بیداری قلب آسیا امیدها و چالشها : میرعبدالواحد سادات – حمل 1393

میر عبدالواحد   خــدا آن ملتـی را ســروری داد

  که تقدیرش بدست خویش بنوشت  «علامه اقبال»

به جای مقدمه:

موارد مربوط به نتایج انتخابات و اینکه کدام کاندید در نتیجه شمارش شفاف آراء، از طرف کمیسیون انتخابات به حیث رییس جمهور اعلام میگردد؛ مطمح نظر این نبشته نمی باشد.

ادامه خواندن بیداری قلب آسیا امیدها و چالشها : میرعبدالواحد سادات – حمل 1393