وحدت یگانه رمز موفقیت مبارزات و نجات وطن از وضع ناهنجار فعلی میباشد. این رمز را با خشکیدن ریشه های طالبان در صفوف مبارزین رابطه دارد؛ بگفته های جناب محترم قاری عیسی توجه نمایند.

https://www.facebook.com/QasimFahim/videos/2630004677268537