بی خبری ما وعلاقمندی سران جهان به مطبوعات : دکــتـور عـــلــی احـــمـــد کـــــریــمـــی

  karimi ahmad aliمیزان عظمت ،موفقیت های سیاسی وپیشرفتهای اقتصادی واجتماعی وسطح آگاهی مرم هرکشوررا درجهان معاصر میتوان با سطح ارتقای رسانه های عمومی آن سنجید. کریملین وکاخ سفید سالانه صدها هزاردالررا صرف اشتراک روزنامه ، هفته نامه ها ومجله ها می نمایند. بنا به گزارش روزنامه مشهوروپرتیراژ« کامیرسانت» چاپ مسکو کریملین سالانه بیشترازصدهزاردالر را صرف اشتراک روزنامه ها، هفته نامه ها ومجله های عمده کشورمینماید وکاخ سفید بیشترازششصد هزاردالربه اشتراک روزنامه های عمده مصرف می نماید. ولادیمرپوتین رییس جمهور روسیه ازجمله مشترکین 23 روزنامه های عمده اجتماعی وسیاسی وازآن جمله روزنامه های مخالف دولت میباشد ودرساعات فراغت مجله های علمی،اقتصادی وورزشی را مطالعه می نماید ومنبع می افزاید که پانزده نفرازمقامات بلند پایه کریملین وپانزده نفرازمقامات نخست وزیری روسیه ازمشترکین روزنامه های عمده کشورمی باشند. باذکراین

خبرهدفم جلب توجه خوانندگان محترم درباره اهمیت فرهنگ مطالعه درداخل وخارج ازکشوراست . علاقمندی دولتمردان ونخبگان وعلمای روسیه باعث ارتقای سطح فرهنگ  مطالعه درجامعه ورونق روزافزون رسانه های همگانی وصنعت وبزنس مطبوعات گردیده است ومطالعه روزنامه های موافق ومخالف درزمینه های گوناگون اعم ازسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،  محیطزیست، جزایی، هنری،ورزش ومعلومات عمومی به مردم کمک نموده است تا به مسوولیت ها وحقوق شهروندی خود آگاه گردند ومسوولین فورا پاسخگوی خواسته های مردم باشند. روسیه ازپرخواننده ترین کشورهای جهان است . اگرچه انقلاب انترنیت با بازی های سرگرم کننده ،تبلیغات سطحی وبعضا سکس وخشونت به جوانان تاثیرمنفی گذاشته است ولی بازهم مطبوعات وکتاب خوانی جزءزندگی گردیده ومردم عادت نموده اند پیش ازخواب آثارادبی وپیش ازصبحانه روزنامه هارا مطالعه نمایند. روسها وطن دوستی،فداکاری وصبوری،نوعدوستی ومقاومت خودرا درمقابل هجوم بیگانگان مرهون ادبیات ومطبوعات می دانند و عاشقانه به مهمانی سایرفرهنگها میروند در  روسیه کمترکسی رامیتوان پیدانمود که  عمرخیام، حافظ،فردوسی وسایربزرگان وعرفای ما را ندانند ونخوانده باشند وازهمین سبب فرهنگ را خودی وغیر خودی نمی دانند وبه عقاید وادیان دیگران به دیده احترام می نگرند.  بدون مبالغه روسها تاریخ ادبیات جهان ومخصوصا اروپای غرب وامریکا را بهتروخوب ترازاکثرشهروندان این کشورها میدانند. مهم ترین انگیزه موفقیت مطبوعات وروزنامه های عمده روسیه ذکروقایع براساس منابع موثق ودقیق برای کشف حقایق وآگاهی مردم است ونقش قاضی رابازی نمی نماید تا خواننده درباره مطالب مورد نظرقضاوت نماید. ازجمله مشترکین فعال روزنامه های عمده وآثارچاپی روسیه نمایندگی های سیاسی وفرهنگی کشورهای خاریجی می باشد ونمایندگان کشورهای خاریجی با اشتراک روزنامه های عمده موافقین ومخالفین با مطالعه مطالب علمی وتحقیقی خط مشی وروابط وهمکاری کشورهای خودرا باروسیه مشخص میگردانند وتجارب علمی،اقتصادی وفرهنگی آنرا به کشورهای خود منتقل میگردانند. جای تاسف است که سفارت افغانستان درمسکو یگانه نمایندگی سیاسی است که فرهنگ واهمیت اشتراک روزنامه های عمده کشورمتبوع را نمی داند،درسفارت ما اشتراک روزنامه رادرکنار رادیو وانترنیت اضافی وبی فایده میدانند. من قصد حمله وطعنه رابه کسی ندارم ولی باید این حقیقت تلخ راتذکرداد که دیپلماتهای ما بادریشی های لوکس ونکتایی های رنگارنگ نه تنها فرهنگ مطالعه وحوصله وتوانمندی تحقیقات مطالب علمی راندارند بلکه بدترازهمه که درباره مسایل سیاسی واجتماعی مانند مردم معمولی افغانستان باشنیدن خبرهای بی بی سی، آزادی وانترنیت فضل فروشی وحتی پیشگویی های خیالی وواهی می نمایند وبدتراز همه جهت سر پوشی ازعیب خود به تعریف مسایل سرسری وقشری عادت نموده اند وقادربه ارائه معلومات علمی، تحقیقی وحتی سیاسی بیطرفانه نیستند وبه مسایل بدیده سلیقوی، فصلی و مقطعی می نگرند.من درباره نقش سفرای افغانستان درمسکودرمقاله های « ازاعتمادی تا عزیزالله کرزی» بخاطر ارتقای حیثیت افغانستان درخارج به هدف جلب توجه وزارت خارجه نوشته بودم ولی بقول یک دیپلمات سفارت که ، درافغانستان همه نویسنده اند  ما خواننده نداریم وهمه درفکرحفظ چوکی و مقام اند ونه خدمت بوطن وهرکس درمنطقه خودارباب است. به آقای ربانی وزیر خارجه افغانستان پیشنهاد می نمایم تابه اشتراک روزنامه های علمی وتحقیقاتی دیپلماتهای خودرا واداربگرداند تامعاش گزافی را که ازمالیات مردم فقیر وبیچاره مادریافت مینمایند باتحقیقات علمی حلال گردد ووزیرخارجه میداند  هزینه های گزاف وبی مورد وبدون کنترل که درسفارت مصرف میگردد با اشترک روزنامه های عمده کشورمتبوع به بودجه وزارت خارجه خلل وارد نمی نماید وتعداد بیش ازضرورت دیپلماتها هم بیکار نمی مانند، واین عمل باعث تقویت  همکاری های علمی وفرهنگی وتحکیم روابط دوستانه میان دوکشور میگردد.

دکتورعلی احمد کریمی– مسکو