شام محرم :شام محرم نوشته نذ یر ظفر امریکا – ورجینیا 12/08/11


شام تاریک و نجوم و قمرم گفت حسین
در محرم همه با لین سرم گفت حسین
یادم آمد لب خشکیدهء بر هان خدا
سو خت از تابش غمها جگرم گفت حسین
نبض دل سینه زنان بر تن من میگردد
من شنیدم سخنش را ببرم گفت حسین
مردم چشم من از ماتم او مشکین است
در غم کرب و بلااشک ترم گفت حسین
واژه و قا فیه و شعرهمه نوحه سرا
بسر و سینه زنان با ظفرم گفت حسین