هنر پیشه_ شخصیت دوم « عزیز فروغ »: موسی رادمنش

هنرپیشه شخصیت ممتاز یست که ذهن ، روان واعضای بدنش برای بیان وافرینش شخصیت دوم ( کرکتر) توام با حرکات متناسب ، موزون ،حین اجرای نقش هویدا وظاهر میشود.

هنر پیشه_ ( اکتور) 

هنرپیشه _ ( اکتریس)

هنر پیشه( اکتورو اکتریس) در صحنه تیاتر( نمایش) ودر صحنه فلم که ظاهر میشوند از خود، مواردبا هم مشترک دارند.

در هردو زمینه سعی دارد ، کرکتر یا شخصیت را كه برایش سپرده شده، با تحلیل از واقعیت شخصیت دوم( نقش) خصوصیات آنرا برجسته همراه با مهارت هنر بازیگری وخلاقیت عمل، توانایی، حرکات موزون به اجرا درآورد.

خوشبختانه در پدیده تیاتر، سینما، تلویزیون، ما هنر پیشه گان معروف داریم که روی ستیژ ومقابل دوربین کمره بطور حرفه یی شایسته و موفقانه در قالب کرکترها، شخصیت ها آن چنانی درخشیدند که خاطرات شان در افگار مردم ستودنی وماندگار همچو الگو هنر تمیثل پا بر جاست.

بگونه مثال از چند چهره ممتاز با حرمت تمام یاد کرد.

شاد روان استاد رفیق صادق، استاد قیوم بیسید، دوکتور فرهان ، رشید پایا، عزیزالله هدف، قادر فرخ، مشعل هنریار، احسان اتیل، اسد الله تاجزی، فقیرنبی، سلام سنگی، فتح الله پرند، حشمت فنایی، کریم نایل، عارف الدین، عزیز آزاد، عزیز فروغ، مرتضی بایقرا، نصیر القاس، حکیم اطرافی، حاجی محمد کامران، ممنون مقصودی، عبدالله صمدی و…

 شمار دیگراز اکتوران …

اما ویژه گی خاص که این شخصیت ها با خود به همراه داشتند، رشته تیاتر وسینمای افغانستان را در کنار کار گردانان گرامی وتصویر برداران محترم ودیگر اعضای مجرب یونت تخنیکی به اوج شگوه وجلال، سکوی پیروزی رسانیده بودند.

پرسیش به ذهن هاگل میکند که این همه ویژه گی درمیان هنر پیشه گان معروف تبارز میابد ومربوط کدام شیوه ها وطرز العمل ها میتواند باشد.؟ 

قاعده تاء هنر تمثیل ،اجرا، بازیگری، اکتوری، ریشه از حیات بشریست که با الهام از ان بدست امده است.

بیادم است زمانیکه کاپی سناریو، برای اکتوران، اکتریسان، بعداز کاستنگ، شوتنگ کنفرانس توزیح میشد، کارگردان هدایت میدادند تا عمق مسله حیات نقش را دریابید، انوقت اکتوران هر کدام  شخصیت دوم( نقش) سپرده شده را به پژوهش وگنجکاوی میپرداختند زیرا نقش، نقش است کوچکی وبزرگی ندارد،مهم انست که دقیق وبر مبنای تخیل وخلاقیت تمثیل به اجرا در اورده شود.

روی این هدفمندی هنر پیشگان با عشق وعلاقه به کنجگاوی شخصیت در میان جامعه ومعلومات در باره خصوصیت های محیطی ، حالت ها عادات ورفتار اش سعی بخرچ میدادند،حتی تکیه کلام ها و ژست های مناسب، روش و رفتار های جالب همان شخصیت را بررسی مینمودن، تیپ، لباس، قیافه ( چهره پردازی) میکردن، با ای میتود وروش خود به تمرین میپر داختند تا اماده به اجرای نقش بادر نظر داشت میزان سن، نقطه گذاری تمثیل، سعی زیاد داشتن خود را بازی نکنند بل نقش یا شخصیت دوم،سپرده شده را باعنیت تمام روی ستیژ ویا در برابر دوربین به تمثیل بپردازند وبر سکوی موفقیت تکیه زده راه بدل های تماشا گران باز و محبوب دلهاکردند.

این برازنده گی وخلاقیت عمل را ما در وجود هنر پیشه های معروف خود، بار بار دیده ایم که باشیوه های منحصر بخود وتلاش های پیگیرانه وحرکات وژست ها ابتکاری دقت کرده از اجرا باموفقیت بدر شده وبه شهرت محبوبیت،محبوب دلها شدند،

بصورت مختصر از چند تن شان در فلم های افغانی یاد اور میشویم.

شاد روان استاد بیسید، استاد عزیزالله هدف، قادر فرخ، سلام سنگی، فقیرنبی، ممنون مقصودی و عزیز فروغ مشهور به راجهش..

در سینمای ما حضور گرم وخلاقیت، ابتکار عمل هنرپیشه بنام اشنا ومعروف، سلام سنگی، در فلم سینمایی ( گناه) با بازیگران موفق، حشمت فنایی، نصیر القاس، فرید فیض، معرفت شاه، واز همین هنر پیشه ممتاز درفلم شکست محاصره، فرار، اختر مسخره، در تیپ های متفاوت نقطه عطف است، عمر اش سبز،

 درخشش شاد روان فقیر نبی، در  فلم سینمایی ( اخترمسخره) عالی وستودنیست،همچنان در فلم تلویزیونی، ( دختر باپیراهن سپید، نقطه نیرنگی، سربند، وبازی حساب شده اش در چند فلم هندی که تیپ بازی اکثراء ارزشمند وخاطره بر انگیز وقابل ستایش است،

از جناب استاد ممنون مقصودی در فلم (د کندی زوی) فراموش ناشدنی وبیاد ماندنیست،

مرحوم عارف الدین چهره متین وبا وقار در فلم ( مسافر، بابا) 

جناب استاد عزیز فروغ شایق به سینمای هند، باتیپ وظاهر اراسته راجهش کنه،ستاره مشهور سینمای بالیود، این فروغ عزیزما که مشتاقانه از کار تمثیل راجهش كهنه، پیروی مینمود ودرمیان هنر پیشه گان موفق ما مشهور به راجهش مسمی است، بادرایت کامل از اجرای نقش های سپرده موفقانه بدر شده است، خاصتا در فلم داستانی( ندامت) در اجرای کرکتر دو بعدی، نقش مرد عیاش، وهمچنان مرد مصمیم،باراده، در همین فلم که اجرای نقش ،دوپهلوی شخصیت خانواده را داشت اورا در اوج محبوبیت وشهرت رسانید، عزیز فروغ درفلم های..( مجسمه ها میخندد،غارتگران، عشق من، میهن من،_ گام های استوار، لحظه ها، لمر په لور، اشیانه، وطن یا کفن، نقطه نیرنگی، ندامت، تگناه، قسمت 18سریال شیرین گل وشیر اغا، تارویا،در اتریش..

از عزیز جان فروغ،پرسیدم، که انگیزه اینکه راجهش معروف شدید، چه بود؟

باتبسمی ویک حرکت خاص از راجهش ستاره هند کرده افزود..

حقیقت اینکه من هم از جمله مشتاقان فلم های هندی بودم واین ستاره محبوب هند را در فلمها بهتر نقش افرینی داشت مورد پسندم بود، اکثرا خواندن های فلم هایش مرا مجذوب میساخت وانرا با همان تیپ وحرکات اش گاهی زمزمه میکردم، دوستان مرا تشویق مینمودند، مثل خودت مرا راجهش بایی، صدا میزدند،اما در فلم های سینمای وتلویزیونی، نه از او تقلید کردم ونه خودم را بازی کردم بل،بارهنمایی دایرکتران ام ومعلومات که ازشخصیت دوم( نقش) وخصوصیت ان همراه بکار بردن ذوق تمثیل وتجربه در قالب کرکتر به صداقت تمام به اجرای نقش میپر داختم.

عزیز جان فروغ هنرپیشه واقعا صمیمی با دسیپلین، دوست همه ما، صحت اش خوب نیست، مریضی او را اذیت میکند

ارزومندم راجهش ما ( عزیز جان فروغ) 

هنرپیشه تیاتر وسینمای ما..مثل همیشه شاداب، تندرست، سبزوسرشاراز عشق ومحبت باشد..با مهر رادمنش

،