انجمن سراسری زنان کانادا برای زنان افغانستان:

این  انجمن  هر سال  طی  کنفرانسها در  شهرهای  بزرگ  منجمله  شهر  ساسکتون  جمع  میشوند و برای  اعمار مکاتب  دختران  و معاش  معلمین  توسط  هیئت  رهبری  ارسال  میگردد .  خوشخبتانه  که بنده  نیز  عضویت انرا  دارم و روز  پنجشنبه  تاریخ  ۲۱  فبوری  در  شهر ما  دایر  میشود  از  افغانان  مقیم  شهر ساسکتون تقاضا  میشود تا با  حضور شان در  تقویه  مالی  این  انجمن  همکار  شوند. برای  آگاهی  از  فعالیت  های  این  انجمن  بالای  لینک  لکیک نماید

Podcast: Sally Armstrong talking about
Little Women for Little Women in Afghanistan