مذاکرات در باره ی افغانستان ؛ اما بدون حضورِ نماینده ی افغانستان : نویسنده – اسماعیل فروغی

  ادامه ی ناامنی و بی ثباتی درافغانستان وگسترش وتقویت روزافزون داعش درمملکت ما ، کشورهای قدرتمند منطقوی جمهوری فدراتیف روسیه و جمهوری خلق چین را واداشت تا بتاریخ 27 دسامبر 2016  برای بارسوم همراه با پاکستان ولی بدون حضور نماینده ی افغانستان درشهرماسکو دورهم جمع شده ، درغیاب دولت افغانستان به فیصله های لازم دست بیابند .

      طوریکه معلوم است ، دگرگونیهای ملموس درجغرافیای جنگ درافغانستان و حضور و فعالیتهای روزافزون بنیادگرایان اسلامی از جمله گروه تندرو داعش در شمال کشورما ، اسباب نگرانیهای جدیِ دول روسیه و چین را فراهم کرده است .

      کشور قدرتمند روسیه  از انتقال جنگ و افراط گرایی درکشورهای آسیای میانه ( ازبکستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان و قرغزستان ) نگرانی دارد و کشور معظم چین ، ازسرایت مکروب هلاکتبار بنیادگرایی اسلامی و نفوذ داعش در میان اویغورهای مسلمان چین هراسان است  .

      این دوکشور بزرگ و مقتدرمنطقه که آرزو دارند به بازیگران اصلی و اثرگذارمنطقه ای مبدل شوند ، پس از آنکه پنج بارنشست چهارجانبه ( افغانستان ، پاکستان ، ایالات متحده امریکا و چین ) کوچکترین ثمرمثبتی برای تأمین صلح برای افغانستان به بار نیاورد ، با ازدیاد روزافزون خطرتروریزم درسرحدات شان ؛ به ابتکارخود ، بدون حضور قدرت فرامنطقه ای ( ایالات متحده ی امریکا ) و بدون حضور دولت ناکاره و ناکام کابل درمبارزه علیه تروریزم و فساد ، بازهم پاکستان را به پای میز مذاکرات سه جانبه خواسته ، برای کوتاه کردن دست داعش و تروریزم از سرحدات شان به شور و مشوره ی جدی پرداختند .

     اینکه آنان چرا نماینده ی دولت افغانستان را درین کنفرانس سه جانبه دعوت ننموده ، درغیاب نماینده ی کشورما درباره ی تأمین صلح درافغانستان و در مورد مبارزه علیه تروریزم و گروه بنیادگرای داعش در افغانستان ، مذاکره و مشوره مینمایند ؛ پرسشیست که دیپلوماتهای ناکام و ناکاره ی وزارت خارجه افغانستان باید پاسخ آنرا بیابند . اما آنچه ناظران و تحلیلگران اوضاع افغانستان می پندارند اینست که :

      عدم صداقت و دیپلوماسی ناکام وغیرموثر دولت وحدت ملی برای تأمین صلح درافغانستان و سیاست ناروشن و ناهمگون دولتمداران افغانستان دربرابر گروههای بنیادگرای افراطی و جنگ وصلح بصورت کل ، سبب شده است تا روسیه و چین که سرحدات شانرا در خطر می بینند ، اعتماد متزلزلی نسبت به نماینده گان دولت افغانستان داشته باشند .

      از جانب دیگرمذاکرات پشت درهای بسته میان روسیه ، چین و پاکستان که بگمان تحلیلگران ،  بمنظور کشاندن پاکستان بسوی یک اتحادیه ی جدید منطقه ایست ، نباید در حضورافغانستان که هم پیمان ایالات متحده ی امریکاست صورت میگرفت .

     بهرحال ، شرکت ندادن نماینده ی دولت افغانستان درمذاکرات صلح  و مذاکرات درباره چگونگی مبارزه علیه گسترش داعش در افغانستان ، به هر دلیلی باشد ، پیش ازهمه بی باوری روسیه و چین را نسبت به کوششهای دولت افغانستان بخاطرمبارزه علیه تروریزم و داعشیان ، معنا میدهد . که امیدواریم تا چهارهمین دورمذاکرات ، دولت افغانستان بتواند اعتماد این دوکشور مقتدرمنطقه ای را بدست بیاورد  .