بوی نگار — ( به استقبال غزل محترمه صالحه جان وهاب شاعره فرهیخته ) نوشته نذیر ظفر 13/30/03—

   آمـد بهــــار و بوی نگارم نمی رسد

عطر طرب به روح فگارم نمی رسد

مردم به انـتظار و کسی یاد ما نکرد

دستی دعا به سـوی مزارم نمی رسد

آل و عیالم هرکـه گر فتار خویش شد

جز آه و اشک کس به کنارم نمی رسد

صــد جام باده از سبوی ساقیان مست

یک شمــه ئ به رنج خمارم نمی رسد

آب و هوای جنــت و دیـــدار حوریان

با ناز و با کر شــــمهء یارم نمی رسد

زهد ء هزار زاهــــد مکذوب و با ریا

بر صدق و راستـــی  قمارم نمی رسد

این ملک غیر با همه جاه و جلال آن

بر خاک کوچه های دیارم نمی رسد

صد نو بها ربــــی( ظفر) آید اگر بباغ

هر گز به نیش قامت خارم نمی رسد