فرخنده باد ماه مبارک صیام این ماه ضیافت الهی بر تمام مسلیمن .رمضانی – نوشته نذیر ظفر ورجینیا

nazir zafar_esalat 

یارب تو مرا ز عشق خود کام ببخش

مجنون صفتم به کو چه ها نام ببخش

مغروق گــــــناه ام و تو یی بنده نواز

ما را به مـــــــقام ماه صــــیام ببخش

====     ======     =====

آمد رمضـان و روزه دارم

مصروف نیا زء کر دگارم

تذکیهء نفس خود کنم باز

هر چند که عاصی و فگارم

++++    ++++ +++++

به افــطارم نــگاه یار کافیست

بخوان غربـــتم دلدار کا فیست

نه خر ما اشتها دارم نه شربت

رضای خالـــــق غفار کا فیست

++++    ++++    ++++

نگارا بیتو من افطار کردم

دعایت بر خدا بسیار کردم

لبان روزه دارم ذکر میگفت

وصال رویت از دادار کردم.