امیــد جـاده ویـرانه را قـدم بزنیم : نعمت الله باختری

هوای تازه بیـاور که یک دو دم بزنیم

بپـاس حرمـت آزادی دو رهم بزنیـم

اگرچه نیست دل خوش بیاد خاطره ها

امیــد جـاده ویـرانه را قـدم بزنیم

سرمزارفراموش گشته گان راه وطن

حر یر سـرخ بیـاریـد تا علم بزنیم 

به عزم رستـم وشمشـیر هویت اجداد

بپا شویم ببـالـیم وبر ستـــم بزنیــم

زخون خویــــش بسـازیم رنگ آزادی

به صفحه ی دل تاریخ یک قلم بزنیم

دگربس است حقارت بـنام بی وطنی

ضریب جبر به ابطال بیش و کم بزنیم

بناکنیم درین خطـه مهمــن جمشـید

و گاهـنامه ی تجــرید را رقم بزنیم

باختری