فاش گو نوشته نذیر ظفر ورجینیا 13/21/12

download******۸
نه قـــصه نی غم دل نی ترانه میگویم

فقـــــط نگاه ء   ترا دلبرانه   میگو یم

به زلفی بسته شدم صبر شانه دانستم

ز دل هــــزار درودی به شانه میگویم

پسند مـــــــردم دنیا نمـــــیشوم  هر گز

چرا  کـــــه فاش به دور زمانه میگویم

میان این قفــــــــــس آوای من نمیدانی؟

به هـــــــــــر ترانه خود آشیانه میگویم

شکسته باد شراری کــه آشیانم سوخت

مشــــــــــو ملول اگـر زیرکانه میگو یم

به زیر دست مجــــازات روز گار استم

رها شوم هـــــــمه را دانه دانه میگویم