دو نفر مرد افغان در محوطه دادگاه شهر فرانکفورت المان ُ توسط مرد افغان دیگر به قتل رسیدند:

اگر  میخواهد  موضوع را  واضع  اگاه  شوید  لطفاٌ بالای  لینک  فشار  دهید  و بشنوید.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/01/140123_afghan_court_killing_germany.shtml