سناتور فريده کوچى:خدمت صادقانه براى مردم را بالاتر ازداشتن سواد مى دانم

فریده  سناتور
فریده چوکی

کابل ( پژواک ، ٣١ ثور،٩٠ ): فريده کوچى سناتور درمشرانو جرگه درحاليکه خواندن ونوشتن را کمتر بلد است، ميگويد که کار و خدمتى را که  او به مردم نموده ، کمتر افراد باسواد انجام خواهند داد.

اين سناتور انتصابى متولد ولايت جوزجان  بوده، اما بيشتر در ولايت بلخ زنده گى نموده است، اوکه تا صنف ششم تعليم ديده ، مدعى است:  خدماتى که وى به مردم انجام داده بهترازخدماتى يکتعداد باسوادان  است.. وى به دليل نداشتن تذکره تابعيت، سن واقعى خود را دقيق نميداند اما ميگويد که  بيش از ٤٠ سال دارد. خانم کوچى درحالى که با لباس واقعى کوچيها به حيث سناتور انتصابى درکرسى  اختصاصى اش روزانه  در مشرانو جرگه  حضورمى يابد ؛ به اين باور است که  دوست ندارد  به جزء  از لباس کوچى لباس  ديگر  به  تن  نمايد. فريده که لباس کمرچين آيينه دوزى به رنگ فيروزه اى به تن وچادر سياه با خط هاى زرى سفيد به سر داشت  و پيشانى ، زنخ  ودستانش  توسط سوزن،  خال کوبى شده بود،گفت که او همواره لباسى را که درخانه به تن مى نمايد به همان لباس به مشرانو جرگه وساير مجالس ديگر  ميرود.
اين سناتور  درمصاحبه  اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که او  خدمت صادقانه براى مردم را بالاتر ازداشتن سواد مى داند.  وى افزود : (( هى ! تو چى ميکنى سوات  ( سواد ) مره همى دهن مه سوات است  ، مغز مه سوات  است  ، حافظه مه سوات است ، تجربه مه سوات  است ، همى کار هار ا که مه کرديم والله اگر سوات داران کرده باشن…)) موصوف  مى گويد که بخاطرحفظ واعادۀ حقوق مردم کوچى  وساير اقوام درکشور، دادخواهى هاى زيادى نموده است  وبه همين دليل، توانسته  به مجلس سنا راه  يابد. اين سناتور علاوه ميکند که از هفت سال بدينسو کورس هاى سواد آموزى را براى يکتعداد  زنان بيسواد به کمک موسسات کمک کننده داير کرده و به حيث نماينده زنان درکميسيون حقوق  بشر ورياست امور زنان فعاليت هاى داشته است.


قرار اظهارات کوچى ، وى اين کورس ها را طى هفت سال  به کمک نهاد هاى کمک کننده چون صندوق وجهى اطفال ملل متحد( يونيسف) داير نموده که  در هر دور ٣٠ تن يا بيشتر از آن فارغ ميشدند.خانم کوچى مدعى شد که وى درقضاياى چون خشونت عليه زنان ، عروسى نمودن دختران در خُردسالى وساير مشکلات زنان کارهاى زيادى را انجام داده است.وى به عنوان مثال از ازدواج يک دختر با يک ديوانه ياد آورى  کرده، گفت که  به اثر کوشش او آن دختر را از ديوانه طلاق نموده و به برادر آن پسر ديوانه، نکاح نمودند. اين سناتور اظهار داشت: پس از  آنکه  رژيم طالبان سقوط کرد در ولايات شمال کشور، نه تنها کوچيها   بلکه ساير اقوام  ازسوى زورمندان محلى مورد آزار واذيت قرار ميگرفتند  که او درانتقال خانواده هاى مظلوم به مناطق امن ،عملاً فعاليت داشته است .خانم کوچى ميگويد که او رئيس پنج ونيم هزار خانواده در منطقه سخى آباد و٤٥٠ خانواده ديگر در مظلوم آباد ولايت بلخ بود ومردم پس از سقوط رژيم طالبان مورد آزار واذيت زورمندان محلى قرار ميگرفتند .به گفتۀ وى،  زورمندان محلى روزانه مال ومواشى  خانواده ها را به غارت ميبردند وشب هم آنها را بى عزت ميکردند. اين سناتور مى افزايد: (( مردم در آنجا شب بى عزت ميشدن و روز مال شان چور ميشد ، ايطور زورم ميداد…)) خانم کوچى علاوه ميکند  که هميشه تلاش کرده تا مردم را از مشکلات نجات دهد ودراين راستا فداکارى هاى زيادى را نموده ،به همين سبب  دربين مردم به نام سر تير مشهور بود. وى گفت که دربسا موارديکه خانواده ها مورد اذيت زورمندان به بهانه هاى مختلف قرار ميگرفتد؛ وى با مراجعه به نماينده گى هاى ملل متحد وسازمان هاى خيريه خارجى خانواده ها را از جاهاى ناامن به مناطق امن انتقال ميدادند. او به عنوان مثال؛ از انتقال سه خانواده از شبرغان مرکز ولايت جوزجان به  ولايت بلخ ياد آورى نموده ، ميگويد: وقتى که براى او احوال آمد که آن خانواده ها مورد اذيت قرار دارند با چادرى به يکى از دفاتر تُرک ها مراجعه نمود وآن نهاد درانتقال خانواده ها داخل اقدام شد. فريده کوچى ميگويد که با تشويق خانواده ومردمش خودرا به ولسى جرگه نامزد نموده بود،  اما به دليل تقلب درآراى اش نتوانست به  ولسى جرگه  راه پيدا نمايد وتصور نمى کرد که به حيث سناتور انتصاب شود. اين سناتور گفت ، پس از آنکه به مجلس نماينده گان راه  نيافت، راهى ولايت بلخ شد ومصروف سروى زنان بيسواد براى راه اندازى کورسهاى سواد آموزى  گرديد که بعد ازچندى برايش اطلاع داده شد که به حيث سناتور انتصاب شده است. خانم  کوچى مى گويد : ((  مه خبر نبودم بيغم شيشته گى بودم ، يک روز زنگ زده شد صادق مدبر گفت فريده کوچى بيا به  سناتورى آمدى  ، هيچ باورم نامد شو (شب ) ده تلويزيون اعلان کد که رئيس فريده کوچى از ولايت بلخ به  سنا آمد، بس باورم آمد!)) اين سناتور ميگويد که محمود کرزى، برادررئيس جمهور کرزى درهنگام مبارزات انتخاباتى اش براى  راه يافتن به ولسى جرگه ،پنجهزار دالر امريکايى  او را مساعدت نموده بود. نجيب الله پسرفريده کوچى که ٢٢ سال دارد ميگويد که مادرش در دور  اول مبارزات انتخاباتى  رياست جمهورى به حامد کرزى درمناطق کوچى ها در صفحات شمال کمپاين مى نمود و پس از آن به پيشنهاد محمود کرزى برادر رئيس جمهورکرزى خودرا به نماينده گى از کوچى هابه ولسى جرگه نامزد نمود. فريده کوچى دادن پنجهزار دالر را از سوى محمود کرزى ، تقاضاى خودش عنوان نموده گفت که بنابر پايين بودن اقتصاد؛ وى با ساير کانديدان چند مرتبه نزد محمود کرزى مراجعه نموده وتقاضاى همکارى پولى را نموده بود. موصوف درحاليکه قرنطين را گرنتين تلفظ ميکرد  و مدعى شد که درآراى او تقلب صورت گرفته بود ؛گفت : (( راى مه تقلب شد،  ايطور تقلب شد که کُلش ( تمامش ) درکابل گرنتين شد.))  وى  ازاينکه به مشرانو جرگه راه يافته اظهارخوشى نموده  ، گفت که به  تلاش هايش بخاطر خدمتگذارى مردم ادامه ميدهد . او ميگويد : (( تا يک قطره خون ده جانم باقى باشه  مه ده حل مشکل کوچيان کار ميکنم .)) فريده کوچى ميگويد او تمام وقتش را صرف خدمت مردم مى نمايد وحتى در روز هاييکه شورا رخصت ميباشد؛ او سعى مى نمايد که به مردمش رسيده گى نمايد.  فريده  ميگويد که روزانه مردم بخاطر درميان گذاشتن مشکل شان از ولايات مختلف جنوبى ، شمالى وساير نقاط کشور، نزداو اکثراً  به خانۀ وى  ويا شورا مراجعه مى نمايند . اين سناتور به عنوان مثال از چند کوچى که اقارب شان در پلچرخى زندانى هستند، ياد آورى نموده گفت که  قبل از مصاحبه نزد او مراجعه کردند واو اکنون سعى ميورزد که با مراجع ذيربط درتماس شده وبراى حل مشکل زندانى ها بپردازد. خانم کوچى خواهان صلح وثبات درکشور است ويکى از راه هاى حل براى تامين صلح وثبات درافغانستان را مذاکره با مخالفين مسلح دولت دانسته ،درحاليکه به طالبان   برادران ناراضى خطاب کرد ؛ گفت: (( بايد با برادران ناراضى مذاکره شود…)) موصوف  ميگويد که اوبا بودن حضور نظاميان امريکايى وساير خارجيان  درافغانستان مخالف است وامريکائيان دراکثر ولايات افغانستان مردم را آزار واذيت نموده اند.
اين سناتور به کشتن اسامه بن لادن درخاک پاکستان   اشاره نموده، گفت : (( امريکايان بروند پاکستان را اشغال نمايند.))
وى  مدعى است که اکنون دريکى از خانه هاى کرايى درشهر کابل زنده گى ميکند و  ماهانه ٢٥ هزار افغانى کرايه ميدهد، معاش ماهانه اش ٩٠ هزارافغانى است و  نمى تواند با اين معاش تمام ضروريات او را تکافو نمايد.
موصوف در حالى که  خواستار افزايش درمعاشش است ، ميگويد که  يک پسر ويک دختر دارد وشوهرش قبلاً پيشه دهقانى داشت ، اما اکنون از اثر کهولت سن خانه نشين است. فريده کوچى درحاليکه ميگويد که دوست ندارد به جز از لباس کوچى ، لباس ديگر به تن نمايد ويا آرايش کند، اشاره به پيرهنش نموده گفت : ((  همين دريشى ماست ، جامۀ  مه هم اينست وکلتور وفرهنگ ما هم همين لباس است .))  وى ميگويد که مرد وزن از نظر دين اسلام حقوق مساوى دارند وبايد مساويانه دراجتماع نيز حضور داشته باشند. اين سناتور اظهار داشت که او درمورد يکى از زنان قوماندان درشمال که نامش قوماندان کفتر است شنيده است و خيلى آرزو دارد که قوماندان کفتر را از نزديک ملاقات نمايد. قوماندان کفتر يکتن از مخالفين دولت در ولسوالى نهرين ولايت بغلان بود که سه سال قبل خود را به دولت تسليم نمود. اين زن ٥٠ ساله که قوماندانى ده ها نفر مسلح را بدوش داشت و قبل از تسليمى  با افراد مسلحش به کوه هاى نهرين فرارنموده بود، مظنون به دهها مورد نا امنى بهشمول قتل يک افسر پوليس، يک قوماندان سابق محلى و سرقتهاى مسلحانه بود. قوماندان کفتر در وقت اشغال افغانستان توسط قواى شوروى سابق، يکى ازقوماندانهاى برجستۀ جمعيت اسلامىو در زمان لويه جرگۀ اضطرارى در سال ١٣٨١نمايندۀ مردم ولسوالى نهرين بود.

نوت : راپور توسط  فروزان رحمانی  راپورتر  آژانس  پزواک تهیه شده است.

1 دیدگاه برای «سناتور فريده کوچى:خدمت صادقانه براى مردم را بالاتر ازداشتن سواد مى دانم»

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.