امر کشتار : مسعود حداد

گل زیبا

باز جسم فاریابم خون شد

جاده های میمنه گلگون شد

 بر برادر بازاو دستورداد

امرکُشت با انتحارِکور داد

باز مادرآه و ناله  سر کشید

بازخواهرمرده رادربرکشید

بازچندی جان سپرد معدوم گشت

بازچند طفل از پدر محروم گشت

بازمسجدبازشد،درسوگ نشست

باز ملا برگرفت، قرآن بدست

گرنخیزند مردم آن سر زمین

گرنگیرند ضد دشمن، خودکمین

حکم این مرد راه  بیابد بار بار

ازطریق انفجار وازطریق انتحار

مسعود حداد

18 مارچ 2014