( موسیقی میراث گنجینه یی ) مولف شریف الله

شریف الله مولف کتاب با امان معاشر

( موسیقی  میراث   گنجینه  یی  )

مولف   شریف  الله

گنجینه از میراث موسیقی ما مجموعه از گرد آورده از ژورنالست وپزوهشگر موفق کشور ما آقای شریف الله است که به شکل تذکره موسیقی گرد آورده در آن از حیات هنر های موسیقی ما در صده ها هزاره ها ی  گذشته در ساختمان نظام اجتاعی مختلف که پیشقراول هنر وساز وآواز در سطح منطقه جهان تبلور نموده وقدریت های ملی مارا حفظ وسینه به سینه ونسل به نسل انتقال داده است بیان- تصویرو آواز ثبت شده دارد.

آقای شریف الله درین تذکره مو سیقی گرد آورده خود درطی چهار قسمت:  اول  آهنگ های  که توسط موسیقی دان ها  ممتاز اوزبیکی به خصوص در هنر (شش مقام) بسته و اجرا شده و قسمت دوم سرودهای قدیمی و ملی اوزبیکی  نظر به ضروریات حیات امروزی هنر موسیقی به مشتاقان خود اجرا شده است .قسمت سوم این تذکره موسیقی هنر موسیقی اوزبیکی چگونه با مقام پارینه  خود    در خزانه میراث های عصر حفظ شده بیان شده درقسمت چارم راجع به نمونه های زیبای سرود های ملی ما که در مراسم های عروسی اجرا میشود مثل سرود های آهسته برو در مراسم عروسی ها (یار یار )سروده میشود امده است

اقای شریف الله درین اثر خود(موسیقی میراثمیز گنجینه سی) با خدامات فرهنگ دوستانه بار دیگر به ثروت ملی و

فرهنگ ملی دیرینه ما جلا وزیبایی بخشیده بار دیگر قدریت های گذشتگان ما را جان تازه بحشده است

 درین نذکره موسیقی از اثر موسیقی دانها وموسیقی شناسها گذشته ماابو نصر فارابی  کتاب ((کتاب الموسیقی کبیر))((کلام فی الموسیقی))   راجع به پرده موسیقی در( مقام) یاد آور شده ان عالم کبیر  رااختراع کننده واساسگذار موسیقی وقت دانسته و دوره سامایان( _10-9) (12-11) را دور ترقی موسیقی دانسته ثمره انرا بهای خوب داده است.

این  تذکره موسیقی میراث غنی معنوی ما را با یاد آوری از  همیشه جاویدان ابن سینا(980-1037)این فرزند  بخاراه  در اثر(کتاب النجات)(علم ریاضیات)وکتاب( جامع العلم الموسیقی) فیض شفا با موسیقی را ترسیم نموده است.

 قسمیکه آمده است   عالم ،  متفکر و  فدای شعر وهنر ابو علیشیر نوای(1441-1501) رواج وترقی هنر موسیقی رادر کتابهای(محبوب القلوب)(مجالس النفایس)  بیان نموده از آفریده های در هنر موسیقی  دانهای  ما بخصوص در ساحه نواختن الات موسیقی –نی-غژک-تنبور-چنگ-رباب-قوبیز-قانون-چغانه-دف-نغاره- تال های موسیقی بشکل روی خط میراث گداشته  یاد آوری شده حیات موسقی زمان زمامداری سلطان حسین بایقرا را در هنر موسیقی بهای عالی داده است.

علیشیر نوایی از دوران طفلی خود هنر موسیقی را چون ادامه رسم وعنعنه ملی آموخته ودر پی آموختاندن آن به دیگران به همکاری مامای هنر مند خود محمد علی غریبی واستاد خود عبدالرحمن جامی شده است که هنر آهنگ سازی را در کتابهای (مجالس النفایس)(محبوب القلوب)(میزان الا وزان)ودیگر اثر های خود آورده و میراث دیرینه ملی مارا فیض بخشیده است.

 

 همچنان آقای شریف الله درین گنجینه میراثی وتاریخی  از آهنگ سازان هنر موسیقی ما همچوظهرالدین محمد بابر- نادره بیگم- وده ها هنر مند وموسقیدانهای ملی  یادآ ور شده نمونه کلام ،آواز واز آفریده های هنری شان آورده است که  به هر خواننده و  شنونده  غرور وافتخاربه میراث فرهنگی ما می بخشد.

این اثر گرد آمده داخل یک قوطی زیبای کاغذی دو سی دی با آواز از هنرمندان مرحوم ومرحومه ملی ما با کمپوز صده های قبل  و  دو جلد کتاب به حروف لاتینی وازبیکی قدیمه  همرا با تصاویر میناتوری شده است  با خود دارد.

هکذا درجمع این تذکره پر بها یک جلد کتاب  در 51 صفحه از نمونه های کمپوز های هنری عصر های قبل بشکل نوت روی صفحه آمده که آموختن آن به هر هنر مند ما خالی از برکت نیست. در صورت علاقمندی واخذ معلومات بیشتر دوستان میتوانند  از ایمل ذیل طلب مدد شوند