آذین خر —— شعر از مسعود حداد

******** 

مزرع افغان زمین را بی ثمرکرده فساد

مردم تیز بینش را،کـوروکرکرده فسـاد

ملـتٍ پا برهــنه، در جستجوی لقـمه نان

خـانۀ دزدان را پرسـیم وزر کرده فسـاد

در پیکر جُهال ببیـنید، جــامۀ قــضات را

زین توسن راکنون،آذین خرکرده فساد

 یاددارم یک زمانی، عدل وقانون داشتیم

با تأسـف ، عدل را زیروزبر کـرده فسـاد

 درفساد،افغان ستان درراس جدول جاگرفت

این چنین درملک ما، شوروشرکرده فساد

حکم آیات الاهی در کتاب حـق چــه شــد؟

یا که این احکام را، بی اثــر کــرده فسـاد؟

هرچه فاسد گشت باید زایلش ساخت ازوجود

اززوالــش مفسـدین را با خــبر کرده فساد

   حق ستانی گرنمائی حداد وارچکش بکُوب

ورنه میکوبد ترا بر فرق سر کرده فســاد

مسعود حداد

27 فبروری 2013

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.