مـعنـی مـعنـی : حیدری وجودی

حیدری وجودی

دست بدست من بده تا سيــــــــــنه ها روشــن شـــود

من تو شوم تو من شوي تن جان شود جـان تن شــود
با تو جهنم جنـت است بي توبهشــــــــت دوزخ است

آميـــز در جـان و تنــــم ، تا گلخــــنم گلشـــن شـــود
اي آفتاب آفـــتاب ، در خـــــــــــــلوت جانــــم بتاب

تا چشمه هاي چشم من ، بر ديگـــران روزن شـــود
گردد بکانون دلــــــــم روشــن چراغ سبـــز جــــان

اي عشق خواهم شير تو در سينــــه ام روغن شــود
هرگـــــــز نمـانـــد تيـــــرگي دلسردي افســــردگـي

آنجا که عشق مهـــربان يـک ذره نــور افگن شـــود
بشکن طلسم رنگهــــــــا در معـــني معني مــن درا

تا جــان الفــت پيــشه ات منظور مـرد و زن شـــود
مپسند اي عشق و وفا اي بحر نـــــــــــور و صفـــا

کز ظلمت چـــون و چرا گلـــزار ما گلـخـــن شـــود
با ديده گــان ديگـــري در ناز بتـــــــــان سيـــر کن

تا جان و تن روشن شوي تا ديدنـــت روشـن شـــود
عشق کشاند کش کشان آنســـوي بي سوي زمـــــان
هر عاشقي را کز راه جان در توي تــويي من شـود