بـــــس کــنــیــد : شعر زیبا از مسعود حداد

unnamed

شرم تان باد حاکمان بی کفایت، بس کنید

بس کنید ای غاصبان بی عنایت ،بس کنید

این چه ظلم است برسراین ملت غربت زده  

ظلم کمتر ای شقی ها،این شقاوت بس کنید

ای لئیمان! تابکی چور وچپاول این وطن

اندکی برخود بیائید، این رزالت بس کنید

جای پای تان قسی ها، گردۀ ملت شدست

ازعقوبت برهراسید ،این قساوت بس کنید

ملک رادوزخ به ما، برخود حلاوت کرده اید

ما گذشتیم از حلاوت،این مرارت بس کنید

 هستی  ما جمله سوخت،در آتش شروفساد

ای شریراندک خجالت ،این شرارت بس کنید

مأمن اندیشه ها را جهل وتاریک ساخته اید

روبسوی دانش آرید،این جهالت بس کنید

قبل اینکه این شوید وآن شوید،انسان شوید

این قدرتوصیف وصحبت از تبارت بس کنید

مسعود حداد

23 دسمبر 2013