کانگرس امریکا گواۀ پنهان کاری ها میان امریکا و پاکستان است : مـهرالـدیـن مشـید

مرگ بغدادی نفخی تازه بر روح داعش در یک بازی مرموز٬ کشته شدن بغدادی یک روی از دو روی یک سکۀ بازی استخباراتی« ظهور داعش و سقوط موصل » : مـهـرالـدیـن مـشـید

   گروۀ داعش پس از تهاجم امریکا بر عراق ظهور کرد. جنگ عراق (که با نام‌های اشغال عراق و عملیات آزادسازی عراق[۵] نیز شناخته می‌شود) یک عملیات نظامی است که در )۲۰ مارچ ۲۰۰۳(  با حمله یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا و بریتانیا به عراق آغاز شد.[۶] نیروهای اصلی حمله‌کننده به عراق شامل ارتش‌های آمریکا، پادشاهی متحد بریتانیا و لهستان بودند؛ ولی ۲۹ کشور دیگر از جمله جاپان، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و… با فرستادن بخشی از نیروهای نظامی و اکمالاتی خود به همراهی با نیروهای ائتلاف، در اشغال عراق نقش داشتند. همچنین برخی شرکت‌های قراردادی تأمین نیروی نظامی و امنیتی، با فرستادن ده‌ها هزار نفر جنگجو خود که دارای تابعیت کشورهای مختلف بودند، مسئولیت تأمین امنیت بخش‌های وسیعی از مراکز مهم تجاری عراق از جمله چاه‌ها و مراکز پالایش نفت را بر عهده داشتند.[۷]

ادامه خواندن مرگ بغدادی نفخی تازه بر روح داعش در یک بازی مرموز٬ کشته شدن بغدادی یک روی از دو روی یک سکۀ بازی استخباراتی« ظهور داعش و سقوط موصل » : مـهـرالـدیـن مـشـید

تروریزم و تبار گرایی تیغ آخته بر گلوی مردم افغانستان – قسمت دوم : مـهرالـدیـن مشـید

             قسـمـت دوم                                            در قسمت اول این مطلب اشاره به این شد که تروریزم در واقع نه تنها پدیدۀ ضد اسلامی وضد شرقی است؛ بلکه تروریزم محصول سیاست های برتری جویانه و تمامیت خواهانۀ امریکا در جنوب آسیا در افغانستان  و شرق میانه در عراق و سوریه تا لیبی است که هدف این برنامۀ راهبردی امریکا سرکوب جنبش های آزادی خواهانه و استقلال طلبانۀ  ضد امریکایی در کشور های اسلامی بویژه در عراق، سوریه، یمن و سایر کشور های عربی و غیر عربی بود تا این کشور ها درگیر نفاق گستردۀ  داخلی شوند و وحدت ملی و اقتدار ملی آنان از هم بپاشد، دچار از هم گسیختگی های اجتماعی شوند و از لحاظ فکری و فرهنگی آسیب های کشنده و برگشت ناپذیر شوند. ادامه خواندن تروریزم و تبار گرایی تیغ آخته بر گلوی مردم افغانستان – قسمت دوم : مـهرالـدیـن مشـید

امریکا در افـغـانـستان دنبال چه است : مهـرالـدین مشـید

 این پرسشی است که است که هر لحظه در افکار مردم افغانستان بیشتر از دیگران خطور می کند و به دغدغۀ شبانروزی آنان بدل شده است. این پرسشی است که هنوز راز سر مهر است و نه زمامداران و نه سیاستگران افغانستان به آن پاسخ قانع کننده ارایه کرده اند و ممکن همه به نحوی قربانی بازی های امریکا تلقی کنند و بدون آنکه از چند و چون آن آگاهی کامل داشته باشند؛ اما آنان برای رهایی خود از وسوسه های کشنده، به تعبیری فلسفه بافی می کنند و با پناه بردن به سیاست وبا ایجاد دیوار های فولادین سیاسی می شود گفت که خود فریبی می کنند تا از لحاظ سیاسی اشباع شوند و به تعبیری خود را تلطیف نمایند. این ناگزیری ها آنان را واداشته تا گاهی گزینشی و وقتی هم مانند ماهی گیران آفاقی عمل کنند و با افگندن چنگک یا تور ماهی گیری در دریای پنهاور سیاست و اندیشه با بیرون ریختن چند حرف به سان ماهی که در چنگک ماهی گیران می افتد، گویا بر خود اتمام حجت کنند. اتمام حجتی که نمی تواند، طور شاید و باید از بار مسؤولیت آنان چیزی بکاهد و دریجۀ امید را بر روی نسل های فردا بگشاید. ادامه خواندن امریکا در افـغـانـستان دنبال چه است : مهـرالـدین مشـید

تاریخ و تکامل آن از دیدگاۀ فلاسفۀ شهیر مغرب زمین : مـهرالـدین مشـید

  از آنجا که بحث بر سر تاریخ و تکامل آن بیرابطه به فلسفۀ تاریخ نیست و از سویی هم فلسفۀ تاریخ بحث بر سر مهم ترین مباحثی چون، عوامل محرک تاریخ، ارزش تاریخ، جامعه و فرد، تاریخ و علم، علیت در تاریخ، تکامل تاریخ و پیش بینی آینده است. بنا بر این زاید نخواهد بود تا اندکی به فلسفۀ تاریخ هم پرداخته شود. فیلسوفان و اندیشمندان چه مادی گرایان و چه غیر مادی گرایان در طول تاریخ در محور موضوع های بالا ابراز نظر کرده اند. مادی گرایان مباحث فوق را از دید مادی دیده و آنها را بر بنیاد اندیشه های مادی خود تفسیر کرده اند. از دیدگاۀ آنان فلسفۀ وجودی هستی، انسان و جامعه تصادفی بوده و در عقب آن روح برتری را سراغ ندارند. مارکس از فیلسوفان پیشتاز در این عرصه است که فلسفه و تکامل  تاریخ از کمون اولیه تا کمونیسم از نظر او یک روندی دیالیکتیک و خود به خود بوده که حتا ارادۀ انسان را هم در تکامل تاریخ نفی می کند. از همین رو است که شماری از مارکسیست ها لینین را به دلیل باورندی او به نقش انسان در تحولات تاریخی متهم به تخلف از اندیشه های مارکسیسم کرده اند. اما فیلسوفانی مادی گرا نیستند، در مورد فلسفه و تکامل تاریخ اندیشه های دیگری دارند. نظر همگانی بر این است که تکامل حرکتی است رو به بالا و عمودی یا از سطحی به سطح دیگر که پیشترفت در سطح افقی هم ممکن است. در رابطه به تکامل تاریخ نظریه های گوناگونی چون، خطی( از کندرسه، ولتر، منتسکو و اگوست کانت تا مارکس)، غیر خطی یا ادواری( یونانیان باستان با تاثیر پذیری از مثل افلاطون و توجیۀ بی ثباتی جهان مبنی بر شدن  پیهم)، گسسته ( میشکل فوکو) و تا کنون ارایه شده است . ادامه خواندن تاریخ و تکامل آن از دیدگاۀ فلاسفۀ شهیر مغرب زمین : مـهرالـدین مشـید

فقدان رهبرانی چون گاندی ها وافتادن مردم افغانستان در پرتگاۀ گزینۀ “بد” : مـهرالدیـن مشـید

  آنگاه که بخث بر سر گزبنه بد و بدتر باشد، آشکار است که بد بهتر و مقدم تر از بدتر است؛ زیرا آنجا که” بد” سایه افگند و از خوب خبری نباشد و هر گونه امیدواری برای گزینش خوب نقش بر آب می گردد و گزینه ها بر سر انتخاب خوب تقرب به صفر کند. در این صورت بیرق بد بلند است و گویا بد در برابر بدتر به مانورسیاسی و نظامی می پردازد. با تاسف که مردم افغانستان از سال ها بدین سو شکار بدها شده اند. شاید خواننده گان بگویند که چگونه شده که گزینهء بد جایگاه خوب را گرفته و مردم بجای آن که دنبال شخصیت خوب بروند، برعکس با عقب بدتر دنبال بد می روند و ناگزیر در پرتگاهء گزینهء بد از بدتر قرار می گیرند. ادامه خواندن فقدان رهبرانی چون گاندی ها وافتادن مردم افغانستان در پرتگاۀ گزینۀ “بد” : مـهرالدیـن مشـید

اعمال قانون مشتی کوبنده بر دهن اعضای قانون ستیز مجلس نماینده گان : مـهـرالـدیـن مـشـید

   مردم افغانستان از پارلمان زورگو و رسوا خواهان فرهنگ تمکین به قانون اند

حادثۀ شب ۱۹ میزان در پی درگیری نیرو های پولیس با شماری از اعضای مجلس نماینده گان و محافظان آنان  نشان داد که هنوز هم فرهنگ تمکین در برابر قانون بویژه از سوی اعضای مجلس نماینده گان کشور محال به نظر می رسد. چه بجا بود که پارلمان کشور از پولیس کشور تقدیر به عمل می آورد و از آنان حمایت می کرد تا فرهنگ قانون مداری در کشور تقویت می شد؛ اما برعکس جناحی عمل کرد و طرف کسی را گرفت که پولیس به اتهام خلاف رفتاری با او برخورد قانونی کرده بود. ادامه خواندن اعمال قانون مشتی کوبنده بر دهن اعضای قانون ستیز مجلس نماینده گان : مـهـرالـدیـن مـشـید

معلم اسطورۀ نبرد نور بر ظلمت و کسیکه همیشه قندیل هدایت بر دست دارد : مـهر الدیـن مشید

               به بهانۀ روز معلم گرامی و ارجمند

امروز روز معلم گرامی ترین موجود آفریدهء خداوند در زمین است و نمی دانم که با نوشتن کدام واژه ها این روز را مبارکباد بگویم تا در پای آن روح معلمی شاد شود که با شکم گرسنه و دل نالان که با ده ها دشواری ها دست و پنجه نرم می کند و اما از پرورش فرزندان این سرزمین لحظه یی هم فروگذار نمی کند تا بدین وسیله دست کم اندکی تلطیف شود و نسیم گوارای شادی برای چند لحظه بر پیشانی فراخ و دل با سعۀ صدرش بوزد. شاید اینکه خداوند که بنده گان صالح و مستضعف خویش را وارث زمین خوانده است، روی سخنش به معلم باشد. اما اگر هزار بار بگویم که ” در کتاب دل نویسم بامدادروز تو تبریک باد” کمتر از آن باشد که حق معلم گرامی و ارجمند این موجود انسان ساز را ادا کنم. این معلم بود که ما را انسان ساخت و نخستین درس آدمگری را برای ما آموخت.    آری معلم است که نخستین بار دانش آموز از از زبان او صدای بخوان را می شنود؛ یعنی ” اقرأ ” نخستین آیت وحی به پیامبر که جبریل او را به خواندن دعوت کرد و ناقوس وحی را با زگنال خواندن به صدا درآورد. ادامه خواندن معلم اسطورۀ نبرد نور بر ظلمت و کسیکه همیشه قندیل هدایت بر دست دارد : مـهر الدیـن مشید

انتخابات پرتقلب ضربه یی به اعتماد مردم و دموکراسی جوان افغانستان: مـهـرالدین مشـید


   افغانستان پس از سقوط طالبان تا کنون چهار بار انتخابات پرخم و پیچ را به آزمون گرفته است و با تاسف که این روند در افغانستان بجای سیر صعودی برعکس سایر کشور های جهان سیر نزولی را می پیماید. در حالی که انتخابات یکی از ارکان مهم دموکراسی به حساب می رود و تقویت پایه های این روند وابسته به حفظ شفافیت و صداقت زمامداران و رهبران سیاسی آن است. به هر میزانی که زمامداران و رهبران سیاسی یک کشور در پیوند به دموکراسی و ارزش های آن باورمند باشند، به همان میزان روند نظام مردم سالاری در یک کشور رشد و تقویت یافته و به سوی نهادینه شدن به پیش می رود. کشور های جهان که اکنون دموکراسی های بزرگ را تجربه می کنند، موفقیت آنها وابسته به صداقت، خودگذری و همدیگر پذیری رهبران سیاسی آنان بوده که دست به دست هم داده اند و برای شگوفایی و خوش بختی ملت ادامه خواندن انتخابات پرتقلب ضربه یی به اعتماد مردم و دموکراسی جوان افغانستان: مـهـرالدین مشـید

مردم افغانستان با رفتن به پای صندوق های رای در انتظار یک تحول تاریخی اند: مهـرالـدین مـشـید


مردم افغانستان با پشت سر نهادن روز انتخابات در آستانۀ یک تحول بزرگ تاریخی قرار دارند و منتظر اند که نتیجۀ این انتخابات چه تغییری در سرنوشت شان به بار خواهد آورد. از این رو مردم ما ششم میزان را نقطۀ عطفی در زنده گی کنونی خود تلقی می کنند. این روز برای مردم افغانستان یک روز نهایت مهم وحیاتی است و این نشانگر آن است که ملت ها در عین زمان که روز های دشوار، حوصله شکن و نفس گیری را تحربه می کنند، به همین گونه روز های بس مهم تاریخی و سرنوشت ساز را نیز تجربه می کنند که می توان گفت نقطۀ عطف و سرنوشت سازی در زنده گی شان به حساب می رود.
ادامه خواندن مردم افغانستان با رفتن به پای صندوق های رای در انتظار یک تحول تاریخی اند: مهـرالـدین مـشـید

دورنمای انتخابات افغانستان در هاله یی از حیرت زده ګی و ابهام دورنمای انتخابات مبهم و یا چشم انتظار پر ماجرا : مهرالدین مشید

 چند روزی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است. در این انتخابات اکنون هفده نامزد به رقابت با هم می پردازند که مبارزات انتخاباتی خیلی کمرنگ است و تنها چند نامزد جدی تر از دیگران افزون بر شهر کابل در شماری از ولایت ها نیز به مبارزات شان ادامه می دهند. در این انتخابات هفده تیم مانند؛  تیم دولت ساز به رهبری آقای اشرف غنی با دو معاونش آقایان امرالله صالح و سرور دانش، تیم صلح و عدالت به رهبری آقای حکمتیار با معاونانش آقایان فضل الهادی وزین از ترک‌تباران افغانستان معاون اول و مفتی حفیظ الرحمان نقی از قوم تاجیک معاون دوم او، تیم ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله با معاونانش آقایان عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون اول آقای عبدالله از قومیت ازبیک و عضو حزب جنبش ملی اسلامی و اسدالله سعادتی معاون دوم وی از قوم هزاره و عضو حزب وحدت اسلامی، تکت انتخاباتی «تدبیر و توسعه» به ریاست فرامرز تمنا با معاونانش هر ادامه خواندن دورنمای انتخابات افغانستان در هاله یی از حیرت زده ګی و ابهام دورنمای انتخابات مبهم و یا چشم انتظار پر ماجرا : مهرالدین مشید

خشونت های جاری در کشور را دستان نیرومندی هدفمندانه یدک می کند: مهرالدین مشید

    خشونت ها در افغانستان بیش از هر زمانی افزایش یافته است و آیا این خشونت آفرینی ها هدفمندانه است و به آن خشونت های هدفمند گفت، گیریم این همه خشونت آفرینی ها هدفمندانه باشد و در عقب آن دستان استخبارات پاکستان را پیش بین شویم و آیا با افگندن بار ملامتی بر دوش نظامیان پاکستان و اتهام بستن بر اسلام آباد می تواند، اتمام حجت به حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی بویژه امریکا باشد که نیرو های شان در افغانستان حضور دارند و زمین و آسمان افغانستان در کنترول آنان است. هرچند افغانستان با نصب یک رادار با هزینۀ ۳۰ میلیون دالر و هزینۀ نگهبانی سالانه ۱۰ میلیون دالر در سال گذشته کنترول فضای کشور را در دست گرفت و به گفتۀ مقام های مسؤول، این دستگاه قادر به شناسایی هر هواپیمایی است که وارد فضای افغانستان می شود؛ اما آنان می گویند که این دستگاه قادر به شناسایی هوپیما هایی نیست که با سیستم های پیشرفته مجهز می باشند. ادامه خواندن خشونت های جاری در کشور را دستان نیرومندی هدفمندانه یدک می کند: مهرالدین مشید

یاددهانی چندی به احمد مسعود : مهرالدین مشید

  هژده سال پیشتر از امروز دو تروریست عرب به نام خبرنگار در همکاری نزدیک با شبکه های تروریستی منطقه و جهان به گونهء بیرحمانه و ناحوانمردانه به شهادت رسید. با تاسف که تا کنون موضوع ترور وی طور شاید و باید مورد بازرسی قرار نگرفته و پروندهء ترور آن مانند سایر ترور های سیاسی بسته نگهداشته شده است. آشکار است که بسته ماندن آن دلایل گوناگون سیاسی دارد که شناسایی عاملان اصلی ترور او نیاز به بازرسی های جدی و دقیق چه در سطح داخل و چه در سطح کشور های منطقه و جهان دارد؛ البته به دلیل این که توطیه شهادت او در سطح استخبارات منطقه یی و فرامنطقه یی سنحیده شده بود و دستان مریی و نامریی در آن از داخل تا بیرون از کشور دخیل اند که هر یک باید شناسایی شوند. ادامه خواندن یاددهانی چندی به احمد مسعود : مهرالدین مشید

آیا ممکن است تا منافع ملی خود را در عمق منافع استراتیژیک امریکا رقم زد ٬ صلح در پشت هفتاد کوچۀ بن بست و هفت خوان خط های سرخ و بنفش : مهرالدین مشید

    پس از آن که اعلام شد، امریکا و طالبان در اصول باهم به توافق رسیده اند و به زودی تواففنامه از سوی دو طرف امضا خواهد شد. هرچند مردم افغانستان بنا بر این که از جزییات توافقنامه آگاهی نداشتند و آن را به نحوی معامله میان امریکا و طالبان در تبانی با پاکستان تلقی می کردند و از این رو در رابطه به آن نگران بودند؛ اما با وجود این همه نگرانی ها اشتیاقی که به صلح داشتند، آخرین امید های شان را به گفت و گو های بین الافغانی دوخته بودند که بعد از امضای معاهده میان طالبان و امریکا آغاز می شد. این امیدواری همراه با نگرانی ها زمانی بیشتر شد که خلیل زاد که به گفتۀ ستفن کول نویسندۀ جنگ اشباح از سال ها پیش بحیث لابی طالبان در مجامع امریکایی و کاخ سفید فعالیت کرده است، مواففتنامه را به رهبران حکومت نشان داد که ارگ از دیدن آن ابراز نارضایتی و اما ریاست اجراییه از آن به عنوان شانسی برای رسیدن به صلح پایدار استقبال کرد؛ اما رهبران حکومت در مورد جزییات آن با توجه به نارضایتی هایی که داشتند، برای مردم افغانستان اطلاع رسانی ادامه خواندن آیا ممکن است تا منافع ملی خود را در عمق منافع استراتیژیک امریکا رقم زد ٬ صلح در پشت هفتاد کوچۀ بن بست و هفت خوان خط های سرخ و بنفش : مهرالدین مشید

خشونت آفرینی های طالبان سبب لغو گفت و گو ها شد : مـهرالـدیـن مشیـد

   خلیل زاد نماینده خاص وزارت خارجۀ امریکا در امور صلح افغانستان، پس از نه ماه نشست های طولانی و چانه زنی های نفسگیر بالاخره  موفق شد تا روی اصول با طالبان به موافقت برسد. وی پس از پایان دور نهم گفت وگو ها در دوحه در تویترش نوشت: «ما در آستانۀ یک توافقی استیم که خشونت را کاهش داده و راه را برای افغانها خواهد گشود تا برای مذاکرات در مورد یک صلح با عزت و پایدار و یک افغانستان متحد و بااقتدار که ایالات متحده، متحدینش و هیچ کشور دیگری را تهدید نکند، با هم بنشینند.». در همین حال، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، نیز گفت که گفتوگوهای این دور پایان یافتهاست اما موارد تخنیکی باقی ماندهاند که طرفها روی آن بحث خواهند کرد. این مذاکرات به تاریخ ۳۱ اسد آغاز و ده روز را در بر گرفت. خلیلزاد برای شریک ساختن متن توافق نامۀ صلح با رهبران حکومت وحدت ملی به کابل آمد. زلمی خلیلزاد، روز دوشنبه برابر به ۱۱ سنبله پس از دیدار با رییسجمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در ارگ، پیش نویس چارچوب توافق صلح امریکا با طالبان را به رهبران حکومت وحدت ملی سپرد. رییس روابط عامه و استراتیژیک ریاستجمهوری درصفحۀ تویترش نگاشتهاست که حکومت این سند را بررسی خواهد کرد و بحثها با خلیلزاد، ادامه خواهند یافت. ادامه خواندن خشونت آفرینی های طالبان سبب لغو گفت و گو ها شد : مـهرالـدیـن مشیـد

به بهانۀ دیدار با سپیدار بلند آزادی در کاجستان های غرور و قامت شکوهمند هندوکش: مهرالدین مشید

     درست سال ۱۳۷۲ خورشیدی بود که همراه با دوستانی کابل را به قصد بگرام ترک کردیم. در آن زمان آقای بسم الله محمدی مسؤول میدان هوایی بگرام بود و نظر به امروز خیلی متفاوت بود؛ زیرا در آن روزگار هنوز چشمان مجاهدین بویژه رهبران و فرماندهان آنان بسته بود و پول و ثروت و کاخ ها هنوز جذبۀ اسلامی آنان را به کلی نبلعیده بود و هوای ایثار و رنج انسان داشتن اندکی بر آنان غلبه داشت. هنوز بار و برگ عطوفت در آنان به خشکی نگراییده بود و صداقت و راستی بر خیالات واهی و آرزو های نامشروع آنان غلبه داشت و بزرگ خواهی ها نامعقول آنان را مهمیز می کرد. یعنی هنوز جاذبه های اسلامی و جهادی بر دل های آنان ناخون می زد و شور دینی در آن شعله ور میهن دوستی، مردم دوستی و حق مردم داشتن در آنان زنده بود. ادامه خواندن به بهانۀ دیدار با سپیدار بلند آزادی در کاجستان های غرور و قامت شکوهمند هندوکش: مهرالدین مشید