د پلا ر و ر ح

د پلار له نامه جار شم دیره سکلی کلمه ده

بانی دبشر پلار دی زمونر آدم علیه ا لسلام

د پلار مقام د یر لو ر دی په تبره په اسلام
پاک رب(ج) ته دی منلی دا ارشاد دی په کلام

بی قدره زمانه شـوه قدر نشتـه دی د پلار

اولاد ته که منت کری نوم ئی شی پدر سالار

د پـلار که نظر نوی اولاد بی لاری کیـری

پدی غربی ملکو کی اولادونه خپل سر کیر ی

هغه متل رستیا ده چی دب نه وی ادب نه وی

همدغه وی علت چه پلار زوی حخه شی بیزار

پـلار وی چـه اولاد لپـاره دیـر قـبـلـوی

د کـفر په خـدمت کی سر او مال قربانـوی

اولاد د مخی ته سپروی مصیبت غمونه گالی

په پت او په عزت کی نفقه لاس ته راو ری

اولاد که په خپل سر شی بد عمل کی شی اخته

عفت له لاسه ورکری پلار او قام تول شرمه وی

اولاد پـدی محیط کی بی اثـره نه پاتـیـری

پلارئی چه تأدیب کری،پولیس باندی لاسونه ورتیری

خوشبخت به هغه پلار وی چه اولادئی نیک عمل وی

بیشکه پدی پلار به دلوی رب(ج)رحم او نظر وی

لعنت پدی قانون چه اولاد اخـتیـار دی نـه وی

د ز ره په وینو لوی شی دوی بدماش تری جو روی

دغرب دیموکراسی په پلی کیری زمونر وطن کی

افغانی ننگ وغیرت  به ختموی نور په نطفه کی

د پلار وطن موخو ح شو مونر دا ورح تجلیلوو؟

د پلار ورح د ژ را ده ولی حان مونر شرموو

په درناوی

م. سرور تا تا احمدزی

وانکور بی سی