مصاحبه هنرمندان معروف افغانستان ُ مرتضی بایقرا و حنان زمریال با خانم روزبه

http://www.darivoa.com/media/video/1727389.html

مصاحبه مرتضی بایقرا و حنان زمریال   :

دو هنرمند افغان از تجربه خود در غربت در این مصاحبه با تلویزیون اشنا صحبت کردند و پیام خود را به مناسبت عید ب بیننده ها ارائه داشتند.