قسمت نوشته : نذیر ظفر

 

قسمت نشد که چــــهرهء دلدار بنگرم

گل پیکرم به خـــلوتء بی خار بنگرم

روزی رقـــیب را ز تبـــهکاری  فزون

بر چـــــوبه هـــای پــر ستم دار بنگرم

شاید شود که نر گس شهلای خویـشرا

در گلشـــن ء خـــــزان زده بیدار بنگرم

مشکل بود به مسکن و ماوای خویشتن

بر چهــــر ه هـــــای ناکس اغیار بنگرم

ممــــکن شود ز بخت نیکو سر کنم بلند

دل را بــدون غصــــــــــهء ادوار بنگرم

نازم زمانهء که در آن شیـــخ و شاب را

فارغ ز قــــید و سنـــــــــت دستار بنگرم

دارم (ظفر) امـــید که روزی دیار خویش

بی جنـــگ و بی ســـتیزه و پیکار بنگرم

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.