پنجشیر اسطورهء جهاد و مقاومت
با اشک شیر نباید بازی کرد : مهرالدین مشید

آری پنجشیر نه تنها اسطورهء ماندگار جهاد و مقاومت است؛ بل اسطورهء پایداری و ثبات در برابر زورگویی و قلدری و تک روی و یکه تازی های قومی است که در هر برهه ای از تاریخ چون دژی استوار در برابر تمامی مهاجمان و زورگویان تاریخ ایستاده است. البته اسطوره به معنای اینکه ایده آل های بزرگ انسانی در این سرزمین آغشته به خون و حماسه پرور به حقیقت پیوسته است و حماسه آفرینان آن به مثابه اسطوره سازان راستین تاریخ ظهور کرده اند.

بهتر است تا بگوئیم پنجشیر نماد خونین ترین اسطوره ها در دل  زمان است که مردان مرد آن حماسه ساز و اسطوره آفرین بوده اند و هنوز هم هستند. پنجشیر به مثابهء دژ تسخیر ناپذیر در هر برهه ای از تاریخ قبرستان مهاجمان بوده و پای هر مهاجمی در سخره های بلند و استوار آن لنگیده است. هرچند پنجشیر در برهه های گوناگون گذرگاهء مهاجمان تاریخ از سکندر تا چنگیز و بریتانیا و روسیه و آمریکا و دیگران بوده و اما رزم آوران این دیار هیچ گاهی نگذاشته اند تا آب در شکم هر مهاجم کینه توز و سفاک گرم شود.

ادامه خواندن 
پنجشیر اسطورهء جهاد و مقاومت
با اشک شیر نباید بازی کرد : مهرالدین مشید

پایگاهء نظامی السیلیه گذرگاهء مهاجران افغانستان به امریکا: مهرالدین مشید


در این روزها پایگاهء نظامی السیلیهء قطر میزبان هزاران مهاجر است که افغانستان را به قصد رسیدن به آمریکا ترک می کنند. این مهاجران شامل کسانی می شوند که دارای پاسپورت و یا گرین کارت آمریکایی و یا دارای اسناد اس آی وی اند و یا کسانی که از سوی خارجی ها معرفی شده اند تا کنون هزاران شهروند افغانستان توانسته اند با عبور از هفت خوان رستم و حتا دشوارتر از آن خود را به این کمپ برسانند و هزاران شهروند افغانستان هنوزهم در عقب دروازه های میدان های هوایی کابل به بهای قبول مرگ منتظر اند تا وارد میدان شوند و خود را به کمپ السیلیه برسانند.

در همین حال پایگاه اینترنتی آمریکایی اکسیوس نوشت: پایگاه هوایی قطر مملو از مدفوع، ادرار و موش است. این ایمیل نشان دهنده ناامیدی در دولت فدرال و برخی از عناصر دولت آمریکا از نحوه رسیدگی به خروج از افغانستان است.
کمپ السیلیهء قطر  از جمله کمپ هایی است که زمانی سرشار از تجهیزات نظامی و تفریحی بود؛ اما آمریکا در سال ۲۰۱۱ تجهیزات و نیروهای خود را به اردن انتقال داد و کمپ السیلیه و مرکز مهمات فالتون و فودافون را تخلیه نمود. کارشناسان این اقدام را در راستای راهبرد جدید امریکا به منظور کاهش حضور نظامی در منطقه غرب آسیا تلقی کردند. از تحلیل گرانی چون “استارزاند استرایپس”  این اقدام آمریکا، را نشان دهنده تغییر اولویت‌های این کشور در منطقه عنوان کردند. پایگاه السیلیه یک پایگاه برای استراحت سربازان آمریکایی بود که بیش از ۲۰۰ هزار نیرو می‌توانستند به مدت ۴ روز در آن به استراحت بپردازند.

ادامه خواندن پایگاهء نظامی السیلیه گذرگاهء مهاجران افغانستان به امریکا: مهرالدین مشید

شکست افتضاح بار امریکا و خیانت غنی در افغانستان : مهرالدین مشید

در این شکی نیست که پایان هر تجاوز به شکست می انجامد و تجاوز به هر عنوانی حتا زیر پوشش داعیه های مقدس محکوم به شکست است. شکست افتضاح بار حملهء امریکا در افغانستان زیر نام ” مبارزه باتروریزم” نمونهء آشکار آن است. حال پرسش این است که علت این شکست نتیجهء  پی آمد های سیاست‌های کشور متجاوز است و یا نتیجهء سیاست های بی رویه و ضد مردمی حکام دزد و تبارگرایی مانند غنی تحت نظر ارتش مهاجم است که دموکراسی و ارزش های آن را خیلی قشنگ قربانی گرایش های زشت تباری و انحصار گرایی و فساد گسترده نمود و به گونهء بیرحمانه ای تیغ از دمار دموکراسی جوان افغانستان  بیرون کرد. جمهوری سه نفری غنی در افغانستان از نمونه های آشکار آن است. غنی با قرار گرفتن در برابر دموکراسی به بهای بازی با سرنوشت مردم افغانستان بالاخره با سازش های پشت پرده با طالبان جاده را برای فتح کابل بوسیلهء آنان فراهم کرد. 


غنی طی هفت سال حاکمیت استبدادی و ضد ملی و  اسلامی خود جفای بزرگی در حق افغانستان و مردمش روا داشت. بزرگ ترین خیانت او تخریب روند انتقال قدرت و بازی با سرنوشت مردم افغانستان است. او نه تنها مرتکب این خیانت بزرگ شد؛ بلکه او با مشتی از غارت گران مفسدان و زنباره های نامدار  وحدت ملی را تخریب کرد و به اقتدار ملی سخت آسیب رساند. وی با رویکرد های قومی و سیاست های تکروانه و انحصاری هر روز بر فاصله میان حکومت و مردم افزود و تخم کینه و دشمنی را در دل های مردم افغانستان کاشت. او در حالی به سیاست های قومی و ضدملی روی آورد که در اصل به ارزش های واقعی قومی و تباری خود باور نداشت؛ بلکه او خواست تا قومت را ابزاری برای پیشبرد سیاست های ضدملی و ضد اسلامی خود قرار بدهد که این بزرگ ترین جفای او در حق تمامی اقوام و بویژه قوم پشتون بود. او در حالی تخم نفاق میان اقوام را کاشت و آتش آن را مشتعل گردانید که اقوام ساکن در کشور در روز های سخت و دشوار در کنار هم و در یک سنگر دره به دره و کوه به کوه در کنار هم برضد متجاوزان جنگیده اند.

ادامه خواندن شکست افتضاح بار امریکا و خیانت غنی در افغانستان : مهرالدین مشید


فریادی در کرانه های سکوت 
از انتظار گلوگیر تا اعتراض شکوهمند :مهرالدین مشید

افغانستان سرزمین حادثه های خونین و حماسه آفرینی های باشکوه است که مردم آن در هر مقطعی از تاریخ با پایمردی ها و رادمردی ها نفخ صور آگاهی و آزادی و عدالت را در دل سکوت دمیده اند و هرفصلی از انتظار را شجاعانه و دلیرانه وارد فصلی از اعتراض های جدید نموده اند. باشنده گان مغرور این سرزمین هراز گاهی فریاد های حماسه پرور و حماسه گستر را در کرانه های سکوت دمیده اند و با شور و هیجانات استثنایی و شگفت انگیز نه تنها دیوار های سکوت را فروریخته اند؛ بلکه دیوار های ضخیم و بلند شرم و استبداد را نیز فروریخته اند؛

اما هزاران دریغ و درد به گواهی تاریخ هرچند باشنده گان این مرز و بوم در طول تاریخ کمتر کاری برای سازنده گی کشور و پیشرفت و ترقی مردم خود کرده اند که تا حالا هم مورد طعن جوبایدن ها به دلیل نداشتن ظرفیت برای ملت سازی اند. بنابراین بیشترین انرژی خود را یا در رویارویی با مهاجمان و متجاوزان مصرف کرده اند و آنگاه که‌مهاجم را با شکستی افتضاح بار رو به رو کرده و آنان با قبول ذلت این س زمین را ترک کرده اند؛ باتاسف که آنان انرژی باقیمانده را در جنگ داخلی و منازعه های خودی سپری کرده اند. از همین رو بوده که حماسه های راستین مردم این کشور در هر برهه ای از تاریخ به تاراج  رفته و شاهکار های حیرت افگن آنان عقیم گردیده و به غارت رفته اند. شاید از همین سبب بوده که تاریخ این سرزمین فصل های پیاپی از حماسه های باشکوه و اما دریغ و درد که تکراری از تکرار های خونین بوده است.

ادامه خواندن 
فریادی در کرانه های سکوت 
از انتظار گلوگیر تا اعتراض شکوهمند :مهرالدین مشید

شرمساران تاریخ با تکرار تاریخ به میهن جفا کردند: مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...


مفهوم تکرار تاریخ، به شکل‌های گوناگونی در تاریخ جهان آمده است. تکرار تاریخ به دو حادثه ای گفته می شود که با یکدیگر شباهت دارند؛ به عنوان نمونه، سرنگونی امپراتوری‌ها، شاهان و سایر زمامدارن مستبد که در الگو های تاریخی سیر تکرار را پیموده اند و در برهه های گوناگون تاریخی باهم شباهت هایی داشته اند. هرچند منطق درست این است که تاريخ تكرار پذير نيست و اين علتها هستند كه مشترك بوده و حوادث مشابه را بوجود می آورند و اشتراک علت ها به نحوی می نمایند كه گویی تاريخ تكرار می شود.
هر تکراری در تاریخ به نحوی نمادی از نبرد حق و باطل تاریخ است و بنا براین هر تحول و تکرار تاریخ در دو روی آشکار می شود. در یک روی آن حق خواهان و درروی دیگرآن ستمگران در سیما های فرعون و قارون و بلعمباعور ظاهر می شوند که وجود آنان لکهء ننگی بردامان تاریخ اند و آنان شرمسار تاریخ هستند. با تاسف که تکرار تاریخ در کشور ما هر از گاهی از عمق نبرد داد برضد بیداد به مثابهء انفجار نور در ظلمت عروج می کند.
و در ظلمت باقی می ماند که نتیجۀ آن قربانی های داد در پای بیداد و به تاراج رفتن ارزش های داد در پای بیداد است. اما در سناریوی تکرار های تاریخ هر از گاهی نقش نیرو های ضد انسانی و ضد آگاهی و عدالت که از آنان به نام شرمساران تاریخ ذکر شده است، هر ازگاهی برجسته بوده است. برجستگی آنان البته در زشتی و پلشتی آنان و کارنامه های سیاهء آنان است. امروز ما در موجی از سیاه ترین تکرار دست و پنجه نرم می کنیم که خون دو نسل را به قربانی گرفته است. 

ادامه خواندن شرمساران تاریخ با تکرار تاریخ به میهن جفا کردند: مهرالدین مشید

افغانستان در پرتگاهی از دشواری های نفس گیر در میان فاجعه و فلاح: مهرالدین مشید

افغانستان قربانی پروژۀ جدید امریکا در یک توطیۀ گسترده و هماهنگ

حمله های هدفمندانۀ طالبان بویژه به مرکز ولایت ها و سقوط زرنج مرکز نیمروز و شبرغان مرکز جوزجان و به همین گونه حمله های شدید بر شهر تالقان مرکز تخار، فیض آباد مرکز بدخشان و لشکرگاۀ مرکز هلمند،ناپاسخگویی مقام های مرکزی به خواست فرماندهان لوا ها و کندک های مورد هجوم طالبان و تشکیل جبهه های مقاومت و بمباران مواضع طالبان بوسیلۀ طیاره های بی ۵۲ نشاندهندۀ این واقعیت است که پس از خروج نیرو های امریکایی از افغانستان، اعلامیه ها و هشدار های شتاب زدۀ سفارت های امریکا و بریتانیا مبنی بر خروج شهروندان آنان از افغانستان و همه و همه نشاندهندۀ آن است که امریکا در تبانی با ایادی داخلی و شرکای منطقه ای و جهانی خود در صدد انجام آخرین توطیۀ برضد مردم افغانستان است. امریکایی ها پس از حادثۀ یازدهم سپتمبردر یک تصمیم انتقام جویانه و شتاب زده افغانستان را مورد حمله قرار دادند. این حمله ناآگاهی های مقام ها و آگاهان سیاسی و استراتیژیک امریکایی را از تاریخ و جغرافیا و و جغرافیای سیاسی، اقتصادی و استراتیژیک افغانستان آشکار ساخت و این ناآگاهی تشت رسوایی شکست افتضاح بار امریکا را در افغانستان به نمایش نهاد.

ادامه خواندن افغانستان در پرتگاهی از دشواری های نفس گیر در میان فاجعه و فلاح: مهرالدین مشید

انتقام گیری امریکا از پاکستان یا بازی جدید هر دو کشو برسر افغانستان :مهرالدین مشید

چشم اندازی بر روابط گذشته و آیندۀ واشنگتن و اسلام آباد

رسانه های امریکایی در این روز ها با اشاره به انکار جوبایدن از صحبت تیلفونی با عمران خان نخست وزیر پاکستان روابط دو کشور را در حال تنش توصیف کرده اند.

 شاید یکی از دلایلش سخنان خان باشد که در گفت و گو با پی پی اس گفته بود، “امریکا همه چیز را در افغانستان خراب کرد.” این در حالی است که پاکستان یک کشورمتحد استراتیژیک امریکا در منطقه بوده است. این موضوع پرسش هایی را در افکار عامه مطرح می کند که آیا امریکا تازه متوجه بازی های پاکستان شده است وبه این نتیجه رسیده که پاکستان مسؤول شکست امریکا در افغانستان است یا اینکه نیم رخی از بازی های دو پهلوی هردو کشور برضد افغانستان است.

ادامه خواندن انتقام گیری امریکا از پاکستان یا بازی جدید هر دو کشو برسر افغانستان :مهرالدین مشید

فراخوان ملی و رسالت تاریخی رسانه ها در برابر تجاوز پاکستان: مهرالدین مشید

هموطن  امروز افغانستان غرقه در خون و آتش و بزنگاۀ تروریزم منطقه ای و جهانی  بیش از هر زمانی به یک فراخوان ملی نیاز دارد تا مرد و زن این سرزمین  در برابر تهاجم نظامیان پاکستانی بسیج شوند و در یک محوریت ملی برضد تجاوز کاران پاکستانی و مزدوران آنان هماهنگ و متحد عمل کنند.

 هموطن امروز دفاع از تمامیت ارضی کشور و دفاع از نوامیس این سرزمین مهم تر از منافع شخصی و مذهبی و گروهی و قومی شهزوندان این کشور است. زیرا نبرد در برابر ملیشه های پنجابی زیر نام طالب فریضۀ دینی مرد و زن این سرزمین است و بویژه در برابر آنانی که زیر نام جهاد به هدف غنیمت گرفتن زنان این سرزمین از سوی نظامیان پاکستان توظیف شده اند.

ادامه خواندن فراخوان ملی و رسالت تاریخی رسانه ها در برابر تجاوز پاکستان: مهرالدین مشید

افغانستان و روز های دشوار، در موجی از بازی های مرموز و مبهم : مهرالدین مشید

افغانستان پس از تهاجم خونین شوروی در 6 جدی سال 1358  و حملۀ وحشتناک امریکا در ۷ اکتبر ۲۰۰۱ میلادی با نام رسمی عملیات بلندمدت آزادی،  روز های دشوار و آزمونی و در ضمن خطرناک را پشت سر می گذارد که بی پشینه ترو متنوع تر و پیچیده تر از حوادث  ۴۳ سال جنگ و ناامنی های گذشته است. شگفت آور این است که در این مدت نه تنها کوله بار دشواری های زمین گیرو کمرشکن قامت استوار این ملت را خمیده کرده  و شکوه و شهامت آن  را به لرزه درآورده است؛ بلکه بازی های مرموز سیاسی در موجی از سر درگمی ها و نمیدانم کاری های آگاهانه و مبهم، بیش از هر جیز فضا را خاکستری گردانیده است.

ادامه خواندن افغانستان و روز های دشوار، در موجی از بازی های مرموز و مبهم : مهرالدین مشید

نظامیان پاکستان نه تنها حامیان، بلکه سر دمداران تروریزم : مهرالدین مشید

پاکستان با سردمداری نظامیان تروریست پرور خود از چهل و سه سال بدین سو به گونهء مستقیم در امور افغانستان مداخله می کند؛ اما جنرالان پاکستانی از بیست سال بدین سو بیشتر از گذشته خیلی بیرحمانه  مردم افغانستان را سلاخی می کنند. آنان نه تنها از این وحشت و دهشت روایی بر مردم افغانستان احساس شرم خجلت نمی کنند؛ بلکه برعکس به آن همه ستمگری ها و به آن همه جفا ها و وحشت آفرینی های خود افتخار نیز می‌کنند. این سخن ها اتهام وارد ‌کردن نیست و این که باجوه رئیس ستاد ارتش پاکستان وحشی ترین و بی رحم ترین قطعه سرخ  طالبان را در جنگ های کنونی افغانستان رهبری می ‌کند. این موضوعی تازه نیست؛ بلکه او وارث بیرحمی ها و کشتار های جنرال حمیدگل و جنرال اختر عبدالرحمان و جنرال ضیاالحق و کرنیل امام ها است که هر کدام خود را قهرمانان جهاد افغانستان می دانند. چنانکه کرنیل امام در کتاب ” آهن پوش” به صراحت به این موضوع اعتراف کرده و آنان را قهرمانان جهاد یعنی قهرمانان مداخله در امور افغانستان خوانده است.

ادامه خواندن نظامیان پاکستان نه تنها حامیان، بلکه سر دمداران تروریزم : مهرالدین مشید

عبور از سیاست های فراافگنانه و تمکین بر سیاست های تنش زدایانه : مهرالدین مشید

افغانستان در پرتگاهء سیاست های افزون خواهانه و جنگ طلبانه 

با به بن بست رفتن گفت و گو ها میان هیأت های دولت افغانستان و طالبان در دوحه  و رفتن هیأتی به ریاست عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به دوحه و آغاز گفت و گو های جدید میان هیأت جدید و طالبان امیدواری هایی پیدا شد که ممکن بن بست گفت و گو ها در دوحه بشکند و فصل جدیدی از گفت و گو ها آغاز شود؛ اما اصرار طالبان برای رهایی هفت هزار زندانی بحیث پیش شرط مانع تشکیل کمیته های اعتماد سازی، سیاسی و نقشهء راه گردید. قرار بود که این سه کمیته تشکیل و هر یک بصورت جداگانه روی ایجاد تعدیل ها در قانون اساسی، رهایی زندانیان طالبان و بیرون شدن نام رهبران طالبان از لیست سیا و تشکیل حکومت گذار از کار نمایند. طالبان در حالی اصرار به رهایی زندانیان شان را دارند که پنج هزار  زندانی رها شدهء آنان بررغم تعهد های شان همه به میدان های جنگ رفتند و این سبب افزایش خشونت ها نه تنها در جبهه های جنگ؛ بلکه در داخل شهرهای گوناگون کشور نیز گردید. نه تنها این؛ بلکه طالبان روابط خود را باالقاعده قطع نکرده اند و آمریکا بدون هرگونه الزامیت و شرط توافقنامهء دوحه را امضا کرد؛ البته به بهانهء اینکه هرگونه شرط زمینهء خروج نیرو های امریکا را در آینده از افغانستان ناممکن می سازد.

ادامه خواندن عبور از سیاست های فراافگنانه و تمکین بر سیاست های تنش زدایانه : مهرالدین مشید

نخستین رویارویی لفظی؛ شلاقی بر فرق عمران خان: مهرالدین میشید

افزایش تنش ها میان کابل و اسلام آباد و اما و اگر ها

رابطهء تنش آلود افغانستان با پاکستان در حقیقت پس از تشکیل پاکستان برسر خط دیورند آغاز شده است که پس از  تهاجم شوروی در سال ۱۳۵۸ سیاست پاکستان در برابر افغانستان شکل تهاجمی را به خود گرفت. پاکستان دیروز با استفادهء ابزاری از جهاد و مجاهدین و حالا هم با استفادهء ابزاری از طالبان خواهان رسیدن به عمق استراتیژی خود در افغانستان است و افغانستان را در رقابت با هند به میدان جنگ نیابتی خود بدل کرده است. این آزمندی و مداخلهء پاکستان سبب شده که هر از گاهی روابط دو کشور همراه باتنش باشد. چنانکه در این روز ها روابط دو کشور  بار دیگر تنش آلود شده است. 

ادامه خواندن نخستین رویارویی لفظی؛ شلاقی بر فرق عمران خان: مهرالدین میشید

نجات افغانستان در گرو یک مشارکت سیاسی ملی : مهرالدین مشید

خروج نیرو های آمریکایی و تشدید حمله های طالبان اوضاع نظامی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان را بیش از هر زمانی شکننده گردانیده است. این شکننده گی نگرانی های شدید مردم را برانگیخته و همگان احساس ناامنی شدید می کنند. اوضاع عمومی کشور فضایی  را به بار آورده که در افکار همه خاموشی پیش از توفان را تداعی می کند. در همین حال وضعیت جنگی در کشور اوضاع در جبههء صلح و تلاش ها در این عرصه را نیز متحول گردانیده است که همزمان با چالش ها، فرصت های تازه را نیز به بار آورده است. این فرثت ها می تواند، راه را به یک مشارکت سیاسی پایدار ملی باز کند که طالبان هم شامل آن باشند؛ مشارکتی که حداقل بتواند، ارزش هایی از نظام مردم سالار و دموکراتیک را حفظ کند که بتواند پایدار ارزش های اسلامی و ملی در کشور باشد.

آیا به تکانه های جدید در مورد گفت و گو ها می توان امیدوار  بود که بتواند بالاخره صلح را در کشور برقرار کند. از جمله به ایجاد تکانه در گفت و گو ها بین هیئت های دولت و طالبان در دوحه و از همه مهم تر سفر هیئت صلح به ایران به ریاست قانونی و نشست آنان با هیئت طالبان و صحبت روی مسایل مهم می توان یادآور شد. هم چنان سفر هیئت عالی تر دیگر به دوحه پس از سفر قحطانی وزیر خارجهء قطر، می توان یاد کرد. گفته میشود؛ بزودی نشست مهمی به میزبانی ایران برگزار خواهد شد که در آن، مقامات دولت افغانستان و تمام گروه‌های داخلی برای تحقق صلح، گردهم جمع خواهند شد. همچنان طی روزهای آینده، دولت و گروه‌های داخل افغانستان، در نشست مجازی مجمع جهانی بیداری اسلامی، با هم به گفت‌وگو می‌نشینند.

ادامه خواندن نجات افغانستان در گرو یک مشارکت سیاسی ملی : مهرالدین مشید

سیگون و کابل دو همزاد بیمار یا دو قلویی هم سرنوشت : مهرالدین مشید

کرونا

سیگون و کابل دو نام آشنا اند که نخستین پایتخت ویتنام جنوبی و دومی پایتخت افغانستان است. آمریکا در سال ۱۹۵۵ به ویتنام و در سال ۲۰۰۱ به افغانستان حمله کرد. هر چند این دو لشکر کشی آمریکا علل و عوامل متفاوت داشت؛ اما شباهت هایی هم میان آنها وجود دارد. در این نوشته به چند و چونی پرداخته شده که آیا سیگون و کابل حیثیت دو همزاد بیمار و یا دوقلویی هم سرنوشت را دارند. شگفت آور این که آمریکا پس از بیست سال جنگ فرسایشی با قبول شکست سیگون را ترک و کابل را در حال ترک کردن است. سیگون بررغم وعده ها و کمک های آمریکا دو سال پس از خروج نیرو های آمریکایی سقوط کرد.

جنگ ویتنام نام مجموعه عملیات و درگیری‌های نظامی‌ای است که از  سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ میلادی بین نیروهای ویتنام شمالی و جبهه ملی آزادی‌بخش ویتنام جنوبی از یک سو، و نیروهای ویتنام جنوبی و متحدانش به ویژه ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر رخ داد. همزمان و مرتبط با این جنگ، جنگهای نیابتی دیگری در لائوس و کامبوج بین نیروهای مورد حمایت ایالات متحده در برابر نیروهای کمونیستی در جریان بود. در پایان، با خروج ایالات متحده، جنگ داخلی لائوس، جنگ داخلی کامبوج و جنگ ویتنام به پایان رسیدند و همهٔ این کشورها حکومتهای کمونیستی پیدا کردند.

ادامه خواندن سیگون و کابل دو همزاد بیمار یا دو قلویی هم سرنوشت : مهرالدین مشید

حضور زیانبار و خطر ساز و توطئه بار آمریکا در افغانستان : مهرالدین مشید

آمریکا پس از بیست سال حضور زیانبار و توطیهء آمیز و مبهم و رمزآلود و خطرساز  افغانستان را ترک می کند. حالا که نیرو های آمریکایی بزرگ ترین پایگاه شان در بگرام را ترک کردند و ممکن متباقی نیرو های آمریکایی پیش از یازدهم سپتامبر افغانستان را ترک کنند. ترک بگرام به مثابهء بزرگ ترین پایگاهء آمریکا در افغانستان برهرنوع گمانه زنی ها خط بطلان کشید که می گفتند،

آمریکا افغانستان را ترک نمی کند؛ اما هزاران دریغ و درد حالا که آمریکا افغانستان را ترک می کند. آنچه عقب خود برجای می گذارد، جز یک دولت ضعیف و فاسد و کشوری ناامن و فقیر و بدبخت و تیره روز و پر از نفاق قومی و مذهبی با اکثریت بیکار و چندین میلیون معتاد و معلول چیز دیگری از خود برجای نمی گذارد. بدتر از آن آمریکا خلاف تعهد و میثاق های خود افغانستان را در حالی ترک می کند که ناامنی ها به گونهء بی پیشینه در این کشور افزایش یافته است که تروریزم طالبانی خطرناک تر و دندان تروریزم داعش چندین مرتبه از القاعده تیزتر شده است.

ادامه خواندن حضور زیانبار و خطر ساز و توطئه بار آمریکا در افغانستان : مهرالدین مشید

فصل ناتمام تاریخ در کشور ما؛سرزمینی که هر فصلی از تاریخش ناتمام مانده است: مهرالدین مشید

افغانستان از جمله کشور هایی است که به دلیل موقعیت مهم ژیوپولیتیک، ژیوستراتیژیک و ژیوایکونومیک خود در طول تاریخ بی ثباتی های درازمدت را تجربه کرده است. از همین سبب بوده که  هر مقطعی از تاریخ محل اصطکاک و کشمکش قدرت های متخاصم منطقه و جهان بوده است. از همین رو هر فصلی از تاریخ در آن ناتمام مانده است و هر مقطعی از تاریخ پنج هزار سالهء این سرزمین غرقه در خون و آتش پر از ناشادی ها و ناکامی ها و نامرادی ها بوده است. زمانی که تاریخ این سرزمین از آریانای قدیم تا خراسان دیروز و افغانستان امروز مورد مطالعه قرار بگیرد. این واقعیت تلخ و دردناک را در هر برهه ای از تاریخ غمبار خود به نمایش می گذارد.

ادامه خواندن فصل ناتمام تاریخ در کشور ما؛سرزمینی که هر فصلی از تاریخش ناتمام مانده است: مهرالدین مشید

زمامداران و سیاستگران از مردم افغانستان باج می گیرند : مهرالدین مشید

دیروز عظمت و شکوۀ ملت ها و بزرگی و عظمت آنان را حماسه آفرینی ها و جنگاوری ها و حضور همیشگی آنان در میدان های حق و باطل تاریخ رقم می زد و ملت هایی کامگار شناخته می شدند که دارای ویژه گی های یادشده بودند؛ اما چهل سال جنگ در افغانستان در نتیجۀ تهاجم شوروی پیشین و امریکا عکس آن را به اثبات رساند و به این حقیقت تلخ مهر تایید نهاد که عظمت و شکوه و بزرگی ملت ها را نه حماسه آفرینی ها و جنگاوری ها؛ بلکه رهبران توانا و اییثارگر و مدیران رهایی بخش و صادق به آرمان های مردم رقم می زند.

حوادث چهل سال گذشته نمونۀ آشکار این حقیقت تلخ است که امروز مردم افغانستان بررغم قربانی ها وحماسه آفرینی های بزرگ تاریخی در خوان خونین بی  ثباتی و بی سرنوشتی نشسته اند؛ اما آنانیکه ادعای بلند و بالای رهبری و نجات این کشور را داشتند، برعکس همه در  خوان ننگین عیش و عشرت نشسته اند و در کاخ های بیدردی و ویلا های ننگین بی شرمانه زنده گی دارند. حالا آنان  بر اشک ها و غم و رنج بزرگ مردم این سرزمین چون داعیه های عزیز تر از مادر اشک تمساح می ریزند؛ اما مردم درک کرده اند که این اشک ها در واقع نیشخند معنا دار بر سرنوشت مردمی است که آنان از چهل سال بدین سو آن را به گروگان گرفته اند.  

ادامه خواندن زمامداران و سیاستگران از مردم افغانستان باج می گیرند : مهرالدین مشید

جنگ در شمال پروژهء جدید برای کشاندن دوبارۀ روسیه در جنگ افغانستان : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

دستان مرموز و خطرناکی ناآرامی های شمال را یدک می کشند

پروژهء انتقال جنگ از جنوب به شمال ادامهء پروژه  های قدرت های اهریمنی و انسان دشمن منطقه و جهان است که از همان آغاز جهاد با شوروی آغاز شد. قدرت های اهریمنی نبرد آزادی خواهانهء مردم افغانستان را به پروژه های خطرناک استخبار اتی و سیاسی و حتا اقتصادی بدل کردند. آنان توانستند تا در هر برهه ای از ناریخ با استفاده از ناتوانی های رهبران و سیاستگران و تنگدستی های مبارزان افغانستان در این راه توفیق یابند. در میان کشور های مداخله گر در افغانستان مداخلهء پاکستان و ایران و آمریکا و روسیه در این رابطه بارزتر است. چنانکه پس از سقوط نجیب شاهد بودیم که‌چگونه پاکستان با مداخلهء بی شرمانه با استفاده از یک گروهء خاص خواست پروژهء جدید جنگ را بر مردم افغانستان تحمیل کند و بعد با ساختن طالبان این پروژه را وارد مرحلهء جدید کرد. پاکستان بار دیگر توانست در سال ۲۰۰۳ زیر نام آشغال افغانستان بوسیلهء آمریکا گروهء طالبان را دوباره سازماندهی کند و پروژهء جدید جنگ را بر مردم  افغانستان تحمیل نماید.

ادامه خواندن جنگ در شمال پروژهء جدید برای کشاندن دوبارۀ روسیه در جنگ افغانستان : مهرالدین مشید

تشدید حمله های طالبان، سقوط ولسوالی ها; و سفر رئیس جمهور غنی به واشنگتن

کرونا

سفر آقای غنی به امریکا در شرایط حساس و سرنوشت سازی صورت گرفت که افغانستان نقطۀ عطفی را پشت سر می گذارد. این سفر در حالی صورت گرفت که دردو ماه گذشته، بیش از ۷۰ ولسوالی به‌دست طالبان سقوط کرده است و همین حالا طالبان نزدیک به ۴۰ درصد از افغانستان را در اختیار دارند. حمله های طالبان هنوز به شدت ادامه دارد و هر روز ولسوالی های زیادی میان دولت و طالبان دست بدست می شود. نظر به گزارش ها بیشتر ولسوالی ها در نتیجۀ پا درمیانی محاسن سفیدان بدون مقاومت تسلیم می شوند. طالبان تا کنون توانسته اند، زیر چتر چنین توطیه بر بیشتر ولسوالی ها مسلط شوند.  در همین حال رئیس جمهور غنی پس از تشدید حمله های طالبان و پیش از سفر به آمریکا دست به یک سلسله تقرری هایی زد که در دوران زمامداری اش بی پیشینه است. این مقرری ها از یک طرف همزمان به تشدید حمله های طالبان و سقوط پیهم ولسوالی ها و از سویی هم در آستانهء سفرش به آمریکا انجام شده است. هرگاه سفر آمریکا مطرح نمی بود و در این حال گمانه زنی ها بیشتر بر این بود که در مقرری های جدید و بویژه گزینش بسم الله محمدی بحیث سرپرست وزارت دفاع اهداف خاص نظامی و سیاسی مطرح است و این گزینش آقای غنی را فرصت می دهد تا از پیشینهء جهادی محمدی و مقاومت  او در برابر تهاجم طالبان و نفوذ او در منطقۀ کهدامن، پروان، کاپیسا و پنجشیر برضد طالبان استفاده کند‌.

ادامه خواندن تشدید حمله های طالبان، سقوط ولسوالی ها; و سفر رئیس جمهور غنی به واشنگتن

کرونا و فروریزی دیوار های قوانین علمی و فلسفی ؛ مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

ویروس کرونا یا کوید۱۹ از دو سال بدین سو کاخ شکوهمند و استوار ارزش های بزرگ و مشترک فرهنگ و تمدن بشری را سخت مورد تاخت و تاز و ارزش ها و دستاورد های بشری را مورد تهدید قرار داده است. این تهدید چنان محسوس است که گویا هر روز کنگره ای از این کاخ باعظمت بوسیلهء کرونا فرو می ریزد و ارزش های ماندگار بشری از بلندا ها به زیر می افتد و مانند گلی پرپر می شوند.

به هر میزانی که از برج و باروی این کاخ کرونا می کاهد؛ به همان اندازه کاخ های وهم و ضدارزشی تازه پی افکنده می شود و برج و باروی وهم آلود آن وحشتناک تر از خطر تروریزم می شود. خطر کرونا کمتر از تروریزم نیست و حتا بیشتر از آن ارزش هایی چون؛ اعتماد به نفس، باورمندی، اتکا به خود، بی خیالی و شاد زیستن، نوع دوستی و همدیگر داشتن را مورد حمله قرار می دهد و هر آن تخم یاس و ناامیدی و بی باوری و بی اعتمادی و از دیگر گریزی را در انسان بارورتر می کند. 

ادامه خواندن کرونا و فروریزی دیوار های قوانین علمی و فلسفی ؛ مهرالدین مشید

صلح نه با طالبان، بلکه در حل منازعۀ تاریخی افغانستان با پاکستان است: مهرالدین مشید

منازعۀ تاریخی با دشمنی هوشیار و مکار؛ یگانه راه برای صلح دایمی

دشمنی پاکستان با افغانستان تازه نیست و این دشمنی ریشۀ تاریخی دارد و برای مقابله با  آن نمی شود با احساسات عمل کرد؛ بلکه مقابله با دشمنی پاکستان درایت سیاسی  و تدبر عقلانی و فهم تند سیاسی می خواهد تا با شناسایی دقیق از منازعۀ تاریخی افغانستان و پاکستان و پیشینۀ تاریخی و زمامداران و نظامیان آَن  در برابر این کشور عمل کرد. با توجه به عمق و گسترده گی دخالت های نظامی و سیاسی پاکستان در افغانستان ایجاب می ‌‌کند تا سیاستگران افغانستان در برابر این کشور با تانی و آگاهانه و هوشیارانه و منطقی عمل کنند؛ زیرا هرگونه حرکت احساساتی در برابر پاکستان برای نظامیان تروریست پرور آن فرصت می دهد تا مار های تروریزم را که در آستین جاسازی کرده اند، بیشتر به افغانستان بفرستند و با نیش زدن مردم افغانستان هرچه بیشتر فاجعه و وحشت و دهشت بیافرینند 

ادامه خواندن صلح نه با طالبان، بلکه در حل منازعۀ تاریخی افغانستان با پاکستان است: مهرالدین مشید

این همه تاختن ها بجای پاکستان چرا بر امریکا نه

از تاختن از پاکستان کاست  و بر تاختن به امریکا افزودامریکا است که به این ملت با عزت ستم کرده و سر پرغرور آنان را به زمین زده استدراین تردیدی نیست که پاکستان دشمنی تاریخی با افغانستان دارد و این دشمنی پس از استرداد استقلال پاکستان بوسیلۀ بریتانیا آغاز شده است که موضوع منازعه خط سرحدی دیورند است. این مرز در سال ۱۸۹۳ میلادی در زمان عبدالرحمن خان بین افغانستان و هند بریتانیایی به نماینده گی مورتیمر دیورند تعیین شد. از دیرباز مردم در دو طرف مرز آزادانه و بدون ویزا می‌توانستند به آن طرف مرز بروند، اما اکنون با امضای قراردادهایی که در زمان حامد کرزی و اشرف غنی با پاکستان امضا شد. پاکستان با حمایت سازمان ملل و آمریکا برای کنترل عبور و مرور در این مرز سیم خاردار و دروازه کشیده و افراد فقط می‌توانند با داشتن ویزا از مرز عبور کنند.[۲] این مرز سبب اختلاف بین افغانستان و پاکستان شده‌است. دولت اسلام‌آباد مرز دیورند را به عنوان مرز بین‌المللی بین دو کشور به رسمیت می‌شناسند. این مرز در واقع پشتون‌های دو طرف مرز را از هم جدا کرده‌است.[۳][۴] افغانستان حداقل ۱۰۳ هزار کیلومتر مربع را در اثر این قرارداد از دست داد.

ادامه خواندن این همه تاختن ها بجای پاکستان چرا بر امریکا نه

سوگ نامه ای در رثای غروب خورشید؛ به مناسبت سال یاد و فات استاد وجودی: مهرالدین مشید

از غروب استاد حیدری وجودی یک سال گذشت؛ اما چه غروبی که سرخی آن شفق رنگین کمان عشق و عرفان را به کلی در آغوش گرفت و به بهای نثار جان خویش در پای عشق به سلطنت عرفان روح تازه بخشید و جهان عشق و دوست داشتن ها را وارد فصل جدید نمود. او بیش از ۵۷ سال سجاده نشین شعر و عرفان در کتابخانهء عامهء کابل شد تا آنکه به حیات گرانبهای خویش بدرود گفت؛ اما چرا “سوگنامه ای در رثای غروب خورشید” در این شکی نیست که عزیزان در سوگ هر مرگی می نشینند تا باشد که غم بزرگ خویش را به باد فراموشی بسپارند و اندکی تلطیف شوند.

ادامه خواندن سوگ نامه ای در رثای غروب خورشید؛ به مناسبت سال یاد و فات استاد وجودی: مهرالدین مشید

قریشی از شنیدن حقیقتی تکان خورد که فریاد میلیون ها شهروند افغانستان است: مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

قریشی با ژستی کوچه بازاری خواست برجنایات کشورش در افغانستان پرده بکشد

قریشی وزیر خارجۀ پاکستان در شهر مولتای آن کشو با ژستی بی شرمانه و دیده درایانه بر مشاور امنیت ملی افغانستان  تاخت که‌گویا او پاکستان را یک کشور تروریست پرور و فاحشه خوانده است. این تاختن قریشی تنها متوجه او نبود و در اصل او با یک تیر چندین هدف را نشانه رفت و نه تنها بر دولت و بلکه بر مردم افغانستان نیز تاخت. وزیر خارجهء پاکستان با حرکت غیرعادی و خیلی احساساتی و با ژستی کوچه بازاری خواست تا خاک زدن برچشم جهانیان جنایات چهل سالۀ کشورش برضد مردم افغانستان را پنهان کند. این درحالی است که مداخله و تجاوز پاکستان بر افغانستان آفتابی است و سخنان آقای قریشی معنای پنهان کردن آفتاب با دو انگشت را دارد. 

ادامه خواندن قریشی از شنیدن حقیقتی تکان خورد که فریاد میلیون ها شهروند افغانستان است: مهرالدین مشید

افغانستان قربانی بازی های پشت پردهء آمریکا و پاکستان : مهرالدین مشید

کابل از اسلام آباد بخواهد از افغانستان چه می خواهد

بیست سال حضور شیطانی و کجدار و مریز و ناکام آمریکا در افغانستان نشان داد که افغانستان و مردمش قربانی بازی های پشت پردهء آمریکا و پاکستان زیر نام ” مبارزه با تروریزم شده اند. در این مدت پاکستان به‌مثابهء کشور خطرناک در منطقه توانسته تا در زیر رکاب لنگ لنگان آمریکا و با خاک افگندن در چشم مقام های این کشور به بهای احمق ساختن آنان؛ آنهم با بازی های دو پهلو و استفاده از اختلاف ها در کابل، گام های استواری به سود خود بردارد. بیست سال سیاست های تروریست پرورانهء آمریکا و پاکستان در افغانستان ثابت کرد که آمریکا از همان آغاز ورودش به افغانستان اراده برای سرکوبی و نابودی تروریزم نداشت. هرگاه چنین اراده ای موجود می بود. امروز ما شاهد رزم آرایی ها و قدرت نمایی های تروریستی طالبان زیر چتر حمایت آشکار پاکستان نمی بودیم. 

ادامه خواندن افغانستان قربانی بازی های پشت پردهء آمریکا و پاکستان : مهرالدین مشید