امیر جان صبوری چهره بیاد ماندنی وجاودانه شعروموسیقی : نویسنده – استاد صباح

 16046439992845684962

شهرخالی، جاده خالی،کوچه خالی، خانه خالی.
جام  خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی.
کوچ  کرده ، دسته  دسته، آشنایان  عندلیبان
باغ خالی،باغچه خالی،شاخه خالی،لانه خالی.

ابوعلى‌سینا مى‌گوید: موسیقى علمى است ریاضى که درآن از چگونگى نغمه‌ها، ازنظرملایمت و تنافروچگونگى زمان‌هاى بین نغمه‌ها بحث مى‌شود تا معلوم شود که لحن را چگونه باید تألیف کرد.
ابونصر فارابى دراحصاءالعلوم موسیقى راعلم شناسایى الحان مى‌داند که شامل دوعلم است: یکى علم موسیقى عملى و دیگرى علم موسیقى نظری. امروز نیزاین تقسیم‌بندى درموسیقى وجود دارد. افلاطون درتعریف موسیقى مى‌گوید: موسیقى یک ناموس اخلاقى است که روح و جهانیان وبال به تفکر، وجهش به تصور، وربایش به غم و شادی، و حیات به همه مى‌بخشد.

بتهوون : … موسیقى مظهرى است عالى‌تر ازهرعلم و فلسفه‌ ی…موسیقی درواقع میانجی زندگی عقلانی و احساسی ماست. با گوته درباره من صحبت کنید. به اوبگویید به سمفونی های من گوش دهد آنوقت درخواهید یافت به من حق میدهد که بگویم موسیقی گذرگاهی است به دنیای والای معرفت که بشریت را درمیابد واما بشریت ازدرکش عاجز است. 

ادامه خواندن امیر جان صبوری چهره بیاد ماندنی وجاودانه شعروموسیقی : نویسنده – استاد صباح

پرامون جهانی بودن موسیقی نوشته : پوهاند دکتور اسعد حسان غبار


داکتر غبارآله موسیقیمعلوم است  که ما افغانها نظر باحساسات وطن پرستی  و ملیت  خواهی  خود تمایل  عمده باین داریم که هر چیز را صرف  نظر ملی بودن  یا نبودن ارزیابی نمائیمُ غافل از اینکه بسیار چیزهاست که از ساحه ملیت خارج شده وجه بین المللی یا بشری رااختیار مینماید. یکی از آن جمله  علم است زیرا کدام علم ملی وجود ندارد. در واقع ملی آنست که یک سمبول  واحد ومشخص بیک ملیت باشد تا توسط آن از ملل  دیگر فرق و تشخیص شده بتواند از قبیل  زبان ملی ُ بیرق ملیُ اتن  ملی و امثالهم . اما وقتیکه یک عنصر بین دوملیت و یا چندین  مملکت مشترک باشد ادعای  ملکیت ویا ملیت  آن مورد مناقشه قرار میگیرد و دراین  صورت  اصالت تاریخی آن باید درنظر گرفته شودُ هرگاه  غرض از موسیقی ملی  ُ اهنگهای  فولکلوری باشد ُ اینها نیز از یک منطقه تا منطقه دیگر کشور متفاوت میباشند واین  واقعیت در کشورهای همجوار بملاحظه میرسد.

هرگاه  موسیقی راازنظر افاقی بنگریم ُ یک زبان بین المللی و جهان شمول  بوده برای تفهیم آن بالفاظ ضرورت ندارد ُ همان طوریکه در یک نمایشگاه  بزرگ هنری  ُ مردم تابلوها ونقاشی ها رانظر به تجربه ُ ذوق و احساس خویش مقایسه ویکی را بردیگری  ترجیع میدهند ُدرمورد موسیقی نیزکسب لذت مربوط به درجه فهم ُ آشنایی و ذوق هنری هرشخص متفاوت میباشد. اینکه چرا مردم افغانستان به موسیقی هندی ُ اعم از  کلاسیک ُ غزل و فبلمی  آن  علاقه  نشان میدهندُ بخاطر انست  که یک وجه مشترک بین  اهنگهای  اغعانی  وهندی موجود است.البته  این  علاقه دوجانبه  بوده ُ موسیقی  فولکلوری  ما افغان ها نیز در  هندوستان قابل درک  وپسند قرار داشته  ُچنانچه  نغمه ء افغانی « انار انار » در معروفترین و محبوب ترین فیلم هندی  بنام  پاکیزه گنجانیده شده  است.

کسانیکه  انکشاف موسیقی افغانستان را وابسته به ورود چند هنرمند هندی در زمان این یا آن پادشاه قلمداد مینمایندُ به واقعیت مقرون نبوده بلکه کوتاه نظرانه میباشد. اگر موضوع  عمیقاٌ مطالعه شود ملتفت میومیم  که ارتباط بین موسیقی هند و افغانستان ریشهء تاریخی دارد.

به استناد تاریخ  ُ نخستین سرودهای  ویدی در حدود دوهزار قبل ازمیلادمسیح در سرزمین اصلی  آریائیها انکشاف کرده و توسط مهاجرین آریائی ازمناطق بلخ وباختر بهندوستان رفته و به مرور زمان در آنجا پروسه تکاملی خودرا پیموده وگسترش یافته است. به اساس کشفیات  باستانشناسی استفاده  و حتی نواختن یک تعداد آلات موسیقی از قبیل رباب ُ توله ُ دایره ُ دهل و چنگ از قدیم درکشورما رواج داشته و در «سرگم» که الفبای  موسیقی  کلاسیک مرکب  از هفت  سُر عمده میباشدُ یکی آن بنام گندهارا یاد میشود و چنانکه میدانیم گندهار نام یک منطقه است  در افغانستان باستان.  در حقیقت بنیاد موسیقی هندی  که مشتمل بر راگها ُ راگنیهای و تال  میباشد براساس موسیقی محلی  وفلوکلوری  گذاشته  شده  است.که درآن علاوه  از خود هندوستان ُ کشور ها همجوارش خصوصاٌ سرزمین افغانستان  نقش بارزی  داشته است. نفوس موسیقی افغانستان بالای  نیم قاره  هند به شمول  پاکستانُ نه تنها از رهگذر اهنگ بلکه از  ناحیه الات موسیقی نیز مشهود استُ زیرا آله موسیقی  معروف هند بنام «سرودم مستقیماٌ با کمی  تغیر از رباب انکشاف  کرده ُ که ساز اصیل  افغانی  است واین  واقعیت را  استاد امجد علی  خان سرود نواز  معروف  هند در مضمون زبان انگلیسی  نوشته  وسجره  اجداد خود را که از  افغانستان به هندوستان  رفته بودند ُنیز بیان داشته  است.

ادامه خواندن پرامون جهانی بودن موسیقی نوشته : پوهاند دکتور اسعد حسان غبار

هنرنمایی جالب و مصاحبه جناب استاد ببرک وســــا با رادیو صدای امریکا به گویندگی نسرین محمود عزیزی

من باموسيقي درعالم خيالها وروياها فروميروم -داوود (فاضلي) همچنان که زيبا مينوازد وباسوزوگدازنيزميخواند :(استاد صباح )

 Untitled    بتهوونميگفت: موسیقی مانند كشوری است كه روح من درآن حركت می كند… اما تعداد كمی از افراد می فهمند  در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته استموسیقی زبانی است جهانی در بیان عواطف انسانی که نیاز به ترجمه ندارد . موسيقي حسی شور انگیز که تخیل آدمی را می پرورد و خلاقیت را وا میدارد تا هنرمند در ابعاد گوناگون هنربیافریند . موسیقی ارتباطی تنگاتنگ با وجود آدمی دارد وازآن جهت که مرزنمیشناسد هر شنونده ای را باهرسلیقه ای به سوی خود جذب می کند .  هر کس بسته به حسی که به او دست می دهد از شنیدن آن لذت می برد ومسحور اصوات سحر انگیز آن می شود .موسیقی حس همدردی و درد مشترک انسانی را فریاد می کند .

ادامه خواندن من باموسيقي درعالم خيالها وروياها فروميروم -داوود (فاضلي) همچنان که زيبا مينوازد وباسوزوگدازنيزميخواند :(استاد صباح )

يکي ازمنابع ذيـقـيمت هـرکشوري آهـنگهـا و ترانه هاي آنست نگاهي مختصرازفعاليت هنري نظام ( دنيا ) درمونتريال « نويسنده – استاد صباح»

  صباح - وحید سرور و نظام دنیا ابن سینا بلخي دانشمند معروف ميگويد : موسیقی جزی از بدن انسان است که مانند خون در بدن آدمی جریاندارد.از این رو وي و بسیاری ازانديشمندانمريضان خود را با نوای موسیقی وآهنگهای موزون معالجه می کردند.

موسیقی واژه یونانی است که با واژه«غنا» در عربی برابر است ، در رسائل «اخوان الصفا» چنین آمده استموسیقی همان غنا و موسیقار خواننده است و موسیقات ابزار غنا و غنا آواهای ترکیب یافته و آوا نغمه‌هایی پی در پی و نغمه همان صداهای آهنگین می‌باشد

ادامه خواندن يکي ازمنابع ذيـقـيمت هـرکشوري آهـنگهـا و ترانه هاي آنست نگاهي مختصرازفعاليت هنري نظام ( دنيا ) درمونتريال « نويسنده – استاد صباح»

الياس شهنا: من باموسيقي نفس ميکشم : موسيقي ، جواني و صداي الياس شهنا ، همچون زنده گي اش ساده و بي الايش است و شايد اين است كه شنونده گانش بسيار دوستش دارند چرا كه جواني ظهر ساده گي و يكرنگي ست.: نويسنده : استاد صباح

 استاد صباحموسيقي ، جواني و صداي الياس شهنا ، همچون زنده گي اش ساده و بي الايش است و شايد اين است كه شنونده گانش بسيار دوستش دارند چرا كه جواني مظهر ساده گي و يكرنگي ست.

شهنا : هر وقت که غمگینم ، هروقت که شادم ، هر وقت هیجان دارم به موسیقی گوش می کنم.موسیقی گرد و خاک زنده گی روزانه را از روح و روان می زداید

شهناآهنگ شبي عمربه پايان ميرسد راباسوزوگدازي عجيبي اجرامينمايد وهرشنوينده يي رابه تحسين واميدارد.

من كـه مـيدانم شبي عمرم به پايان ميرسد

نـوبت خامـوشي من سـهل وآسـان مـيرسد

من كه مـيدانم كه تاسرگرم بـزم ومستي ام
مــرگ ويـــرانگـرچه بــيرحم وشـتابان مـيرسد

من كـه ميدانم به دنـيااعتباري نيست نيست
بـين مرگ وآدمي قـول وقـراري نيست نيست

من كــه مــيدانـم اجل نـاخـوانـده وبــيداد گــر
ســــرزده مـي آيــدوراه فــراري نـيست نـيست.

ادامه خواندن الياس شهنا: من باموسيقي نفس ميکشم : موسيقي ، جواني و صداي الياس شهنا ، همچون زنده گي اش ساده و بي الايش است و شايد اين است كه شنونده گانش بسيار دوستش دارند چرا كه جواني ظهر ساده گي و يكرنگي ست.: نويسنده : استاد صباح

افتخار بر جوانان مانند آرش بارز ُ امید بخش آرزو های مردم کشور و منمون از شفیع عیار و برنامه های آموزنده او

جمال وطن را گرامی میداریم : میر عبدالواحد سادات -5 1 مارچ 2014

   
واحد سادات           دراحوال نا هنجار کنونی که :

   «همه جا دکان رنگ است ، همه رنگ می فروشند»

و بگفته ویکتور هوگو :

به خیانت عصای پادشاهی میدهند »»

و بزرگترین جفا درحق ارزشهای معنوی انجام میآبد ، صحبت از ارزشهای معنوی شاید نوعی بدعت پنداشته شود .

 Untitledپس چه خوب که « سنت مرسوم » نا پسند را مردود پنداشته و مطرو نماییم وبدنبال ارزشهای معنوی برویم ، که برای حفظ هویت فرهنگی ما و تداوم آن سودمند می باشد .

براستی یکی از بدعت های که در سالهای اخیر انجام یافته ، یاد آوری از خادمان صادق وطن و بخصوص عرصه فرهنگ است که در قید حیات می باشند . آنانیکه با آفریده ها وخلاقیت های شان ، گنجینه فرهنگی وطن را بارورساخته ، وما میتوانیم با افتخاراز موجودیت این غنایم بحیث سرمایه های ملی یادهانی نماییم .

ادامه خواندن جمال وطن را گرامی میداریم : میر عبدالواحد سادات -5 1 مارچ 2014

افتخار به هنرمندان جوان که با هنر زیبای شان برای ملت خویش امید می بخشند : کلپ از : آرش بارز

من که از پژمردن یک شاخه گل

از نگاه ساکت یک کودک بیمار
از فغان یک قناری در قفس
از غم یک مرد، در زنجیر
حتی قاتلی، بر دار!
اشک در چشمان و بغضم در گلوست
وندرین ایام، زهرم در پیاله زهر مارم در سبوست
مرگ او را از کجا باور کنم؟
صحبت از پژمردن یک برگ نیست
وای! جنگل را بیابان می کنند
دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان می کنند
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند
صحبت از پژمردن یک برگ نیست
فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست
فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست
فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست
در کویری سوت و کور
در میان مردمی با این مصیبتها صبور
صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است..

فریدون مشیری

اهــــدای لقب هنــــری برای بانو آتش نشین خانم آریانا سعید بنام « ستاره آواز » افغانستان

 1779904_755505211196393_1486030972_nلقب  هنری « ستاره آواز »  از طرف اتحادیه  سراسری  هنرمندان افغانستان  در خارج از کشور تحت ریاست  دکتور عنایت  الله  شهرانی  ُ بعد از نظر سنجی  هنرمندان بزرگ  و بادرنظر داشت فعالیت های مثمرهنری  خانم »سعید»  برایش اهدا شد و محفل از طرف  تلویزیون  تحت سرپرستی  جناب  برکی  در شهر لندن  برگذار گردیده بود و یکتعداد هنر دوستان  و فرهنگیان  شهر لندن انگلستان اشتراک  ورزیده  بودند.
ســـایـــت مــاریـــا دارو  مراتی  تبریکات  خویش  را خدمت  تمام هنردوستان  و بانو آریانا سعید تقدیم  میدارد. 

 

برای  تماشای  محفل  بالای  ویدیو فشار  بدهید

http://youtu.be/daggarUufgU

موسیقی در زمان طالبان : دوستان گرانقدر توجه شما را به این راپور جلب مینمایم بشنوید که از اینجا تا نهمین دوره ستاره افغان چه تحولات در بخش موسیقی کشور ما بوجود آمده است .

از ستیج ستاره افغان تا یونان باستان: دوستان گرانقدر اگر بخاطر داشته باشید در دور هشتم ستاره افغان خانم باران آریا بخاطر هنرنمایی و هنرمند شدن اشتراک داشتند و اکنون از کشور خارج گردیده و در یونان بسر میبرند . به گفتنی هایش توجه بدارید .

http://www.youtube.com/watch?v=FGUqUfosJwM&feature=youtu.be

بـــوی جـــوی مـــولـــیـان آید هـــمــی آید هـــمی : شعر شادروان عبدالله رودکی با حنجره فرزند پامیر بدخشان جناب داوود پژمان …

بوی جوی مولیان آید همی – یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او – زیر پایم پرنیان آید همی

آهنگ لیلا تقدیم به تمام زنان رنج کشیده ای سرزمین های فارسی زبان … آنکس است اهل بشارت که اش ارت داند!

صلح نیاز بشریت است ُ بخصوص کشور های جنگ زده به صلح نیاز بیشتر دارندُ زنده باد جوانان صلح جوی کشور که از هر طریق ممکن خواسته های صلح آمیز شانرا بیان میدارند و توجه جهان را بخود جلب نموده اند. ویدیو ذیل را که جناب میر عنایت الله سادات ارسال نموده اند ُ جهت استماع شما گذاشته شده است لطفا بشنوید.

 

آهنگ زیبا از خانم ماهره طاهری ُ کمپوز از امیر جان صبوری

دوستان  گرامی  :
 در  این  زندگی  کوتاه  ُ کوتاه فکران  صدای  جنگ  را  بلند  میدارند  و صدای  مهیب  جنگ قلیها را  میلرزاند ُ اما یک  هنرمند با صدای  موزیک  و اهنگ  زیبا قلب  انساها را  شادی و  سرور  می بخشد ُ به  اواز  خانم  ماهزه طاهری  گوش  بدهید تا اندکی غم هار فراموش  کنیم  و شاد باشیم .

آریانا سعید با هنر ستوده : امان معاشر

255105_130563387101541_1756044946_n چرخ زمان همیشه درگردش است. چون باد، بی وقفه به پیش می تازد.افراد زبون وتاریخ زده نمی توانند پا به پا با آن گام بردارند.لابد به عقب میروندو مردود و منفور تاریخ میگردند . در کشور ما افعانستان که از نظر عقب ماندگی درجهان یکم و از نظر اندیشه و تفکر به دوره ی حجر باز می گردد ؛آهسته آهسته شیوه ی تفکر قبیلوی و متحجر به اندیشه ی روشن وتفکرانسانی جا خالی میکند. برخی ها باافکار تاریک وچشمان نا بینا می خواهند سد راه ترقی، پیشرفت و تغییرنا گزیر گردند.عقربک زمان را به چرخش نگذارند و مانع پیشرفت های جوامع بشری گردند.بی خبر از انکه عقبگرد امکان ندارد و این مردم بی فرهنگ، تاریک و کج نگر در برابر سیل خروشان تغییر و پیشرفت قرار دارند.خواهی نخواهی با انبوه خاشاک نابود میشوند. تجارب تاریخی جوامع اروپایی و پیشرفته ثابت میکند که افکار متحجر دیگر حتی در کشور ما جای پایی ندارند . روشنفکران ما به خصوص قشر جوان که بالنده و آینده ساز اند ، از چنبره ی این دیوان وحشی در آتیه ی نه چندان دور،رهایی خواهند یافت. اندیشه، راه و رسم سالم ، مشروع و فارع از فساد عرض وجود خواهد کرد . نسل جوان میهن با درنظر داشت نیروی بالنده ونقش کارای شان در جامعه،بادشواری های جدی روبرواند. این پدیده های منفی در برابر هنرواستعداد خلاق شان که چون شعله زبانه می کشد ، قرار میگیرند و اشکالاتی را با عث می گردند. الگوی این مدعا، آریانا سعید دخترجوانیست که به تازگی به هنر آواز خوانی رو کرده، در عرصه ی هنرو موسیقی ، خوب می درخشد .او با عشق، احساس و جذابیت کم نظیری روی ستیژ می درخشد. نام این دوشیزه درمدت زمان بسیار کوتاه بر زبانها افتیده. عاشق است، عاشق هنر، جوانی،مردم،میهن…جسارتش را باید ستود .

امان معاشر

 

شـجـاع‌ تــریـن آواز‌خـــوانــان جــهـان ُ اسما و حمیرا دو خواهر هنرمند تحت تهدید قـــرار دارنــد: محمد محسن

1374137130326.cached
پدر و مادر اسما و حمیرا، سال گذشته وقتی دیدند که دخترانشان در یک برنامه‌ی تلویزیون آواز می‌خوانند و عمل‌کرد برجسته‌ای دارند، تکان خوردند. آن‌ها می‌دانستند که دختران شان حتا از دوران کودکی علاقه‌ی خاصی به آواز‌خوانی داشتند و پیوسته در اطراف خانه ساده‌ شان در کابل، آواز می‌خواندند. اما آنها راهنما نداشتند‌ و به شکل دزدکی روزانه به یک هنرکده‌ی موزیک سر می‌زدند تا عمل‌کرد شان را صیقل بزنند و اصلاح کنند و به استدیوی تلویزیون ژوندون می‌رفتند تا آهنگ ثبت کنند، که بعدا در سرتاسر افغانستان در معرض نمایش قرار می‌گرفت. چهار برادر‌، عموها و پسرعموهای این دختران، بیش‌تر از این که غافل‌گیر شوند، وحشت‌زده شده بودند و این کار را اهانت شدید به خود می‌دانستند. خانواده‌ی این دو هنرمند و سایر مردم محل‌ آن‌ها در حوالی ولایت کاپیسا، اجرای آهنگ توسط اسمای ۱۸ ساله و حمیرا عیار ۲۲ ساله در محضر عام را، توهین غیر‌قابل تحمل به خود می‌دانستند. این بی‌حرمتی به وقار خانواده بوده، برای برادران قابل تحمل نبود. آن‌ها تصمیم گرفته بودند که به هر‌قیمت ممکن جلو این دو‌ هنرمند را بگیرند، حتا با زور و خشونت. طالبان هم آن‌ها را تهدید به مرگ کرده و وضعیت را برای آن‌ها دشوارتر ساختند. آن‌ها اکنون پنهانی زندگی می‌کنند.

گفت و گویی خودمانی با: سرکار خانم مهستی خاکپور 

تاسیس سالگرد پنجاهمین ۴۱۴۴ سال و است کرده کار به شروع ۴۶۹۴ سال ازSaskatchewan Internationa Association سازمان Open door society مثل مهاجرین به مربوط دیگر های سازمان و است بوده سسکچوٓان ملیتی چند سازمان اولینSIA بود. خواهد سازماناین ادامه در اند. کرده فعالیت به شروع سازمان این از بعد گذرد) می ٓان تاسیس از سال ۴۴ به نزدیک (کهglobal gathering و ۴۶۱۱)(تاسیس

کنند. مراجعه باید سازمان کدام به اموری چه برای کسانی چه و چیست دیگر های سازمان با سازمان این تفاوت که داد خواهمتوضیح

executive به ٓان از بعد و مدیریتی های سمت بهcoordinator از ۴۱۱۱ اواخر از تقریباْ و هستم همکاری به مشغولSIA با ۴۱۱۲ سال ازمن مختلف های قسمت های فعالیت ببریم. پیش تر شده تعریف را سازمان های فعالیت کردیم سعی ما بعد به تاریخ ٓان از ام. داشته سمت تغییرdirector به مربوط های برنامه یکی کنیم. می تقسیم بخش سه به راSIA های فعالیت خالصه طور به کنیم. مشخص را غیره و ٓاموزش سکونت٬ واحد ازاعم ٓاموزشی های برنامه و دیگر های زبان ٓاموزشی های برنامه وESL انگلیسی زبان ٓاموزش های دوره شامل ٓاموزشی های برنامه دیگری است٬کاریابی

هست. جامعه در ٓاموزش سطح باالبردن بر تمرکزش که outreachهست برنامه دیگری وجوانان. ما ی هزینه تامین منبع واقع در چراکه متفاوتند. کنیم فراهم خدماتی کاریابی یا ٓاموزش سکونت٬ واحدهای از هریک در برایشان توانیم می ما کهکسانی  است. متفاوت مختلف های برنامهبرای

ادامه خواندن گفت و گویی خودمانی با: سرکار خانم مهستی خاکپور 

خانم ناذیه اقبال ، هنرمند توانا ……:عنایت سادات

خانم ناذیه اقبال ، هنرمند توانا از منطقۀ پشتونخواه میباشد .درین پارچۀ هنری او ، سراسر انتقاد و نکوهش ازاوضاع مسلط در جامعۀ مورد نظر وی بیان شده است .این بیان ، دقیقا” وضع موجود وطن مارا مشخص می نماید . بهتر است خود تان این پارچۀ زیبا را بشنوید.

http://youtu.be/FCPeod67WHo

وحیدامید پیشقراول (راک ان رول)درموسیقی افغانستان : امان معاشر

Untitled1

  در باره ی وحید امید که تاریخ پر شکوه و جاویدانه ی هنرکشور با ان خانواده ی گرامی که شخصیت های چون: غلام محمد میمنگی ،غلامعلی امید گره خورده است مطالب را عرض میداریم:

وحید امید از طرف مادری نواسه غلام علی امید نویسنده ، شاعر ، نقاش و هنر مند با نام افغانستان و از طرف پدری نواسۀ پروفیسور غلام محمد میمنگی پدر هنر نقاشی و یکی از فعالین مشروطه خواهان جوان  دور امان الله خان بحساب میرود. مادرش ماری امید (سرخابی)نطاق ، سخنور و هنر بیشه سینما و تیاتر افغانستان است که  مرتبط به خانواده ی هنر و فرهنگ میهن است.
Untitled2
وحید امید از سن پنج سالگی پیش از انکه شامل مکتب شود همراه با مادر هنر مندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته در رادیو کابل میرفته است  و در دها نمایشنامه و تیاتر در جمع هنرمندان نامدار افغانستان محترمان: استاد رفیق صادق، بایقرا، حاجی محمد کامران، پردیز، فریده انوری و دیگران نقش  بازی کرده علاقمندان زیادی داشته است.

ادامه خواندن وحیدامید پیشقراول (راک ان رول)درموسیقی افغانستان : امان معاشر