درماندگی “ترمپ” در اجتماع جی 20 : مفسر سیاسی: میرعبدالرحیم عزیز

عکس دسته جمعی سران جی 20 در آلمان در سال 2017: ترمپ نفر دوم در صف اول است “دونالد ترمپ” اولین رئیس جمهور امریکاست که در یک نشست بین المللی مورد بی اعتنائی و حتا تحقیر کشور میزبان و سایر کشور ها قرار گرفته است. این حالت زادۀ روش ناسالم شخص “ترمپ” در صحنۀ سیاست جهانی است.  کشور های اروپائی که بیش از 70 سال متحد امریکا بوده و در زیر چتر حمایتی امریکا قرار داشته اند، اکنون ازین کشور رو دور داده و سعی می ورزند که بیشتر به خود متکی گردند.  یک ژورنالیست آسترالیائی به نام کرس اولمن نوشت که “رئیس جمهور  سفر خود را در کنفرانس جی 20 مورخۀ 7-8 جولای یک موفقیت بزرگ نامید. ما میدانیم که دونالد ترمپ به سرعت رهبری امریکا را به سوی سقوط برده است. او ملت خود را به انزوا کشانیده،  متحدین خود را مشوش ساخته و از خود دور نموده و امریکا را کوچک جلوه داده است.” 

ژورنالیست آسترالیائی جریان اجتماع جی 20 را در هامبورگ واقعاً درست ارزیابی کرده است. ترمپ در هامبورگ سرگردان می گشت و نمیدانست که چه می خواهد و چی می کند. من (نویسنده) جریان گردهمائی جی 20 را برای چند دقیقه مشاهده نمودم و متوجه شدم که اعضای        

  کنفرانس به سوی “ترمپ” به بی  اعتنائی می نگرند. به  عکس بالا نظر افگنید که چه در می یابید. درین  عکس مشترک که برای رسانه های خبری گرفته شده است، جایگاه “ترمپ” منحیث رهبر جهان غرب باید در پهلوی مرکل صدراعظم آلمان می بود، در حالیکه یک نفر بعد از “مکرون” رئیس جمهور فرانسه استاده شده است.  “مکرون” قبلاً در پهلوی مرکل استاده بود، اما متوجه شد که “ترمپ” نفر آخر در صف اول است، فوراً به سوی “ترمپ” رفت تا او را از تحقیر بیشتر نجات دهد. یک عده از صاحب نظران اظهار عقیده می نمایند که “ترمپ در اجتماع جی 20 مانند یک مریض در دموکراسی غرب جلوه نمود که در صدد معالجه آن  نیست، بلکه بیشتر از مریضی غیر قابل علاج خود بهره برداری می کند.”  روزگار “می” صدراعظم برتانیه هم بهتر از  “ترمپ” نبود. “می” هم کمتر مورد توجه قرار گرفت و حتا رسانه های مطبوعاتی او را تحویل نگرفتند. دو تن بیشتر درخشیدند: “مرکل” صدراعظم آلمان که میزبان جی 20 بود و بعداً “مکرون” رئیس جمهور فرانسه که همه متوجه گفتار و کردارش  بودند. این “مکرون” بود که با درک حالت تنهائی “ترمپ” به نجاتش شتافت و او را از ذلت تحقیر در همان لحظات تا اندازه ئی رهائی بخشید.                              من خوب به یاد دارم که در جریان اجتماع سران جی 20 در ماه نومبر 2014 در آسترالیا  و در بحبوبۀ بحران اوکراین، “تونی ابوت” صدراعظم وقت آسترالیا به بسیار سردی از “پوتین” پذیرائی نمود و “اوباما” هم کمترین اعتنائی به او نشان نداد و تحقیرش کرد. در عکس پائین نظر اندازید و در می یابید که جایگاه پوتین در عکس مشترک سران جی 20 در 2014 در جائی بود که “ترمپ” در سال 2017 قرار داشت، با این تفاوت که کسی مانند “مکرون” پیدا نشد که برای نجات “پوتین” بشتابد. او هم اجباراً آسترالیا را زودتر نسبت به دیگران ترک گفت. به عکس پائین دقت نمائید در همان جائی که اوباما  در سال 2014 استاده بود یعنی در پهلوی “ژن پینگ” نفر سوم در دست چپ میزبان (تونی ابوت)،  “پوتین” هم در همان موقعیت یعنی در پهلوی “ژن پینگ” شخص سوم در سمت چپ فرد میزبان (مرکل) در عکس مشترک سران جی 20 در سال 2017 استاده است. این دو حادثه اتفاقی نیست، بلکه جایگاه هر فرد نظر به ارزش سیاسی اش از قبل تعیین می شود.  اعتبار سیاسی “ترمپ” رو به افول است و ارزش جهانی امریکا هم رو به تقلیل میرود و دنیا به سوی چند قطبی شدن در حرکت است. چیزی که در هر دو عکس تعییر نخورده است، جایگاه “ژن پینگ” رئیس جمهور چین است که در هر دو دوره ثابت مانده و در پهلوی میزبان هر دو اجتماع  استاده شده است که این خود اهمیت رو به افزایش جهانی چین را جلوه میدهد.

عکس دسته جمعی  سران جی 20 در آسترالیا در سال 2014 : پوتین در آخر صف اول دیده میشود . جریان کنفرانس سران جی 20 در هامبورگ پر از مناقشه بین امریکا و متحدین اروپائی اش بود. کشور های اتحادیۀ اروپائی موقف مشترک به ارتباط تغییرات اقلیم، مبادلات تجارتی و مبارزه با تروریسم داشتند و از موقف امریکا  انتقاد می کردند. امریکا که قبلاً از معاهدۀ اقلیم پاریس کناره گیری بود، بیشتر زیر فشار قرار گرفت تا درین مورد تجدید نظر نماید، لاکن “ترمپ” همچنان بر موقف خود یعنی دوری از معاهدۀ پاریس پافشاری نمود.  “ترمپ” دو یا سه ساعت وقت خوش هم داشت که آنهم صحبتش با “پوتین” رئیس جمهور روسیه بود که بار اول این دو تن با هم دیدار نمودند. مذاکرۀ ایندو رهبر در عقب در های بسته صورت گرفت که صرف وزرای خارجه ای هر دو کشور با ترجمان ها حضور داشتند. “ترمپ” از صحبتش با “پوتین” اظهار رضایت نمود و آن را مفید خواند. موضوع مداخلۀ روسیه در انتخابات 2016 امریکا مطرح گردید، اما “پوتین” از آن مداخله انکار نمود و تقاضای ثبوت آن را کرد که امریکا به آن تن در نداد. به هر حال جریان مذاکرۀ با “پوتین” بهترین دقایق “ترمپ” در اجتماع سران جی 20 شمرده میشود. دلچسپ اینکه خلاف تعامل، “اوانکا” دختر “ترمپ” در دقایقی که  پدرش با “پوتین” مذاکره می کرد، به نمایندگی وی در جلسۀ سران جی 20 داخل شده و از امریکا نمایندگی نمود که مورد تمسخر اشتراک کنندگان اجتماع  قرار گرفت. این بار اول است که رهبر یک کشور یکی از اعضای فامیل خود را به نمایندگی از خود در جلسات یک نشست مهم جهانی می فرستد.

گرد همائی سران جی 20 در هامبورگ با تظاهرات شدید مردمی مواجه شد. در واقعیت، هامبورگ به یک شهر جنگ زده شباهت داشت. به تعداد 19 هزار پولیس با 300 موتر زرهی و 20 هیلوکوپتر شهر را در اشغال گرفته بودند. به اثر تصامات پی در پی  پولیس با مردم، 110 تن از مظاهره کنندگان و پولیس زخمی شدند و بیش از 30 تن بازداشت گردیدند. تظاهر کنندگان تصامیم سران جی 20 را دلیل افزایش عدم تساوی میان کشور های پیشرفتۀ صنعتی و جهان سوم، فقر، بیکاری و مشکلات سیاسی و اقتصادی جهانی شمردند.  در جریان برخورد ها، معترضان به دکان ها و فروشگاه ها هم یورش برده و تعدادی از آنها را تخریب نموده و به آتش کشیدند. روی همرفته، سران اتحادیۀ اروپا از اجتماع سران جی 20 راضی به نظر رسیدند، اما سرشکستگی کامل متوجه امریکا و “ترمپ” رهبر این کشور گردید.

یکی از تظاهر کنندگان انگشت خود را به سوی پولیس بلند کرده است

جمعیت عظیمی از مظاهره چیان در هامبورگ، محل برگزاری اجتماع جی 20

تظاهرات زومبی ها (مرده های  زنده شده) علیۀ جی 20 در هامبورگ

پولیس آلمان و تطبیق دموکراسی غربی