آگــاهـــی :کتب آوای ماندگار زنـان افـغـانستان٬ پابرهنه بازگشت٬هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان : اثـــر مـــاریـــا دارو در آنلین در خدمت دوستان قرار دارد.

کتب  های  بنده

کتاب  آوای  ماندگار زنان افغانستان (چاپ اول 2008)                                                                         اولین  کتابیست  که پس از تحقیقات چندین  ساله ( 2005  الی  2008 میلادی )٬ چهره  های  برجسته  زنان  افغانستان را که در رسانه  های جمعی ایفای  وظیفه  میکردند٬ معرفی  میدارد.  این کتاب  در شرایط  خیلی  دشوار و امکانات محدود با تماسهای مکرر تحریر گردیده است. 

      پابرهنه بازگشت (چاپ اول  2009 )                                                                                      کتابیست  که شرح حال  خانواده ها و جوانان  افغان را که در اثر جنگ خانماسوز داخلی صدمه  دیدند ٬مشت  نمونه خروار بیان  میکند.

  هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان (چاپ اول اکتوبر 2013 )                                                      کتاب هائیست که پس از تحقیقات زیاد طی چهارسال از آغاز تیاتر در افغانستان تا مسدود ساختن تمام ابعاد فرهنگی در زمان طالبان برای  معرفی هنرمندان تیاتر وچهره های ماندگار فرهنگی و تاریخی  به  رشته تحریر آورده شده است. همچنان                                                                                                                        

ادامه خواندن آگــاهـــی :کتب آوای ماندگار زنـان افـغـانستان٬ پابرهنه بازگشت٬هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان : اثـــر مـــاریـــا دارو در آنلین در خدمت دوستان قرار دارد.

با زهر پاشی های قومی نمی توان سیاه کاران تاریخ را برائت داد : مهرالدین مشید

زهر پاشی های قومی و فراافگنی های سیاسی

در این روزها بار دیگر شماری فصل تازه ای از زهر پاشی های قومی و صفایی دادن ها را آغاز کرده اند و با بازخوانی رخداد های دهۀ هفتاد می خواهند، بار ملامتی را بدوش گروۀ رقیب جنگ های تنظیمی دهۀ هفتاد افگنده و برای سلامتی گروۀ مورد نظر خود رجز خوانی می کنند. هرچند این بحث ها از گذشته وجود داشت و اتهام وارد کردن ها در حد آدرس گروهی موجود بود؛ اما در این روزها وارد مرحلۀ جدید شده که از محدودۀ گروهی بیرون شده و رنگ قومی به خود گرفته است. شماری افراد مغرض و وابسته به شبکه های استخبارات خارجی خواسته اند تا با شعله ور کردن جنگ میان تاجک و هزاره هرچه بیشتر آب را در آسیاب دشمنان افغانستان بریزند. عاملان این آتش افروزی بصورت قطع دشمنان مردم افغانستان اند. آنان آرزو دارند تا آتشی را که طالبان برای اختلاف میان پشتون ها و اقوام دیگر دامن زده اند؛ با راه اندازی جنگ میان تاجک و هزاره و برانگیختن آتش آن جاده را برای تداوم حکومت استبدادی و قومی طالبان هموارتر کنند.

ادامه خواندن با زهر پاشی های قومی نمی توان سیاه کاران تاریخ را برائت داد : مهرالدین مشید

هر دم بلند می‌شود از دل صدای من : محمد حسن بارق شفیعی

گر دل‌نشین بوَد سخنانم شگفت نیست
هر دم بلند می‌شود از دل صدای من

این‌سان که شعله‌خیز  بوَد ناله‌های من
پُر آتش است سینهٔ درد‌آشنای من

ادامه خواندن هر دم بلند می‌شود از دل صدای من : محمد حسن بارق شفیعی

کاخ های مافیایی نفرین شده گان تاریخ و رنج های بی پایان مردم افغانستان : مهرالدین مشید


قصر های مافیایی نفرین شده گان تاریخ در کمرۀ عمران رحیمی

پس از سقوط جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان پخش و نشر خبر ها و گزارش های تصویری از کانال های یوتیوب بویژه بوسیلۀ شهروندان افغانستان بیش از هر زمانی افزایش یافته است که در عقب آن اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی نهفته است که در این ميان اهداف سیاسی و افتصادی آن بارزتر است. آقای عمران رحیمی یکی از گرداننده گان کانال های یوتیوب است که با گزارش های ویژۀ خود بیشتر کاخ ها و قصر های مقام های بدنام پیشین و سیاستگران نفرین شدۀ افغانستان، شامل رهبران جهادی و قومی و اعضای پیشین کابینه، اعضای پیشین مجلس پارلمان و سنا و رئیسان هر دو مجلس و رئیس پیشین امنیت و آمرین حوزه‌های پولیس و مشاوران کرزی و غنی را یکی پی دیگر زیر عینک کمرۀ خود به گونۀ درشت به نمایش می گذارد. در این تردیدی نیست که در عقب این به تصویر کشی ها اهداف گوناگون افتصادی و سیاسی نهفته است؛ اما هرچه باشد، گزینۀ به تصویر کشیدن خانه ها و قصر های شاه دزدان رهبر نماهای افغانستان بوسیلۀ او یک عمل ابتکاری است که به گفتۀ معروف ” با یک تیر چندین فاخته را خیلی راحت شکار می کند”.

ادامه خواندن کاخ های مافیایی نفرین شده گان تاریخ و رنج های بی پایان مردم افغانستان : مهرالدین مشید

اژدهای خفته نویسنده: عبدالوکیل سوله مل:مترجم؛ عبدالقدیر فضلی

داستان سیاسی-تاریخی «د ځواک د ارهټ منگوټي»-که نویسنده آن را با عنوان «اژدهای خفته» برای ترجمه فارسی-دری برگزید، توسط محترم عبدالوکیل سوله مل، نویسنده و فعال اجتماعی و مدنی نوشته شده است که تا امروز چندین جلد از مجموعۀ کتاب ها و داستان های وی به چاپ رسیده است. بنا به درخواست و پیشنهاد نویسنده، آن را از پشتو به فارسی-دری ترجمه کردم که تقدیم دوستان و هموطنان گرامی می کنم.

پاچاگل دستش را روی سبیلِ درازش کشید، پرچمِ سرخِ کوچکِ روی میز را به طرف دیگرِ میز هل داد، به تصویرِ بزرگِ رهبرِ حزب که به دیوار آویزان شده بود نگاه کرد، کتابِ جدیدی به نام «زندگی نوین» را که تا نیمه خوانده بود، کنار گذاشت. بلند شد با قدمهای سریع به سمتِ در رفت تا برود بیرون و سیگارش را روشن کند، در را باز کرد، اما دوباره بَست، چرخید، پنجرۀ بزرگِ دفتر را باز کرد، ایستاد و سیگاری روشن کرد. او حتی اولین دود را داخل سینه اش نبرد که تلفن زنگ زد، دوید، گوشی را برداشت:

سلام، رفیق پاچاگل!

هنوز جوابِ سلام را نداده بود که دستور داده شد: یک بار بیا…

سیگارِ روشن را برداشت، گذاشت در دهانش، اما دوباره با سرعت گذاشت و بیرون رفت. مستقیم به طبقه دوم رفت تا قوماندان را ملاقات کند. پس از سلام، روبه روی قوماندان که با کسی تلفنی صحبت می کرد، ایستاد، قوماندان به او اشاره کرد که بنشیند. به محض اینکه تلیفون را قطع کرد، او را صدا زد:

– می دانی چرا احضارت کردم؟

او حیران شد. نمی دانست چگونه به سوال قوماندان پاسخ دهد. به فکر رفت. قوماندان صندلی چرخدارِ خود را چرخاند. دوباره با او روبرو شد. دستش را دراز کرد و به این طرف و آن طرف تکان داد، انگار که توجهش را به چیزی معطوف کند:

– چه تغییراتی در دفتر می بینی؟

ادامه خواندن اژدهای خفته نویسنده: عبدالوکیل سوله مل:مترجم؛ عبدالقدیر فضلی

مردم افغانستان قربانی بدهکاری های رهبران طالبان به پاکستان : مهرالدین مشید

افغانستان به چه سمت و سویی در حرکت است؟ افغانستان از نیم قرن بدین سو بر بال حوادث خونین سوار است و مردم آن با دشواری های نفس‌گیر و طاقت فرسا دست و پنجه نرم می کنند. در این مدت هر تحولی که در افغانستان بوقوع پیوسته، طومار زنده گی مردم افغانستان را بیشتر در هم پیچیده است. اکنون که 45 سال از کودتای هفت ثور می گذرد و مردم افغانستان سوار بر بال حوادث خونین، تجربه ها و خاطره های ناکام گروه‌های چپ و راست و میانه و طالبان و لیبرال را پشت سر گذاشته اند و حالا که طالبان بر خاک توده های افغانستان پس از حکومت حزب دموکراتیک خلق و حکومت مجاهدین و جمهوریت، حاکمیت حاصل کرده اند. از دوره‌های گذشته آنچنانی درس نگرفته و بررغم انتظار ها و خواست های مردم افغانستان هنوز هم بر حکومت مطلقهء گروهی و تک قومی زیر چتر امارت تاکید دارند و حاضر نیستند تا به خواست های مردم افغانستان تن بدهند. در این نوشته دورنمای حکومت طالبان به بحث گرفته شده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چه سمت و سویی در حرکت خواهد بود.

ادامه خواندن مردم افغانستان قربانی بدهکاری های رهبران طالبان به پاکستان : مهرالدین مشید

یادت نره ؛ شعر زیبا از:استاد محمد اسحاق ثنا

تا ترا جان است به تن این حرف من (یادت نره )

پیرو افتاده ز پا هم مرد و زن  یادت نره 

خفته در خون از جفای فتنه جو صد ها جوان 

آن دلیران دلاور تهمتن یادت نره 

سال‌ شد مردم ما پایمال اجنبیست 

جهد کن پاس وطن مرز کهن یادت نره 

ادامه خواندن یادت نره ؛ شعر زیبا از:استاد محمد اسحاق ثنا

دریای هلمند کلانترین دریای داخلی افغانستان است : عبدالقدیر فضلی

دوستان عزیز، تا می توانید این مطلب را در صفحات اجتماعی و فیسبوک تان به طور گسترده و وسیع با دوستان تان شریک کرده به همرسانی کنید. (تشکر)

دریای هلمند کلانترین دریای داخلی افغانستان است که از کوه بابا سرچشمه گرفته، بعد از طی ۱۱۵۰ کیلومتر در سرحد میان افغانستان و ایران به جهیل “سیستان” می ریزد.

معاونان دریای هلمند، دریاهای ترنک، ارغستان و بزرگترین آن دریای “ارغنداب” است که در شروع ولایت هلمند به این دریا می ریزند، اما در مسیر حرکت دریا، ده ‌ها شیلۀ کوچک دیگر نیز به آن وصل می‌ شود.

دریای هلمند با گذشتن از گرشک، در میان صحراهای بیکران جریان می یابد که فقط در کرانۀ دریا، خال-خال مردم زندگی دارند. بر کرانۀ راست دریا دشت مارگوو بر کرانۀ چپ دریا دشت “زره” و “گود زره” امتداد می یابند.

ادامه خواندن دریای هلمند کلانترین دریای داخلی افغانستان است : عبدالقدیر فضلی

منازعه بر سر حق آبۀ هلمند یا بازی های  سیاسی و استخباراتی آخوندها و طالبان : مهرالدین میشد

حق آبه یا بازی آخوندها و طالبان با سرنوشت خونین مردمان دو کشور

نزاع مرزی و حق آبه میان افغانستان و ایران  سر نخ درازی دارد و این موضوع ها بررغم فیصله ها و امضای توافقنامه ها از چندین قرن بدین سو، هنوز هم ناحل مانده و منازعه بر سر آن ادامه دارد. حال پرسش این است که چه علل و عواملی دست بدست هم داده تا ایران این موضوع را در شرایطی به گونهء جدی با طالبان مطرح کند که حکومت آنان از نظر ملی و بین المللی مشروعیت ندارد. آیا در پشت این تنش بازی دیگری وجود دارد و یا اینکه مقام های ایرانی خواسته با استفاده از دست تنگی های طالبان امتیاز بیشتری بدست آورند. این در حالی است که ایرانی ها می دانند که تنش با طالبان درد سر آور است و عواقب آن برای هردو کشور خطرناک است.

ادامه خواندن منازعه بر سر حق آبۀ هلمند یا بازی های  سیاسی و استخباراتی آخوندها و طالبان : مهرالدین میشد

مژده به علاقمندان کتاب !

کتاب اتاق شماره بیست و دوم بعد از چندسال تازه در آنلین برای نخستین بار بدسترس علاقمندان قرار گرفت . این کتاب گوشته ی از واقعیت های جنگهای افغانستان را نشان میدهد .

    اهــدا  بــه  مــظـــلومــان و ســتم کــشـیـدگان  افـــغــانـــســتـان 

كتاب  اتاق  شماره ( ۲۲)  نمونه از واقعیتهای تلخ ؛  ظلم و ستم  روزگار مردم عزيز ماست.

این  کتاب  نمونه ی  از چشم دید ها و برداشت های  واقعی  مردم  ستمدیده  جغرافیای افغانستان میباشد.

افغانستان از سالیان متمادی تا امروز تحت اشغال  و حملاتی کشورهای متجاوز شرق و غرب قرار گرفته 

 است ؛ در این جنگهای خانمانسوز هیچ  برنده  ای  وجود ندارد ؛ جز ممالک ذیدخل متجاوز .

ادامه خواندن مژده به علاقمندان کتاب !

چه دردناک است… نوشته از : استاد نصرالله پرتو نادری

چه دردناک است که ناگهان نگاهایت روی سطرهای می‌دوند و در پایان در می یابی که دوستی خاموش شده و بعد قطره قطره لغزش داغ اشک‌هایی را روی گونه‌هایت احساس می‌کنی.

روز دوشنبه  بیست و هفتم مارچ 2017 برابر باهفتم حمل 1396 خورشیدی نگاه‌های من همین‌گونه روی سطرهای خبر خاموشی طنز نویس، نمایش‌نامه نویس و پژوهشگر ادبی کشور جلال نورانی دوید، چنان کودکی پا برهنه‌یی که از خط قوغ آتش بگذرد!

نورانی در تاریکی دلگیر تنهایی در زادگاه خود کابل،  چه غریبانه از جهان چشم پوشید.  روانت شاد باد! چه نا به هنگام تکاور زنده‌گی به آن سوی دیوار شکستۀ مرگ جهاندی!

***

نام جلال نورانی با طنز نویسی افغانسان چنان پیوندی دارد كه اساساً نمی شود بدون نام او بحث طنز نویسی در كشور را مطرح كرد. او را می توان یكی از پایه گذاران طنز نویسی به مفهوم امروزین آن در كشور خواند.

ادامه خواندن چه دردناک است… نوشته از : استاد نصرالله پرتو نادری

از جنگجویان استخباراتی تا پیش مرگان جنگ قومی : مهرالدین مشید

پیش مرگان جنگ قومی چوب سوخت شبکه های استخباراتی

در این تردیدی نیست که گروۀ طالبان دست ساخت آی اس آی پاکستان و ابزاری در دست این شبکۀ جهنمی است تا اهداف راهبردی این شبکه را در افغانستان بسر برساند. طالبان از زمانیکه به قدرت رسیده اند؛ هر آنچه عمل کرده اند، برضد مردم افغانستان و به سود پاکستان بوده است. چنانکه دامن زدن به جنگ های قومی و زبانی و گروهی و جابجایی های تازه در شمال به بهانه های گوناگون از اهداف نخستین آی اس آی در افغانستان به شمار می رود که گروۀ طالبان از آغاز به قدرت رسیدن شان تا کنون برای عملی شدن آنها به تدریج گام برداشته و بر می دارند.

ادامه خواندن از جنگجویان استخباراتی تا پیش مرگان جنگ قومی : مهرالدین مشید

آزرده ام از زندگی در شکوه ام تزویر نیست : دکتور صادق فطرت

آزرده ام از زندگی در شکوه ام تزویر نیست

صد ناله زین بیهوده گی در ناله هم تأثیر نیست

پا تا به گیتی مانده ام، آه و فغان شد همرهم

ادامه خواندن آزرده ام از زندگی در شکوه ام تزویر نیست : دکتور صادق فطرت

زاغه نشینی درغرب و رونق کالای چینایی : مهرالدین مشید

هر از گاهی که از جا بلند می شوی و به بیرون نگاه میکنی، چشمانت به خیمه های زاغه نشینان یا خانه بدوشان خیره می شوند که در نزدیک خانه های رهایشی، محل های سبز و پارک ها خیمه زده اند. زمانیکه خانه را به قصد کاری ترک کنید و به خیابان ها به را افتید، بازهم نظر تان را خیمه های زاغه نشینان در کنار جاده ها به خود جلب می کند که در زیر آنها خانه بدوشانی زنده گی می کنند که به (هوم لس ها) مشهور اند. این خانه بدوشان کسانی اند که بنا بر تخطی ها از قانون اعتبار اجتماعی خود را از دست داده و اجازۀ کار کردن و خانه کرایه گرفتن را ندارند. این زاغه نشینان و زاغ نشینی ها تنها نمایانگر تفاوت فاحش زنده گی در آمریکا و سایر کشور های غربی نیست؛ بلکه در لایه های زیرین این خانه بدوشی ها داستان های

ادامه خواندن زاغه نشینی درغرب و رونق کالای چینایی : مهرالدین مشید

سخنی با جوانان رشید وطن : پوهاند محمد بشیر دودیال

ولتر از همه سلامها و احترامات تقدیم تان باد !

بعد اینکه :

به یقین بدانید که سعادت در دانش، مطالعه، اندوختن علوم وآموزش فنون است. دانش سیرت و شخصیت شما را تکامل، جوهر و جلایش میبخشد. متاسفانه درین اواخر علاقه به کتاب و مطالعه کم گردیده است. عدۀ محدودی متعلم و محصل  اگر  سروکاری با کتاب و مطالعه نیز دارند، با صد افسوس باید گفت که کافی نبوده، فقط به خاطر (کامیابی در امتحان) و (بدست آوردن شهادتنامه)است. اوضاع پریشان کشور دلیل شده نمیتواند که شما به آموزش و مطالعه بیعلاقه و کتاب را کنار بگذارید. این طرز فکر اشتباه بزرگ تان خواهد بود. چه نسلهای گذشته ی ما بعضاً با اوضاع به مراتب دشوار تر از امروز روبرو شده بودند، ولی ارزش علم ودانش و علاقه به کتاب و مطالعه را  کنار نگذاشته بودند.

ادامه خواندن سخنی با جوانان رشید وطن : پوهاند محمد بشیر دودیال

حال شاعر – نوشته نذیر ظفر

کاش شاعر میــــشدی حال مرا میداشتی

در دلت از جور خوبان غمسرا میداشتی

 بار ها از  آتـــــــــش الهام میگشتی کباب

اشک در چشمان خود مانند ما میداشتی

ادامه خواندن حال شاعر – نوشته نذیر ظفر

شنیدن مژدۀ تازه ازکتاب “اتاق شماره – ۲۲” …اثر ماریا دارو: نوشته داکتر صبورالله سیاه سنگ

شنیدن مژدۀ تازه

از “اتاق شماره – ۲۲” …

ماریا دارو در میان نویسندگان کشور ما نامِ آشناست. تا کنون از وی کتاب‌های “آوای ماندگار زنان افغانستان”، “هنرمندان تاریخ‌ساز تیاتر”، “چهره‌های جاودان” و “پابرهنه بازگشت” را خوانده ام.

امروز مژده و دیباچۀ زیرین را در دو سایت mariadaro.com و www.scribd.com دیدم. نویسنده مانند گذشته، کتاب جدیدش را نیز رایگان به دسترس خوانندگان گذاشته و چنین آغاز کرده است:

سرنامه: اتاق شماره ۲۲

نویسنده: ماریا دارو

آرایش پشتی: پروین نوری

کامپیوتر : اسماعیل دارو

تاریخ نگارش: اپرایل 2010

چاپ اول آنلاین: دوازدهم می 2023

ادامه خواندن شنیدن مژدۀ تازه ازکتاب “اتاق شماره – ۲۲” …اثر ماریا دارو: نوشته داکتر صبورالله سیاه سنگ

آنکه دایم هوس سوختن ما دارد : میرعبدالواحد سادات

دشمنی تاریخی و هدف سترتیژیک پاکستان در قبال افغانستان را جنرال ضیآالباطل چنین فورمولبندی و اعلاام نمود : 

کابل باید بسوزد ! 

هیهات ! 

افسوس و صد افسوس ! 

که این پلان کثیف ، خبیث ترین دشمن تاریخی افغانستان ، توسط خود افغانان دست پرورده پاکستان عملی گردید . 

ادامه خواندن آنکه دایم هوس سوختن ما دارد : میرعبدالواحد سادات

روز جهانی مادر و شعری بنام مادراز: وکیل کوچی

روزمقدس جهانی مادر را به مادران شریف وزحمتکش افغانستان وجهان تبریک وتهنیت میگویم .

مادر نام مقدسی است که با شنیدن آن ، بنای خلقت ذاتی انسان ، گوهرپیدایش ،بنیاد هستی وکلیه ارزشهای حیاتی وخلاقیت ، جوهرفداکاری وگرامی داشت ازموجودی بنام مادر در ذهن انسان تداعی میشود.

همین مادر هست که با یک دست گهواره وبا دست دیگرش جهانی را می جنباند.

وقتی گفته میشود انسان وجامعه ،معلوم است که مادرهم مظهر پیدایش انسان وهم ایجادگر جامعه میباشد. بنا بر آن مادران علاوه براعجاز خلقت پیدایش انسان بلکه در تعین سر نوشت جامعه نقش تعین کننده واساسی دارد . بنا بر آن این روز گرامی بمثابه مقدس ترین روزوگرامیداشت ازین روز یعنی روز فرخنده وپرمیمنت مادر با افتخارترین روز درتاریخ بشریت محسوب میشود.

ادامه خواندن روز جهانی مادر و شعری بنام مادراز: وکیل کوچی

روز های دشوار به پایان می رسد و اما این سکوت مرگبا ر فراموش نمی شود : مهرالدین مشید

تاریخ هرگز این سکوت مرگبار را فراموش نخواهد کرد

افغانستان دشوار ترین روز های تاریخی خود را سپری می کند و مردم این کشور از خم و پیچ هایی عبور می کنند که گذشتن از هر خم آن دشوارتر از پیمودن ” هفتاد خوان رستم” تاریخ است. مردم افغانستان بارها از پیچ و خم حوادث عبور کرده اند و بدترین دشواری ها را پشت سر نهاده اند؛ اما هیچ گاهی این چنین شاهد پراگنده گی و تشتت و اختلاف گروهی و قومی و زبانی در کشور خود نبوده اند. شگفت آور اینکه این بار شماری سیاستگران بیشتر وابسته به یک قوم چنان پنبه در گوش های خود نهاده اند و در برابر جنایت های گروهی و قومی و زبانی طالبان مهر سکوت مرگبار بر لب های خود زده اند که گویی در افغانستان خیر و خیریت است و هیج جیزی واقع نشده است. نه تنها

ادامه خواندن روز های دشوار به پایان می رسد و اما این سکوت مرگبا ر فراموش نمی شود : مهرالدین مشید

بازیگری چیست؟ – زبیر پاداش

 بازیگری چیزی بیش از انتقال رفتارهای روزمره به قلمرو نمایش نیست. همانطور که زبان شاعرانه از نظر نوع با زبان روزنامه نگاری تفاوتی ندارد، دستمایه ها و تکنیک های بازیگران روی صحنه هم از نظر نوع تفاوتی با رفتارهای ما در برخوردهای عادی و روزمره ندارند. شاید همین مسئله توجیهی برای این باشد که چرا استعاره ی “زندگی همچون صحنه نمایش است” اینقدر رایج و معمول است. هر چه باشد ما در کارهای روزمره خود را کم و بیش به شکل شخصیت های نمایش در می آوریم، صدا، فیزیک بدنی، ژست و لباس هایمان را به کار میگیریم و میان رفتار های ذاتی (“صورتک واقعیمان”) و رفتارهایی در نوسان هستیم که با آنها آگاهانه کنار میآییم

ادامه خواندن بازیگری چیست؟ – زبیر پاداش

رخداد های جاری در آنسوی مرز و علاقمندی مردم افغانستان به اوضاع پاکستان : مهرالدین میشد

چرا مردم افغانستان خواهان بربادی و تباهی پاکستان اند

در این روز ها که اوضاع سیاسی و امنیتی پاکستان رو به خرابی نهاده و به دنبال محاکمۀ عمران خان هزاران طرفدار او به جاده ها  برآمدند و با حمله بر پایگاههای نظامی و به آتش کشیدن آنها اوضاع در این کشور را به آشوب کشاندند. در جریان این حوادث مردم افغانستان بیشتر از مردمان هر کشوری علاقمند اوضاع پاکستان بودند و رخداد های این کشور را با جدیت تمام دنبال می کنند تا هرچه زودتر شاهد تباهی و بربادی این کشور تروریست پرور باشند.

ادامه خواندن رخداد های جاری در آنسوی مرز و علاقمندی مردم افغانستان به اوضاع پاکستان : مهرالدین میشد

واژه ایرانشهر در شاهنامه ابو منصوری: دکتور حمید الله مفید

شاهنامه ابو منصوری در سال 346 مهتابی یا هجری قمری به دستور ابو منصور عبدالرزاق سپهسالار خراسان توسط ابو منصور المعمری که او چهار دانشمند فارسی زبان چون ‘ ماخ پسر خراسان از هرات، یزدان داد پسر شاهپور از سیستان، ماهوی خورشید پسر بهرام از شهر شاپور و شادان پسر برزین ازتوس را موظف نمود تا این شاهنامه را پی نویسند.

مقدمه این شاهنامه آماده شده بود که با درد ودریغ سپهسالار ابو منصور به دستور وشمگیر فرزند زیار زهر خورانده شد و مرد و تنها همین مقدمه آماده شد و باقی سندی در دست نیست.

در رویه چهارم آن چنین آمده است :

ادامه خواندن واژه ایرانشهر در شاهنامه ابو منصوری: دکتور حمید الله مفید