هیچکس دیگر نمیبخشد ترا – نوشته نذیر ظفر 14/14/01

ظفر

حضـــــرت  داور نمیبخشد ترا

ملت و کــــشور   نمیبخشد ترا

داده یی فــــتوی به قتل بیگناه

دیـــــن پیغـــمبر  نمیبخشد ترا

با دل خونـــین یتیـــــمان وطن

تا دم محــــــشر نمیبخشد  ترا

آتش افگندی و قران سو ختی

مســـــجد و منبر نمیبخشد  ترا

کشــــته یی نان آوران خانه را

طـــــــفل بی یاور نمیبخشد  ترا

مکتبیان را تو مسموم کرده یی

مکــــــــتب و دفتر نمیبخشد ترا

گه زدی تـیزاب با دوشیزه گان

دخت دانــــــــشور نمیبخشد ترا

انفـــجار دادی تو سر باز وطن

عسکرو افــــــسر نمیبخشد ترا

عده یی معلول شد بی دست و پا

اکــــــبرو اصـــــــغر نمیبخشد ترا

همچو پیاز با صد لباس آیی اگر

مســـــــــلم و کافر نمیبخشد ترا

این وطـــن از قبر هـا دیکورشد

چشــــم هـــــای تر نمیبخشد ترا

انتــــخابات را اگر بردی به زور

رای ء بـــی بــــاور نمیبخشدترا

راه بخـشش را تو بستی با قتال

هیچکس دیـــــــگر نمیبخشد ترا