قتل 110 خبرنگاردرسال 2015 میلادی درجهان : دکــتــور علــی احمد کـــریـــمـــی

   دکتور علی احمد کریمی2015 سال آبستن حوادث بود. درسالیکه گذشت 110 خبرنگار درنقاط داغ وخطرناک جهان به خاطر اجرای وظایف مسکی خود کشته شده اند که هشت برابربیشترنسبت به سال قبل میباشد.طبق گزارش کمیسون دفاع ازخبرنگاران بیشتراین قتل هابطورعمدی وقصدی صورت گرفته است . رژیم دیکتاتوری بشاراسد به قبرستان خبرنگاران ونیروهای مخالف دولت تبدیل گردیده بود ولی باازدست دادن کنترل براکثریت نقاط کشور چهل درصد خبرنگاران توسط سازمانهای تروریستی القاعده وداعش درسوریه وعراق به وضع فجیع وقصدا کشته شده اند.

کمیسون گزارش گران بدون مرزازوضع آزادی بیان وقیودات که درمقابل خبرنگاران درسرارجهان وجود دارد امنیت خبرنگاران را درجستجوی وقایع وکشف حقایق نگران کننده می دانند وتاهنوز تعدادی زیادی ازکشورها برخلاف اعلامیه حقوق بشر مانع دسترسی آزادانه خبرنگاران میگردند. درمیان کشورهای جهان ازویتنام به نام زندان خبرنگاران یاد میگردد که دراین کشورکمونیستی رسانه های مستقل ازدولت وجود ندارد ومنقدین به خاطراظهارنظرآزاد موردتعقیب وشکنجه قرارگرفته وحتی زندانی میگردند. کمیسون گزارشگران بدون مرزازچین بنام زندان بدون سقف خبرنگاران یاد مینماید وتمام رسانه ها تحت نظارت وکنترل  دولت قراردارد واکثر شهرهای چین بروی خبرنگاران خارجی مناطق ممنوع وبسته اعلام گردیده است ودولت برانترنیت وسایررسانه صوتی کنترل شدید برقرارنموده است . درکوریای شمالی روزنامه، مجله ها ورادیووتلویزون تحت کنترل دولت قراردارد ودراکثرکشورهای جهان اگرچه آزادی های محدود به خبرنگاران داده شده است اما با تصویب قوانین داخلی محدویت های ملموس به بهانه های مختلف برای فعالیت ودسترسی آزادانه خبرنگاران به منابع موثق ایجاد گردیده است وخبرنگاران وادارگردیده اند تا ازانتقاد بر اعمال وکردارهای فاسدانه دولتها  که با قانون وعدالت های اجتماعی مغایرت دارد ازخود سانسوری استفاده نمایند . استقلال رسانه های ازدولت مهم ترین اصل درجوامع دموکراسی است واین استقلال معنای دشمنی وخصومت را به دولتهای که توسطمردم انتخاب گردیده اند نمی دهد، دردموکراسی دولت هایک نهاد اند ورسانه نیز یک نهاد اند ورابطه بین هردونهاد باید جابرانه نباشد،رسانه های مستقل به دولت هاکمک مینمایند تانواقص واشتباهات خودرا اصلاح نمایند تا مست قدرت مطلق نگردندوبا استفاده ازصلاحیت های نامحدود برعلیه آزادی های فردی رفتارنه نمایند و دولت ازهرنوع مداخله درکاروفعالیت های حرفوی رسانه های مستقل خودداری ورزد. پیشگویی هاحاکی ازآنست که تنش ها ومناقشات درنقاط داغ جهان وافزایش خطرتروریسم وداعش نگرانی های جوامع بین المللی رابیشترگردانیده است وبیم آن میرودکه خطرحمله به جان خبرنگاران درسال میلادی جدیذ نیزتشدید خواهد یافت، کارشنسان درامورافغانستان پیشگویی مینمایند که بافرارسیدن فصل بهار تروریست ها وداعش قصد دارند تافعالیت های تخریب کارانه خودرا افزایش بدهند که درآن صورت خطرحمله وتوطئه برعلیه خبرنگاران نیزافزایش خواهد یافت واین درحالی است که آزادی مطبوعات در افغانستان باوجود دهشت افگنی های بدون وقفه تروریست ها وداعش درمیان کشورهای منطقه ازکمیت وکیفیت متمایزبرخورداراست وجنگ وانتحارتیغ دفاع خبرنگاران رابه نقش وجایگاه زنان درحیات سیاسی واجتماعی کشوروپشتبانی ازتساوی طلبی ودفاع ازحقوق بشروکرامت های انسانی ومبارزه باتروریسم  تیزترگردانیده است.

دکتورعلی احمد کریمی- مسکو