صلح نیاز بشریت است ُ بخصوص کشور های جنگ زده به صلح نیاز بیشتر دارندُ زنده باد جوانان صلح جوی کشور که از هر طریق ممکن خواسته های صلح آمیز شانرا بیان میدارند و توجه جهان را بخود جلب نموده اند. ویدیو ذیل را که جناب میر عنایت الله سادات ارسال نموده اند ُ جهت استماع شما گذاشته شده است لطفا بشنوید.