محمد پیغمبری که باید از نو شناخت ٬ نوشته کونسان ویرژیل گیور گیو : مترجم ذبیح الله منصوری – ارسالی عبدالطیف بارکزی

این کتاب اثر یک عیسوی است که با امانت کامل تمام واقعیت های تاریخ صدر اسلام را آغاز کودکی پیامبر الی ختم رسالت شان به شیوه بسیار فصیح، دلچسب و واقع گرایانه به رشته تحریر در آورده است.
خواندن این کتاب برای به هر مسلمان الزامی است هم به دلیل درک واقعیت ها از قلم یک غیر مسلمان و اعتراف اش به حقانیت اسلام و هم در جهت درک زحمات، مشقات، سختی، درد ، اندوه و ایمان و تعهد و تکمیل یک راه و روش دنیوی و اخروی برای امتی که پیامبر اسلام به دوش کشیده است.

Virgil Mohammad (1)محمد پیغمبر اسلام را باید از نو شناخت by mariadaro on Scribd