دست شاعر نوشته نذیر ظفر ( اهدا به جناب قیوم بشیرهروی)

 zafarnazir3129215483089_thumbnail

دستی که با قــــلم شده بود آشنا شکست

شعر و ترانه ئی دل آن خوشنما شکست

باشد بسان بلبــــــلی باغ ای  که در چمن

آواز او ز جهــــــــــــش باد صبا شکست

دست (قیوم) که چا مه نــگاری زمانه بود

بی جنگ و بـــی جدال خدایا چرا شکست

بی برف و بی بهانه ئی راه پر از تـگرگ

دست ظریف ئی شاعر شیرین لقا  شکست

تا که شنودم حا دثه ای غمـــــــــگسار او

قلب (ظفر) ز غـــصه آن بی صدا شکست