آگــاهـــی :کتب آوای ماندگار زنـان افـغـانستان٬ پابرهنه بازگشت٬هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان : اثـــر مـــاریـــا دارو در آنلین در خدمت دوستان قرار دارد.

کتب های بنده

کتاب  آوای  ماندگار زنان افغانستان (چاپ اول 2008)                                                                         اولین  کتابیست  که پس از تحقیقات چندین  ساله ( 2005  الی  2008 میلادی )٬ چهره  های  برجسته  زنان  افغانستان را که در رسانه  های جمعی ایفای  وظیفه  میکردند٬ معرفی  میدارد.  این کتاب  در شرایط  خیلی  دشوار و امکانات محدود با تماسهای مکرر تحریر گردیده است. 

      پابرهنه بازگشت (چاپ اول  2009 )                                                                                      کتابیست  که شرح حال  خانواده ها و جوانان  افغان را که در اثر جنگ خانماسوز داخلی صدمه  دیدند ٬مشت  نمونه خروار بیان  میکند.

  هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان (چاپ اول اکتوبر 2013 )                                                      کتاب هائیست که پس از تحقیقات زیاد طی چهارسال از آغاز تیاتر در افغانستان تا مسدود ساختن تمام ابعاد فرهنگی در زمان طالبان برای  معرفی هنرمندان تیاتر وچهره های ماندگار فرهنگی و تاریخی  به  رشته تحریر آورده شده است. همچنان                                                                                                                        

ادامه خواندن آگــاهـــی :کتب آوای ماندگار زنـان افـغـانستان٬ پابرهنه بازگشت٬هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان : اثـــر مـــاریـــا دارو در آنلین در خدمت دوستان قرار دارد.

تقریظ برکتاب « شگوفه های ادب » مشتمل بر تک بیتی ها ، دوبیتی ها و رباعیات گلچین « دری – پشتو وترکی» اثر جاودانه داکتر ایماق : استاد محمد امین متین اندخویی

فیض الله ایماق

ایماق  تویی  عاقل  و  فرزانهٔ  ما

از  مهر  تو  خرم  است کاشانهٔ ما

در هر دو جهان خدا بتو لطف کند

این   است   مرام  دل  دیوانهٔ  ما

***

ایــــماق !  اینــم  سیویملی  فرزانه ایرور

ساغینچی  قیزیق  مهری صمیمانه ایرور

شـــاعر تیلیدن سیله گن ابیاتین اؤقینگ

هر نکته سی  کؤز اؤنگيده دُر دانه ایرور

***

ادامه خواندن تقریظ برکتاب « شگوفه های ادب » مشتمل بر تک بیتی ها ، دوبیتی ها و رباعیات گلچین « دری – پشتو وترکی» اثر جاودانه داکتر ایماق : استاد محمد امین متین اندخویی

تقریظ بر کتاب «سوز دل » داکتر ایماق: داکتر اسد الله شعور

 فیض الله ایماق  جناب داکتر فیض الله ایماق از ژورنالیستان پرکار و پژوهشگران فعال عرصه های مختلف فرهنگ کشور عزیز ما هستند که در تداوم نیم قرن اخیر در هیچگونه شرایطی دست از کار نکشیده و دل از قلم و نوشتن نبریده اند. در سال 1343خورشیدی که نگارنده تازه پا به لیسه ی نو تشکیل نادریه گذاشت؛ استاد مضمون دری وی جوانی بود که تازه از دارالمعلمین کابل فراغت یافته، روزهای نخست تجربه ی معلمی خود را موفقانه می گذراند. این جوان خوش سیما و خوش پوش که اشعار کتاب درسی را به صورت دیکلمه تدریس می کرد و شعر لاله ی آزاد استاد محمد ابراهیم صفا را به صورت تمثیلی می خواند تا مضمون عالی و پر از مفاهیم استعاری آن را به شاگردانش حالی سازد؛ کسی به جز از داکتر فیض الله ایماق نه بود.

ادامه خواندن تقریظ بر کتاب «سوز دل » داکتر ایماق: داکتر اسد الله شعور

تقریظ -در باره ٔ کتاب سوز دل ( دل سؤزلری ) :پروفیسور داکتر عنایت الله شهرانی

shahrani
یار آشنایی از اقلیم اندخوی بنام داکتر فیض الله ایماق

 بیش از پنجاه سال است که دانشمند گرامی و دوست نهایت عزیز و مهربان داکتر فیض الله ایماق را از نزدیک می شناسم .

ایماق که زادگاهش شهر اندخوی یا جاییکه حضرت بابا ولی مرشد اعلی صاحبقرانی در آنجا خفته است می باشد. اندخوی از جملهٔ مناطق پُر بار و برکت تورکستان زمین است .

ادامه خواندن تقریظ -در باره ٔ کتاب سوز دل ( دل سؤزلری ) :پروفیسور داکتر عنایت الله شهرانی

مصاحبه ماریا دارو در مورد آثار چاپ شده وی با خانم انـیـسه لـطیـف درانی کارمند سرویس دری رادیو صدای امریکا

ابتداَ  شرح مختصر ازچهار کتاب  نوشته  ماریا دارو : Maria Daro 2008

اول  کتاب  تحقیقی :  « آوای  ماندگار  زنان »

هر برگه این کتاب تحقیقی  از نخبگان فرهنگی اناث سر زمین پرغرور افغانستان در دوره های مختلف تاریخ بحث مینماید. مشعلداران فرهنگ بخاطر ذوال تاریکی های سنتی در هرگونه شرایط چون کوهپایه های شامخ پامیر قد راست کردند ودر آسمان مطبوعات پرتو افشانی نمودند.بانوان ارجمند کشورما با مبارزه پیگیر شان جاده پرخم وپیچ را جانبازنه پیمودند و دروازه های فرهنگ رابروی دیگران گشودند.

زنان روشنگر افغانستان حق دارند که کار نامه های تاریخی شان ثبت گردد ومنحیث گنجینه ارزشمند برای آیندگان تقدیم شود، تا باگذشت زمان ازخاطره ها فراموش نگردیده، بلکه در نقش سرمایه های ملی ومعنوی وشخصیت های بزرگ فرهنگی کشور جاویدانه باشند. در چند دهه پسین با هجوم تجاوز بیگانگان وجنگهای خانمانسوز داخلی، چهره زنان افغان در رسانه های جمعی جهان بیانگر افسردگی های ناشی ازجنگ بوده است. جهان درشناخت زنان فر هنگی کشور ما آگاهی لازم ندارند.

بنا ًکتاب آوای  ماندگار زنان بیانگرخدمات ارزشمند فرهنگی زنان جامعه افغانی میباشد. دراین کتاب زندگینامه (۹۴) خانم در  250 درج گردیده و درحدود صد تن دیگربنا برعدم دریافت آدرسهای شان با نام گرفتن بسنده گردیده است.

این کتاب بیانگر تاریخ مختصر تیاتر در جهان و افغانستان، ایجاد رادیو، سینما و تلویزیون در افغانستان با ذکر نام بنیادگذاران آن میباشد. نوشتن  این  کتاب دو سال  وقت را دربرگرفت و  در سال 2008 میلادی در  کانادا به طبع  رسید.

 دوم  کتاب : «  پابرهنه بازگشت »

این داستان ( رومان یا ناول ) ازواقعیتهای جامعه ما سرچشمه گرفته، ازوقایع تلخ جنگ و عشق دودلباخته حکایت میکند. همچنان بیانگراندیشه های ابله هانه ایست که زندگی انسانها رابغارت کشیده است. هرگاه انسان بخاطرمعتقدات خویش پیکارصلح آمیزمیکرد،هیچگاه جنگ وجود نمیداشت و سیل عصیان طغیانی نمیگردید، هستی ها بکام مرگ فرونمیرفت. چیزیکه دراین کتاب تاکید گریده این ا ست که جنگ بیشترین صدمه درپیکرجوانان رشید وبانوان نازنین وطنم وارد کرده است. کلمه جنگ خیلی زشت ودیدن آتش جنگ وحشتناک است. اما زندگی درکنارزشتیهای جنگ نافرجام، زیبایی های خودرا نیزداشته است. آن زیبایی هیچوقت تغیرماهیت نداده وشعله های سرکش جنگ آنرا نابود نساخته است. همان گونه پاک، خدشه ناپزیرومستحکم باقی مانده است. آن زیبایی برای هرانسان و درجریان هرگونه مصبیت، دوست داشتنی وقابل پذیرش است. آنرا “عشق” نامیده اند . بلی عشق یگانه چیزیست که بعداز  خموشی  جنگ هنوز  هم پایدار باقی میماند. داستان دل باختگان این رومان بیانگرعشقیست که پیوند روح و قلب دوجوان پاک دامن ومعصوم رابنمایش میگذارد. چطور جوانان در مصبیت جنگ عشق های پاک شان را درسینه پخته کردند، چشمان منتظرشان را نبستند وبه برای رسیدن به عشق پاک شان ازتنگنای جنگ خانمانسوزعبورکردند.

داستان عشق کتاب “پا برهنه بازگشت” درزیرچکمه های خونین جنگ، با نهایت احتیاط تحریرگردیده است. این اثردر  365 صحفه در سال  2009 میلادی  در کانادا اقبال چاپ یافته  و تا حدودی غمها را تازه میسازد. اما باید نوشت، زیراهنوزموفق به کشف معمای زندگی نگردیده ایم.

 سوم کتاب  تحقیقی : « چهره های  جاودان»

 فرهنگیان بخاطر پخش و نشر مطالب ادبی ُ سیاسی و تاریخی بنابر تمام موانع ومشکلات و سانسور های حکومات برای پر بهار ساختن فرهنگ کشور دست بقلم بردند و آثار ماندگار از خویش بر جاگذاشتند.

فرهنگ کلام زیبایست که یک کشور را در سطح جهان بنمایش میگذارد خواه از طریق یک اثر ادبی ُ یک نمایشنامه هنری ُ یک تابلو نقاشی و یا سروده های بکر شعری باشد و یا از طریق نشر برنامه رسانوی . هر یک این آثار تاریخ گذشته را جاودانه میسازد.

جاودانگی فرهنگ افغانستان در گزشته های دور از بلخ تا کابل ُاز غزنه تا هری ُ از زابل تا بدخشان گسترش داشته خلاصه از شمال تا جنوب و از شرق تاغرب کشور فرهنگیان عزیز وطن آثار شان را افریدند و از قیودات و سانسور های حکومتی فرزانه سر بلند کردند. هرگاه خواسته باشیم از هریک از شاعرانُ نمایش نامه نویسانُ فیلم سازان و برنامه پردازان ُ نقاشان  و نویسندگان ذکر خیر نماییم ُ باید زندگینامه آنهارا مرور نموده از زحمات شان در پربار ساختن فرهنگ غنی که اکنون باعث مباحات ماست ُ یاد آوری بنماییم.

کتاب چهره های جاودان  حدود 400 صفحه  که  در ظرف دوسال  تحریر گردید و درسال  2014 میلادی درکاناد به طبع رسید در جاودانه ساختن  حدود صد نفراز فرهنگان هنرمندان  و بزرگان شعر وادب و صورتگران ( بدون درنظر داشت تمایلات سیاسی  شان) کار عظیمی را انجام داده است.

چهارم کتاب  تحقیقی : «هـــنـــرمـــنــدان تـــاریـــــخ ســـاز تـــیــاتــــر» 

 هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان ُ نام کتابیست که در سال  2014 میلادی بقلم ماریا دارو در کانادا طبع شد . این کتاب تاریخ  پیدایش اولین تیاتر و اولین نمایش نامه نویس  و بیش از  صدنفر ممثلین وممثلان «اکتور و اکتریست» را در افغانستان به شما معرفی میدارد. هنرمندان تاریخ ساز تیاتر نام با مسمایست که روی اسناد و شواهد بر رشته تحریر درآمده و گفتنی های هنرمندان از قول خودشان ویا برویت اسناد و شواهد موجه دربابت تشکیل این خانه هنری ثبت گردیده است.

این کتاب در بیشتر از 400 صفحه با نشر فوتو ی هنرمندان و تاریخ تاسیس تیاتر ُ رادیو و تلویزیون ُ موسسه تولیدی افغانفیلم و سایر نشرات اخباری ُ درمدت چهار سال تحریر گردیده است ُ شما را به معلومات دست اول رسانه های جمعی افغانستان یاری میرساند. در کشور ماتا چند سده قبل از تیاتر ریالیزم اثری نبودُ مولف تلاش نموده است تا اولین اکتورست با گفتنی های هنرمندان و شواهد عینی ثبت کتاب نماید تا بدانیم که نقش زنان را چه کسانی در تیاتر بازی کرده اند و همچنان اولین بانوی که در تیاتر رو آورد و سنت دیرین را شکست کی بوده است.

این مجموعه هنری برای نسل آینده منحیث خوبترین ماخذ تحویل داده میشود. کسانیکه به فرهنگ کشور علاقمند میباشند مطالعه این کتاب فراموش نه نمایند.

اینک  ویدیو ی این  مصاحبه درذیل  تقدیم  است:

بسم الله الرحمن الرحیم = فراخوان برای نجات افغانستان از بحران کنونی

در پی تقلبات گسترده و فاجعه انتخاباتی اخیر و در نتیجه فشار جامعه جهانی حکومت وحدت ملی در افغانستان شکل گرفت. انتظار می رفت رهبران این حکومت با شعار های بلند و بالا و تعهدات بزرگ کشور را در شاهراه امنیت بهتر و رشد اقتصادی و مدیریت سالم نسبت به زمامداران حکومت گذشته افغانستان را رهبری نمایند.

اما با تاسف رهبران حکومت وحدت ملی هنوز سر گرم کشمکش قدرت ، امتیاز گیری گروهی و خود خواهی اند. در نتیجه ما شاهد وخامت فاجعه بار امنیتی ، رشد بی سابقه جنایات سازماندهی شده، فساد و بی عدالتی لجام گسیخته، رکود شدید اقتصادی، مایوسیت و نارضایتی گسترده مردم از حکومت وحدت ملی هستیم.

واقعیت این است که نظام سیاسی افغانستان در سراشیب سقوط و فاجعه بی سابقه قرار گرفته است. در چنین وضعیتی دین ملی و میهنی هر شهروند افغانستان به ویژه نهاد های مدنی، احزاب سیاسی ، علمای کرام ، نخبگان سیاسی ، فرهنگی ، امنیتی و متنفذین قومی افغانستان است که تا دیر نشده دست به کار شوند و کشور را نجات بدهند.

به این منظور اخیراً یک تعداد شخصیت های مستقل سیاسی، و اجتماعی در شهر کابل گرد هم آمده اند تا راه نجات جستجو کنند.

سازمان دهنده گان این حرکت به این باور اند که هنوز فرصت کوتاهی در دست است تا از طریق بسیج نیرو های ملی و وطندوست و فشار سیاسی بر رهبران حکومت وحدت ملی و تماس مستقیم با جامعه جهانی ، رهبران حکومت وحدت ملی را وادار بسازند تا بجای کشمکش قدرت و امتیاز طلبی گروهی حکومت را مدیریت سالم نمایند.

از اینرو سازمان دهنده گان این حرکت از تمام نهاد های مدنی احزاب سیاسی، شخصیت های سیاسی ، اجتماعی  و علمای کرام دعوت مینمایند که به اختلافات سیاسی ، قومی ، منطقوی ، ایدولوژیک و سلیقوی خویش را بخاطر منافع علیای کشور کنار گذاشته، دست بدست هم داده در یک  ” گفتمان نجات ” اشتراک نموده راه ها و راهکار های لازم را جستجو نمایند.

از طرف سازمان دهنده گان ” حرکت نجات “

شهر کابل

شماره های تماس – 0788101001 و 0781256098

سوز دل « دل سؤزلری »، کتابی است آشنای عزیزم داکتور فیض الله ایماق برایم سوغات فرستادند: امان معاشر

 unnamed-38  سوز دل « دل سؤزلری » عنوان کتابunnamed زیبا از سروده ها و نویشته های آشنای دیرینه ام داکتر فیض الله ایماق به زبانهای دری و تورکی اوزبیکی  در ماه دسمبر سال ۲۰۱۴  میلادی ، به تیراژ ۵۰۰ جلد از چاپ برآمد. این گنجینه زیبا به کمک مالی  « بنیاد غضنفر» تحت نظر کد بانو منور و فرهنگدوست دکتور حسن بانو غضنفر و آقای یوسف غضنفر وکیل در پارلمان افغانستان  چاپ شده است.

ادامه خواندن سوز دل « دل سؤزلری »، کتابی است آشنای عزیزم داکتور فیض الله ایماق برایم سوغات فرستادند: امان معاشر

نذیر ظفر : «مصاحبه با خانم ماریا دارو – نویسنده چیره دست کشور !!!»

 ماریا-و-ظفر--600x237

خواندن هر کتاب بدون داشتن سواد نا ممکن است ؛ مگر نوشتن کتاب با داشتن سواد وبینش مشکل تر از آنست که خواننده تصور میکند .   برای اینکه از مشکلات نگارشی یک نویسنده آگاه شویم ، آنهم یک خانم نویسنده افغان (  ماریا جان دارو) در زنده گی مها جرت ؛ من چاپ دو اثر تازه این نویسنده را که اخیرا اقبال چاپ حاصل نموده ؛ بهانه قرار داده و با ایشان گفتشنودی تر تیب نموده ام که شما عزیزان را به خوانش این مصاحبه فرا میخوانم :                                    ۱ – پرسش : کدام اصول باید در نگارش یک کتاب مد نظر گرفته شود؟

پاسخ _ نو یسنده گی یک علم خیلی بزرگ و کار بس دشواراست وابعاد مختلف دارد باید آنرا ازچندین جهت به برسی گر فت ؛ برای یک نویسنده مطا لعه عمیق آثار بززگان ؛

ادامه خواندن نذیر ظفر : «مصاحبه با خانم ماریا دارو – نویسنده چیره دست کشور !!!»

توجه بر کتاب ارزشمند « سرنوشت خانواده ها در جوامع غربی » اثر میرعنایت الله سادات – نوشته: مـــاریــا دارو

Maria Daro 2008   کتابهای  بسیار در باره  مسایل  اجتماعی  و فرهنگی  و اقتصادی از قلم نویسندگان به  چاپ رسیده  و مطالعه نموده  ام  ُبدیهی است  با مطالعه  هر کتاب یک کمبود در بعضی  بخشهای اجتماعی  و اقتصادی و فرهنگی در ذهن خواننده  خطور مینماید اما جناب  محترم  سادات  در این  زمینه  آنقدر بدقت  تحقیق و پژوهش نموده  اند که  هیچگونه  خلا درمسایل  مربوط  به  خانواده  تاثیرات اجتماع ُ فرهنگ ُ اقتصاد و اقتصاد سیاسی برخانواده در اثر شان بنظر نمی رسد .

محترم  سادات  دو قاره  امریکا و اروپا رااز مبدای  زندگی  انسان  در کره  خاکی  و از مبتدی  ترین اقتصاد اولیه  خانواده تا رشد اقتصاد امروز  قدم بقدم با رشد و نموی فکری  انسانها و انعکاس  سوء آن در رشته  تحریر  درآورده  است .  

ادامه خواندن توجه بر کتاب ارزشمند « سرنوشت خانواده ها در جوامع غربی » اثر میرعنایت الله سادات – نوشته: مـــاریــا دارو

نظری به انتشارات تازهُ شماره « ۹۷۵» جریده وزین امیدُ و معرفی کتاب

 wase_latifi

از قلم  پوهاند  دوکتور عبدالواسع  لطیفی   

عنوان کتاب   :   آوای  ماندگار زنان  

 نویسنده       ؛   مـــاریـــا دارو

 یقیناُ مطالعین  ارجمند  وگرامی  جریده  وزین  امید با نویسنده ُ  ژوهشگر  فرزانه ما بانو مـــاریــا دارو از طریق  دو اثر قبلی  او با عناوین 

350x489xBook1Cover.jpg.pagespeed.ic.H2hVXbP4zh  ( هنرمندان  تاریخ  ساز تیاتر و چهره  های  جاودان ) که در همین                                                         سلسله  انتشارات  تازه  معرفی  کرده  ام ُ آشنایی  مطبوعاتی  خواهند داشت. 

اینک  کتاب  پر محتوا و ارزشمند  دیگر او زیر عنوان  ( آوای  ماندگار زیان) که در  ۲۴۸ صفحه  بچاپ رسیده  است ُ هفته  گذشته بدستم رسید.  این  اثر او نشانه ء  برازنده زحمات ومساعی  او در گردآوری  وتحریر و معرفی  زنان سرشناس  وپیشتاز  وطن  در امور اجتماعی  ُ هنری  ُ مطبوعاتی  و پیشتبانی  حقوق  زنان  افغان  بشمار  میآید ُ در  همین راستا  بانو  دارو  زندگینامه  بیش از  نود زن  فرزانه  وکار دان  وباشهامت افغان را با  فوتوهای  شان  با تفصیل  برشته تحریر  آورده  است. 

ادامه خواندن نظری به انتشارات تازهُ شماره « ۹۷۵» جریده وزین امیدُ و معرفی کتاب

فريدريش رامشگر نابينا -هولدرلين عشق :برگردان شـــاپــور احمدی

چهره های جاودان -در آزمون خوانش-نوشته : نذیر ظفر

 book-daroo-zafar کتاب چهره های جاودان در 337 صفحه با قطع و صحافت متوسط در کشور کانادا به چاپ رسیده که پشتی آن مزین با  تصویریک پر که سمبول قلم نویسنده گی است و تصویر یک خانم در آخر صفحه آراسته شده است ؛ اسم نگارنده در با لای صفحه و عنوان کتاب در میانه قرار دارد.

کتاب چهره های جاودان با فهرست مندرجات به تر تیب الفبای فارسی دری ، تر تیب گردیده که در صفحه نخست با ذکر اسم پروردگار عقیده نویسنده توسط خودش ( ماریا دارو ) نوشته شده است

درین کتاب از بانوان افغان تذکری دیده نمیشود چون نویسنده برای بانوان سر شناس افغان قبلا کتابی را بنام  « آوای ماندگارزنان»  به چاپ رسانده بود و از تکرار آن اجتناب نموده است . 

ادامه خواندن چهره های جاودان -در آزمون خوانش-نوشته : نذیر ظفر

در باره تالیفات و شخصیت خانم ماریا دارو : نوشته – رجنی پران کمار

رجنی کمار پران  وماریا

دوستان گرامی !  با مطالعه  کتاب  های  جدید  خانم  دارو  با چهره  های  بزرگمردان فرهنگی ُ هنری  و بسا شخصیت  های  بزرگ  کشورم  آگاهی  حاصل  کردم.ُ با آنکه  خودم  کارمند  رادیو افغانستان بودم و با همه کارمندان گرانقدر شناخت  داشتم اما شناخت حقیقی هنرمندان و دانشمنددان رااز قلم پرُ بار ماریا دارو نهایت  پرکیف  است که نصیبم شد..   خانم  ماریا  دارو  برای  سالیان  طولانی  در مرکز تثقل  رادیو تلویزیون  ملی و بسیار از شعبات دیگر علمی و فرهنگی  خدمات شایانی انجام  داده  است .

ادامه خواندن در باره تالیفات و شخصیت خانم ماریا دارو : نوشته – رجنی پران کمار

کــــابلیــــــان وکابلســــتان : تـــالــیف داکـــتــور عـــنـــایـــت الله شهرانی

سپاسی از هموطن فرهیخته ونویسنده با احساس ، خانم ماریا دارو

Jawedan Book Cover

حـــــامد نوید

با ابراز سپاس فراوان از نویسنده فرهیخته هموطن وبانوی با درد، خانم ماریا دارو که درمورد من لطف نموده وکارهای هنری و فرهنگی مرا با وجود کم وکاستی های آن ،در کتاب ارزشمند خود (چهره های جاودان ) به دیده قدر دیده اند. همچنان ازجناب پوهاند لطیفی که مهرورزیده اند وبخش های این کتاب ارزشمندرا که درآن مطالبی درمور پدربزرگوارم مرحوم غلام احمد نوید و اینجانب نگاشته شده اقتباس نموده و درجریده پرخواننده امید به نشر رسانده اند ابراز ممنونیت دارم. گرچه من بصورت عمومی دوست ندارم تا درمورد خود و کارهای فرهنگی خودچیزی بگویم و بیشترعلاقمندم تا در مورد

ادامه خواندن سپاسی از هموطن فرهیخته ونویسنده با احساس ، خانم ماریا دارو

نظر کـــوتــــاه بــــکـــتاب هــنرمـــندان تـــاریخ ســــاز تـــیــاتـــر – تالــیـف : مــــاریـــا دارو : م – اســـــــحـــاق ثــــــــنا – از ونـــکــــــوور کانـــــادا

 unnamedکتاب  هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان  در این  تازگی  ها توسط  نویســنده  گرامی  بانو ماریا دارو  تالیف  و چاپ شده ُ یک  جلد از این  کتاب  توسط  بانوی  سخنور همراه  با یک  جلد کتاب دیگر این نویسنده بنام « چهره  های  جاودان » بدســتــم رسید تا حال هر دو جلد کتابهای  یاد شده را بار بار خواندم در این  نوشته کوتاه سخنی  درباره بانو ماریا  دارو داشته و بعداٌ آنچه درباره کتاب » هنرمندان  تاریخ ساز  تیاتر دارم با شما درمیان  میگذارم.

بانو ماریا  دارو در رسانه های داخل  کشور و رسانه  های  برونمرزی  و نشرات چاپی  نام آشناست. وی  سالهاست  قلم  میزند و مینویسد و در نوشته  های  خود آگاهی مفید و ارزنده را به خوانندگان خود پیشکش میکند. او بی هراس مینویسد و درد و رنج مردم خود را در لابلای  نوشته هایش  انعکاس میدهد و هیچگاهی هم در برابر مردمان زور و زر سرخم نکرده  استُ  شجاع و دلیر است  زهی  به همت  و شجاعت  او.

ادامه خواندن نظر کـــوتــــاه بــــکـــتاب هــنرمـــندان تـــاریخ ســــاز تـــیــاتـــر – تالــیـف : مــــاریـــا دارو : م – اســـــــحـــاق ثــــــــنا – از ونـــکــــــوور کانـــــادا

مصا حبه با خانم ماریا دارو – نویسنده چیره دست کشور مصاحبه از : نذیر ظفر

ماریا و ظفر

خواندن هر کتاب بدون داشتن سواد نا ممکن است ؛ مگر نوشتن کتاب با داشتن سواد و بینش مشکل تر از آنست که خواننده تصور میکند .

برای اینکه از مشکلات نگارشی یک نویسنده آگاه شویم ، آنهم یک خانم نویسنده افغان ( ماریا جان دارو) در زنده گی مها جرت ؛ من

چاپ دو اثر تازه این نویسنده را که اخیرا اقبال چاپ حاصل نموده ؛ بهانه قرار داده و با ایشان گفتشنودی تر تیب نموده ام که شما عزیزان را به خوانش این مصاحبه فرا میخوانم :

1 – پرسش : کدام اصول باید در نگارش یک کتاب مد نظر گرفته شود؟

ادامه خواندن مصا حبه با خانم ماریا دارو – نویسنده چیره دست کشور مصاحبه از : نذیر ظفر

قسمت دوم : دنباله معرفی کتاب « هنرمندان تاریخ ساز تیاتر» در شماره ۹۶۷ جریده وزین امید بتاریخ ۱۹ فبوری ۲۰۱۴ از قلم پوهاند دکتور لطیفی در بخش نظری به نشرات تازه جریده امیدچنین به نشر رسید. نام نکتاب هنرمندان تاریخ ساز تیاتر «بخش دوم»

فوتو برای نشر در مضمون امید نام کتاب  هنرمندان  تاریخ ساز تیاتر «بخش  دوم»  

مولف  : ماریا  دارو 

این  ابرها که  مینگرم  اسمان  کیست ؟  
اندر ورای  ابر نهان اختران کیست؟ 

این  دود های  تیره که  ر باغ شد بلند  
از شاخسار سوخته و آشیان کیست؟

چون انکه از هلاکو و چنگیز گذشته است  
 گوید زمانه باز  که اکنون زمان کیست؟

دشمن  اگر قویست  ُ نگهبان  قویتر است
 میدانم  اینقدر که خدا پاسبان کیست ؟

(شاروان عبدالرحمن  پژواک)

 در سلسله گلچینی  از ذکر زندگینامه ها و دست اورد های  هنرمندان ُ نویسندگانو درامه  نویسان که در واقعیت تمثیل گران و روشنگران نشیب  وفراز دردهای کهن وزخمهای نوین اجتماع را درهم کوبیدهُ ولی پر طاقت وسربلند  ملت باشهامت افغانستان میباشدُ کتاب  ارزشمند  وپر محتوای  پژوهشگر عزیز  بانو ماریا دارو  راددرصحفه ء «۱۳۷» آن میکشایُم ُ تصویر و زندگینامه شخصیت  نخبه  و شهیر وطن ُ نویسنده و شاعر در هردو زبان  فارسی  دری  و پشتو ُ دپلومات ورزیده  وآزموده و مبارز سخن و قلم مرحوم استاد عبدالرحمن  پژواک  جلب  نظر میکند.من گوشه وشمه یی از  احساسات  وطن خواهی ُ داغ هجرت و دردهای  غربت اورا  در چند مصرع از یک قطعه شعرش  که در آغاز این  نوشته  به شما مطالعین گرامی جریده  وزین  امید تذکر دادمُ منعکس می یابم.  

ادامه خواندن قسمت دوم : دنباله معرفی کتاب « هنرمندان تاریخ ساز تیاتر» در شماره ۹۶۷ جریده وزین امید بتاریخ ۱۹ فبوری ۲۰۱۴ از قلم پوهاند دکتور لطیفی در بخش نظری به نشرات تازه جریده امیدچنین به نشر رسید. نام نکتاب هنرمندان تاریخ ساز تیاتر «بخش دوم»

هفته نامه امـــــیـــد شـــماره ۹۶۶ در بخش نظری به نشرات تازهُ از قلم جناب پروفیسور ُداکتر عبدالواسع لطیفی مطالب خیلی جالب در باره نشرکتاب جدیدی بنام هنرمندان تاریخ ساز تیاتر چنین تحریر گردیده است. عــــنــوان کـــتــاب: هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان – مـــولـــــف : بـــانــــو مــــاریـــا دارو

 فوتو برای نشر در مضمون امید بیا باهم به عصر خویش  برگردیم – بیا با لحظه های داغ تاریخ  همسفر گردیم

تو نام قهرمانان را اگر پرسی ُ بجز چند تا نمیدانم 

درون  رده  های  داغ تاریخ هزاران  قهرمان بوده ُکه بی نام  و نشان مرده

کتاب  تازه  چاپ شدهء بانوی  نویسنده ُ پژوهشگر و دوستدار فرهنگ  و هنر وطن ُ بانو ماریا دارو را که چند هفتهء گذشته از دست  دوست  عالم و هنرمندم  استاد داکتر  عنایت الله  شهرانی بدستم رسید بخاطری بااین جمله شعر از خانم  نجیبه  آرش نشره  شده  در صفحه ء« ۴۰۴» آغاز کردمُ  که کوشش بر همت خستگی ناپذیری ماریا دارو نیز در همین راستا شناسایی و به نمایش گذاشتن  نخبگان و قهرمانان هنر وادبیات وطن تحریر یافته ُ و تازه  در  ۴۱۱ صفحه با تصاویر یادگاری از زندگینامه های درخشان هنرمندان و درامه نویسان و رژسوران وسناریو نویسانُ توسط موسسه« پیچ  ون پرینگینت  »  page One printing  با ویراستاری استاد شهرانی در کانادا به چاپ رسیده است. 

ادامه خواندن هفته نامه امـــــیـــد شـــماره ۹۶۶ در بخش نظری به نشرات تازهُ از قلم جناب پروفیسور ُداکتر عبدالواسع لطیفی مطالب خیلی جالب در باره نشرکتاب جدیدی بنام هنرمندان تاریخ ساز تیاتر چنین تحریر گردیده است. عــــنــوان کـــتــاب: هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان – مـــولـــــف : بـــانــــو مــــاریـــا دارو

پادشاهی کیومرث سی سال بود : ترجمه از شاپور احمدی – اصفهان ایران

شاپور احمدی
شاپور احمدی

سخنی در باب کتاب چهر ه های جاودان : اثر ماریا دارو

 Jawedan Book Cover   چهره های  جاودان  کتابیست  که  در طی  چهار سال  تحت  تحریر قرار داشت  و اکنون  زیر  چاپ  رفته  است.

  این  کتاب  از  چگونگی  مطبوعات  کشور از سده های  قبل  تا امروز  ُ جریان  نشرات  اخبار و جراید  و برکاست امور  رسانوی  را مورد بحث  قرار داده  است.

فرهنگ  وادبیات  در وطن  ما ریشه  عمیق  دارد و فرهنگیان بخاطر پخش و نشر مطالب ادبی  ُ سیاسی  و تاریخی  بنابر تمام  موانع  ومشکلات  و سانسور های  حکومات برای  پر بهار ساختن  فرهنگ  کشور  دست  بقلم بردند و آثار ماندگار از خویش  بر جاگذاشتند.

فرهنگ  کلام  زیبایست  که یک  کشور را در سطح  جهان بنمایش  میگذارد خواه  از طرطق  یک  اثر ادبی  ُ  یک  نمایشنامه  هنری  ُ یک  تابلو نقاشی  و یا سروده  های بکر شعری  باشد و یا از طریق  نشر برنامه رسانوی .  هر یک  این  آثار تاریخ  گذشته را جاودانه  میسازد.

جاودانگی  فرهنگ  افغانستان  در گزشته  های  دور از بلخ  تا کابل  ُاز غزنه  تا هری  ُ از زابل تا بدخشت‌ ُ خلاصه  از شمال  تا جنوب و از شرق  تاغرب  کشور  فرهنگیان  عزیز  وطن  آثار شان را افریدند و از  قیودات  و سانسور های  حکومتی  فرزانه سر بلند  کردند.

هرگاه  خواسته باشیم  از هریک  شاعرانُ معمارانُ نمایش نامه  نویسانُ فیلم سازان  و برنامه  پردازان  ذکر خیر نماییم باید زندگینامه  آنرا هارا مرور  نموده  از زحمات  شان در پربار ساختن  فرهنگ  غنی که  اکنون باعث  مباحات  ماست ُ یاد آوری  بنماییم. 

روی  همین  دلیل  کتاب چهره  های  جاودان یاد از هنر آفرینان مینماید.

وطن  عزیز ما  دارای  تاریخ  کهن  فرهنگی  در خطه  آسیا بوده  که نمیتوانیم  هرک  آنان را بصورت  مفصل  به  معرفی  بگیریم زیرا در این سرزمین  دانشمندان بزرگ ُ ادبای  نامی  هنرمندان  وصنعت گران با استعدادی  ظهور کرده  اند که بصورت  نمونه  مشت  نمونه  خروار بصورت گلچین  و فشرده از هر گلشن  گلی را بر چیده  و بمعرفی  گرفته  ام.

در این  مجموعه  کوشش  شده  است  که  از روی  انساد و شواهد تاریخی بمعرفی  بزرگان  شعر وادب  ُ موسیقی  و نویسندگان ُ از هر بخش  هنر های  زیبا  بصورت  نمونه  چند شخصیت  سرسناس ُ موسیقی  دان  بینظیر ُ نقاش چیره  دست ُ تاریخ  نویس  واقعیت گرا وغیره  معرفی  گردد.

 کتاب  چهره  های  جاودان ُ در جاودانه  ساختن  هنرمندان  و بزرگان شعر وادب  و صورتگران  کار  عظیمی  را انجام داده  است.

دوستان  که به  هنرهای  زیبا علاقمند میباشند ُ عنقریب  این  مجموعه  زیبا  بدسترس شان  قرار خواهند  گرفت.

هـنـــرمـــنــدان تـــاریـــــخ ســـاز تـــیــاتــــر

 1459879_564370573629937_187280411_n

هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان ُ نام  کتابیست  که  تازه  از قلم  ماریا  دارو  به  اتمام  رسیده  و تحت  طبع  قرار  دارد و عنقریب   سترس  علاقمندان  تیاتر میرسد.

این  کتاب تاریخ  ممکمل  پیدایش  اولین  تیاتر و اولین  نمایش  نامه  نویس  ُ اکتور  و اکتوریست  را در افغانستان  به شما  معرفی  میدارد. 

هنرمندان  تاریخ  ساز  تیاتر نام با مسمایست  که  روی  اسناد وشواهد  بر رشته  تحریر  درآمده و
گفتنی  های  هنرمندان از  قول  خودشان ویا  برویت  انساد  و شواهد موجه  دربابت  تشکیل  این  خانه  هنری   ثبت  گردیده  است.

این کتاب  در طی بیشتر  از  چهار صد  صفحه  با نشر  فوتو ی هنرمندان    و تاریخ  تاسیس  تیاتر ُ رادیو  و تلویزیون ُ موسسه تولیدی  افغانفیلم  و سایر نشرات  اخباری  ُ درمدت چهار سال  تحریر  گردیده  است  ُ شما را به  معلومات  دست  اول  رسانه  های  جمعی  افغانستان  یاری  میرساند. Theater Artists Book Cover 2 copy

همه  میدانند  در کشور  ما تا چند سده قبل  از تیاتر  ریالیزم  اثری  نبودُ  مولف  تلاش  نموده  است  تا  اولین  اکتورست با گفتنی  های  هنرمندان و  شواهد عینی  ثبت  کتاب  نماید تا بدانیم  که نقش  زنان  را چه  کسانی  در تیاتر  بازی  کرده  اند و همچنان اولین  بانوی  که  در تیاتر  رو آورد و سنت  دیرین  را شکست  کی  بوده  است.

 این  مجموعه  هنری  برای  نسل  ایند منحیث  خوبترین  ماخذ تحویل  داده  میشود. کسانیکه  به  فرهنگ  کشور علاقمند  میباشند مطالعه  این  کتاب  فراموش  نه نمایند.