چرخ فلک : میر عنایت الله سادات

 فتنه گر  وابسته به جهال زمان       کی گذارد که بیاید به گلستان ، مرغان  

 بلبلان ناله کنان ، چیغ زنند         که چرا ناظم این باغ بود  خیل  زاغان 

 زین سبب غلغل آنها ست بلند         تا بکی باز بود ،  باغ به روی دزدان                                      

مرغکان خسته شدند زین حالت     چونکه بینند همه جا جسد های بی جان 

نیست معلوم ، هدف  کشتارها      فتنه گران اند  به هر کنجی ،  پنهان 

چاره ای نیست مگر اینکه فلک     باز کند ، در خوشبختی بروی افغان

اندرآنوقت ، خشونت محوشود       همدلان باز بیایند ونشینند لب خوان

                     همه شادی کنان ، گام زنند درگلشن

                     بکنند شکر ز “عنایت” های یزدان

نوامبر 2020

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.