یادداشت کوتاه در ارتباط نظر بانو مینه بکتاش: عثمان نجیب

مخالفت نا‌رسای خانم مینه با وجود آگاهی بهتر و علمی او به زبان‌ فارسی، دیدگاه و عمل کرد  نا‌صواب او را در  آوردگاه توسل به خرد ورزی جاگزین عقلانیت می کند و نه می تواند، چنانی که  حقیقت  است عمل نماید.

‌ ستیز خانم مینه با این زبان به پیروی اهل جهل ‌و جعل‌ اما وابسته  تمایلات و احساسات تشنه کامی قدرت گونه است که همه دری تنها می گوید.  مرحوم  بکتاش  اگر حیات میداشتند ؛ مخالفتی در این نوع کرسی یابی همسر شان میداشتند.

،‌ چون شادروان بکتاش هیچ گاه معامله گری در آرمان ها ‌و تعهدات ملی و سیاسی خود با آمپریالیسم نه داشتند و استاد گرامی ما عمری صاحب پدر  بزرگ وار خانم مینه ( اگر غلط نه کرده باشم )، خط‌ روشنی از اصالت ملی گرایی داشتند.

دیدگاه و عمل کرد خانم مینه، موقعیت آن زبان شناس فصیح فارسی در فضیحت ترجیح دادن ظواهر بر حقیقت نهاد و طینت مهربانوی نام آشنا چنان او را حد‌اقل در جامعه ی روشن فکری ما ریز پرسش می برد . من و او همکار و همسایه و گام گذارده های رهرو های زیبای دیروز نوآباد ده مزنگ‌ هستیم. هم کاران ما‌ می دانند که‌ ورود  خانم مینه   در زبان‌ دری در چی سطح والایی قرار دارد؟.. واین یک حقیقت انکارناپذیر است. روزی دیدگاه و عمل کرد او را در آوردگاه توسل به خرد ورزی جاگزین عقلانیت می کند و نه می تواند، چنانی که حقیقت است عمل نماید.

 روزی برای خواندن متنی به دفتر من تشریف  آورده بودند،  وقتی بحث زبان شناختی فارسی و نگاه بلند او به روش نوشتاری را شنیدم و حرکات مؤذون دست راست او را برای نمایش آفرینش خط دیدم پیش خودم خجل شدم، ‌مینه چنان مسلط‌ به فارسی و دستور زبان فارسی است که کم تر کسی به نازک نگری او چیدمان واژه ها در یک‌ متن ادبی، تحلیل سیاسی، خبر اجتماعی یا نظامی و حماسی و عاشقانه را پی می برد و او بود که اولین بار به من آموختاندند تا بگذاریم واژه خود شان روی صفحه ی نگارش فرود آیند، نه آن که ما آنان را دیسانت کنیم. 

حالا، خانم مینه با دفاع از عمل کرد بی بی سی و ایستاده گی غیر ‌منطقی خودش که اگاهانه تیشه به ریشه ی زبان شیوای فارسی می زند،‌ یادی هم از عشقی که به این‌ زبان داشت در خاطر دارد؟. چی شد که یک باره به فکر به‌ اصطلاح قانون اساسی کشور، پس از  دو ‌ دهه افتادید؟ . مگر پی نه برده اید، که این قانون، کاغذ های  جعل  است  و اصل  قانون تصویب شده به هدایت کرزی و هم  کاران و هم فکرانش،  به خصوص، یون ها سرقت و دزدیده شد و این سند به نام قانون اساسی به مردم تحمیل گردید؟نزد مردم، او و بانو (مینه) و همکاران اش محکوم اند و این ها، در بی بی سی، چنان لگد مال و بی چاره  شده اند که از پس چند تا انحصار گر ایرانی هم بر نه می آیند.  به گونه‌ی مثال، هر صبح برنامه ی بامدادی بی بی سی، به خصوص تو سط یک‌ آدمکی به نام  همدانی،  تنها با اعلام‌ وقت تهران آغار می شد یا می‌شود. این‌ روال مداوم است و گاهی اوقات اگر وقت کابل و تاجیکستان را هم‌ یاد کنند. گویی  بی بی سی پدر  نامشروع برخی گرداننده گان ایرانی است. 

حتا در ردیف بندی نام‌ به تر تیب الفبای فارسی، باز هم در صفحات اجتماعی مربوط بی بی سی نام افغانستان را پس از ایران می‌گیرند.

پخش اخبار و دخیل کردن احساسات ایرانی علیه کشور ما، توسط این ها هم مانند افتاب روشن جلوه‌ می کند، که به همان پیمانه سکوت  مرگ بار افغانستانی های کارمند بی بی سی در رأس آنان خانم مینه ملال آور است….کهولت سن هوس نفس قدرت و‌ مقام طلبی، نگاه بصیرت خانم مینه را دزدیده اند.

نوشته ی محمد عثمان نجیب 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.