یازدهمین سال فروپاشی رژیم طالبان به پایان می رسد: طاها کوشانُ فریمونت، کایفرنیا

       یازدهمین سال فروپاشی رژیم طالبان به پایان می رسد:

طاها  کوشانُ   فریمونت، کایفرنیا    

بلاخره جرئت مردانه و عزم راسخ رئیس جمهور اوباما توانست با یک حمله برق آسا اسامه بن لادن را ازپا درآورد. که این کار مورد تأیید و خوشنودی مسلمان و گبر و ترسا و یهود هند و همه گردید. چنانیکه در 2011 درافغانستان این گروه تروریست خونریز از پا درآورده شد. سپتامبر 2011 یازدهمین سال فروپاشی رژیم طالبان به پایان می رسد ولی هنوز مردم افغانستان قربانی چانه زنی و ترازو برزمین زدنهای سیاست بازان و سرمایه داران جهان است!

مردم دنیا، به ویژه مردم بیچاره و مظلوم افغانستان واقعا به ستوه آمده اند. از جنگ و خونریزی بیگناه و بیچاره و گیرمانده در بازیهای اقتصادی و سیاسی و استراتیژیکی!؟! خسته و آزرده شده اند.

مردم افغانستان می پرسند که تاکی و تا چه زمانی و برای چه و برای کی مادران ما بزایند و طالبان و القاعده و ناتو بکشند؟

در تهاجم و روفیدن طالبان در سال 2002 عملیاتی ضربه یی وکمتر از سه هفته را در بر گرفت، و طالبان و القاعده در سرتا سر افغانستان نابودشدند؛ عساکر پاکستانی با طیاره های نظامی شان شبانه از قندز( قند دزد) و کابل و قندهار دوباره به مراکزشان به پاکستان برگردانیده شد.

از همان زمان همه خبر یافتند و دانستند که این همه القاعده و طالب در آنطرف خط دیورند در پناهگاهای که در زمان جنگ علیه ارتش سرخ وملحدین خلق و پرچم، مجاهدین استفاده میکردند؛ به دستور و راهنمایی ارتش پاکستان به ویژه سازمان استخباراتی ای اس ای ارتش پاکستان جابجا گردیدند و تا امروز در همان مناطق کویته و وزیرستان شمالی و جنوبی فعالیت ضد انسانی و ضد تمام قوانین قبولشده جهانی را ادامه میدهند.

از همان اول پیدایش و زایش این تومور سرطانی همه افغانستانی های با ایمان و با وجدان سند، عکس، فلم از مکان و آرمان و آرزوی طالبان به همه مراجع حقوقی و حکومات کشور های ذیدخل و سازمان ملل فرستاده ویا حضورا تقدیم کرده اند و میکنند.

ولی با افسوس و درد و دریغ که هیچ شخصیت و مراجع و حکومتی آشکارا قانع نشد و نپذیرفت که ارتش و حکومت پاکستان این چمچه انگریز پشت و پناه و جولانگاه قصابی و خونریزی در دنیا و به ویژه افغانستان بوده و است و می باشد.

من  و همه با باور صد درصد میدانیم که ادارات استخباراتی قوای ناتو در رأس ایالات متحده امریکا از همه پناگاها و ته خانه ها ی این تروریستان در آنطرف بستر خط دیورند آگاهی مطلق دارند با اسناد و مدارک وبا داشتن قوی ترین و پیشرفته ترین ماهواره های نظارت کننده روز و شب بین؛ چرا نمی خواهند که از ریختن خون صداها و هزار ها افغانستانی بیچاره جلوگیری کنند؟ چنانیکه توره بوره را شب وروز بمباران نمودند؛ وزیرستان شمالی و جنوبی را چرا نمی کنند؟

چرا این حق را به آنها میدهند که بیایند و سر ببرند و بدار بیاویزند و تباه کنند؟ و مورد عفوه نیز قرار گیرند؟

 آیا واقعا ناتو و در رأس امریکا در مقابل کمتر از سی هزار تروریست ازپا درآمده و شکست خورده اند؟

من چه، که همه مردم چیز فهم و آگاه و به ویژه دانشمندان این را نمی پذیریم و قبول کرده نمی توانیم.!

مشکل اساسی در این است که سازش و معامله گریهای سرمایه داران و سیاست مردان استراتیژیست ادامه ریختن خون مردم افغانستان را صحه میگذارند و برچیدن پایگاهای جانیان تروریست را منع می نمایند؟

برای ما گناه سران طالبان و حزب اسلامی گلبیدن و حقانی و القاعده و ملاسویچ و صدام حسین و معمرالقذافی و امثالهم یکی است، همه جنایات ضد بشر را و حقوق انسانی را عملی کرده اند.

اما اینکه دها آدم کش جانی بیسواد طالبی را کدام ماده درکدام قانون حقوقی و مدنی اجازه حذف نام آنها را ازلست سیاه سازمان ملل تثبیت کرده اجازه میدهد، را نمیدانیم؟؟؟؟ ./

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.