نگهت : نذیر ظفر ورجینیا – امریکا

nazir zafar_esalat

نسیمی کز سر کــــــوی تو آید

یقـــــین دارم که با بوی تو آید

بــــــیادت باغبان گر گل بکارد

به مثل  ِقـــــــــدِ دلجوی تو آید

ز شرمِ گیــــــسوان ِ عنبر ینت

عرق از شانه در مــوی تو آید

مسلمانی مـــن یک نقــطه دارد

نقــــط از خال هـــــندوی تو آید

به هر سو رو کنی خوانم نمازم

برایــــــم قـــبـله از روی تو آید

ظفر گیرم به جنــــگ عا شقانه

مـــــدد کــــــز تیغ ابروی تو آید

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.