مصاحبه استاد صباح با بخت بیک میرزاده تحلیل گرو آگاه امور سیاسی / دلو سال 1392

 saba

ازراست به چپ: بخت بيک ميرزاده واستاد صباح

س . نخست میخواستم نظر تانرا در مورد انتخابات بدانم.

ج . انتخابات  راهکار و گزینه ای بایسته ای  دموکراتیک برای تبارز اراده مردم و زمینه مناسب نهادینه ساختن دموکراسی در جوامع ایکه تازه  مردم سالاری را بجای رژیم های دکتاتور و توتالیتر به تجربه میگیرند، میباشد .  انتخابات سال1393 در کشور عزیز ما بمثابه یک معرکه بزرگ ملی زمینه ساز انتقال اقتدار برای نخستین بار از یک رئیس جمهور انتخابی به رئیس جمهور انتخابی دیگر است که فرایند موفقیت  آمیز و نتایج مطلوب گذارسالم از چالش های موجود بحران آفرین را تضمین نموده و میزان پختگی جامعه ما را به تصویر میکشد.

س . راجع به چالشها ( مسایل امنیتی ، شفافیت و ..) در فرا راه انتخابات چه تصور دارید؟

 

ج . زندگی و تاریخ بشریت در هیچ گوشه ای از دنیا جاده هموار و بدون هیچگونه چالش نبوده  است.  اوضاع دشوارکنونی  ناشی از  جنگ و در گیری و تجاوزات پنهان و آشکار بیرونی در بیش از سه دهه اخیر در کشور ما که ضربات عظیمی را در عرصه مختلف حیات اقتصادی –  اجتماعی و معنوی بر پیکر وطن و مردم ما وارد نموده است ، بدون شک یک وضعینت ایدیال و بدون مشکلات بوده نمیتواند. ولی چیزیکه مهم و قابل تاکید است اینکه اکثریت  مردم ما انتخابات را یگانه بدیل برای برون رفت از آشفتگی وضعیت کنونی می پندارند.  پروسه توزیع کارت های رای دهی و جریان رقابت داغ  آغاز کمپاین  کاندیدان بخوبی میرساند که مردم امید جدی برای رقم زدن سرنوشت  آینده  شان داشته و خواهان سهم گیری نقش  مستقیم در تعین مقدرات در پیوند به آینده شان میباشند.

س . کدام یک از تیم های موجود کاندیدان به نظر تان موفق و برای اینده کشورخدمتگار خوبتر بوده میتواند؟

ج . اظهار نظر وپیش داوری در باره تیم های انتخاباتی و میزان موفقیت آنان در امر خدمت گذاری بمردم در صورت کسب اعتماد مردم و انتخاب شدن شان ، به نظرم،  سوا از خوشبینی وبد بینی هر شهروند بوده و بهتر است بر بنیاد اتکا بر معیار های معینی که پایه عقلانی و منطقی داشته باشد، صورت گیرد . بهر حال اگر زیاد به جز ئیات نه چسپیم هر رای دهنده لا اقل باید کاندیدان ریاست جمهوری و تیم های شان را بر اساس معیار های زیرین به مقایسه گرفته و در روشنایی پاسخ های در یافته مثبت و منفی بدون در نظر داشت عواطف و احساسات شخصی خود؛  کاندید مشخص شانرا در یافته وبرایشان رای دهند تا در آینده از تصمیم خویش پشیمان نه شده احساس ملامتی وجدانی ننمایند.

توجه به برنا مه و پروگرام کاری: راهکار های عملی که با تحلیل علمی از وضعیث کشور ؛ مسایل مهم  حیاتی ، عوامل و دلایل باز دارنده کشور ما در طول دوازده سال گذشته در متن آن تبلور یافته  و  راهای برون رفت از آن  بصورت واضح و  مشخص و کانکریت  ارایه گردیده باشد.حرفهای متحد المال و تکراری و عام زیاد شنیده شده که دردی را دوا نمیکند. راهکار های جدید و ابتکاری نیاز به توانمندی و تفکر دارد که تحقق آن بدون شک نیاز کشور را برآورده و مراد مردم را در حرکت به سوی شعادت و پیشرفت بر آورده میسازد.

مطالعه پیش نویس میثاق ملی داکتر اشرف غنی احمدزی و طرحهای شان در جریان مناظره انتخاباتی ، برغم محدودیت زمانی  ، ظرفیت بزرگ علمی وتفکر عالی و خلاقیت شانرا در امر دولت سازی طور انکار نا پذیر به نمایش میگذارند.

2.توانمندی کاری رهبری  واراده ای سیاسی: مدیریت  و رهبری موفقانه در کنار علمیت و اگاهی لازمی به اراده قوی سیاسی  فردی  یک قاید و یا مدیریکه از اعتقادات ووفاداری آن به ارزشهای ملی آن تبلور مییابد، رابطه گسست نا پذیر دارد. ترکیب تیم انتخاباتی  باید بر واقعیت های عینی وضعیت سیاسی – نظامی و انکشافات جاری در کشور  استوار بوده وتوان و کفایت تشخیص ، استفاده  از هر گزینه را در وضعیت معین داشته باشد  که تیم داکتر اشرف غنی از چنین خصوصیت عمیقن برخوردار ا ست.

3 . سابقه کاری و شهرت گذشته : هر انسان ازنقاط نظر سیاسی – اجتماعی ، فرهنگی ، سابقه کاری و غیره  گذشته یی دارد. گذشته ایکه که محک و مصداق خوب بر ادعای آن  مبنی بر شایستگی و استحقاق  شان  در  حال و حتی مستقبل  تلقی شده میتواند . صلاحیت کاری  و کفایت ،صداقت ، پاک نفسی ، ابتکار و خلاقیت ، رعایت اصل  انصاف و عدالت ،  پایبندی به اصول و ضوابط ، وتوانایی  اداره و سایر صفات رهبری از گذشته کاری هر یک از کاندیدان قابل دید و داوری است.زمان و مردم داورانی اند که  نمرات شان شخصیت ها و به صورت مشخص کاندیدان موجود را به پیروزی میرساند. آنچه پیرامون مسئله  به دیدگاه من ارتباط دارد ، محترم داکتر اشرف غنی احمدزی دارای صفات عالی شخصی و مهارتهای مسلکی است که در موفقیت آن در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری یک چانس طلایی برای وطن و مردم ما در این برهه تاریخ و مصداق روشن  درجه پختگی فکری و سیاسی و خود آ گاهی ملی افغانها را  به حساب میآید .

س . چه سبب شد که داکتر اشرف غنی یکباره جنرال دوستم را که در گذشته مخالف او و هیچ وجه مشترک بین شان وجود نداشت  در تکت واحد انتخاباتی با هم قرار گرفتند؟

ج . زندگی در یک جغرافیا و کشور واحد ، داشتن  یک دین و آئین و ارزشهای ملی  و دها مطلبو پیوند زنده دیگر، در کل وجوه اشتراک اند که میان هموطنان ما منجمله داکتر اشرف غنی و جنرال عبدالرشید دوستم وجود دارد. از جانب دیگر در سیاست گاهی مخالف و موافق دایمی وجود نداشته واین مرزها همواره  بر حسب  حکم منافع افراد و گروپ ها اجتماعی – سیاسی ، بنا به مقتضیات زمانی میان شان شکل میگیرد ویا هم  تغیر می یابد.

مرز بندی جدید انتخاباتی که تیم های موجود کاندیدان ریاست جمهوری  مولود آنست ، ناشی از همین واقعیت بوده وجاگرفتن  داکتر اشرف غنی و جنرال دوستم در تکت واحد انتخاباتی بمثابه دو انسان جانبدار تحول دموکراسی  و ترقی کشور، نه تنها امر غیر عادی نه بلکه کاملن طبیعی میباشد. جنرال عبدالرشید دوستم رهبر بی بدیل ترکتباران افغانستان و شخصیت با نفوذ  ، کاردان و یک نظامی  شجیع کشور است در اوضاع موجود سیاسی – نظامی با ارایه طرح هاو نظریات جامع برای تامین امنیت وقدرت انسجام  نیروی باالفعل وبالالقوه مردمی اش ،  تیم داکتر اشرف غنی را از دیگران طور چشمگیر متمایز میسازد. قوت این تیم مهمتر از همه در قبول طرحها و نظریات همدیگر استوار است و نه بر بنیاد مصلحت های مربوط به برد و باخت انتخاباتی که هرگز آینده روشن و موفقیت آمیزی نه  برای کشور و مردم آن نخواهد داشت . این چیزی است که تجارب دور های قبلی انتخابات و تیم های دارای طرح های فاقد ثبات و نوسانی  بر ان مهر صحه میگذارد.بافت تیم داکتر اشرف غنی بر بنیاد اضول پذیرش نظریات برناموی برای تداوم و تحول بعد از انتقال اقتدار استوار است و نه بر پایه ای معاملات زود گذر غیر اصولی وتقسیم سهمیه هابا پایمال نمودن اصول معیار گرایی، حسابدهی و شفافیت.دلیل استحکام روز افزون صفوف هواخواهان تیم داکتر اشرف غنی که با گذشت هر زور صد ها و هزران تن از مردم ، علما و روشنفکران ، جوانان و زنان درصف حمایت از آن می پیوندند  در همین امر نهفته است.

س . بیشتر مردم در صفحات شمال  داکتر اشرف غنی احمد زی را متهم به قوم پرستی میکنند.قرار معلوم شما  رابطه کاری  با ایشان داشتید اید ؛ موصوف را چگونه یک شخصیت یافتید؟

ج. بلی من در سالهای 2003 الی ختم دوره کاری شان در وزارت مالیه همکار نزدیک شان بودم و شناخت کامل از جناب شان دارم .در موردسطح و سویه  دانش و ظرفیت  عظیم علمی شان نیاز به تذکرنیست که طراح بزرگترین پروژه های ملی و فراگیرمانند پروگرام همبستگی ملی و مخابرات  در سطح کشور و معرفی کننده واژه ها و ترمینولوژی اقتصادی و عرصه نظام سازی در طی دوازده سال اخیر و دارای تقش تعین کننده در رفورم پولی ، مرکزی نمودن عواید( در شرایطی که چشمه های بزرگ عایداتی درچهار سمت کشور خارج از کنترول دولت مرکزی ودر بانک مرکزی پولی وجود نداشت) ، اصلاحات و رفورم بنیادی در سیستم های اداری –حسابی چون  خزاین ،  بودجه وگمرکات ، پوهنتون/دانشگاه کابل تلاشهای بیدریغ در مبارزه با فساد میباشند.

داکتر اشرف غنی احمدزی شخصیت فرا قومی چی  که بر بنیاد شخصیت علمی و بینش ژرف شان یک انسان فراملی  است. ایشان  دارای باور قوی به برابری حقوق اقوام افغانستان  و رشد متوازن ولایات کشور بر اساس اولویت بندی منطقی اند.

اکثریت تیم کاری (هیئات رهبری ) وزارت مالیه ،  زمانیکه داکتر اشرف غنی سمت مسئولیت آنرا به عهده داشتند، از اقوام غیر پشتون تعین گردیده  بودند که میتوان از معین اداری ، روئسای دفتراسناد و ارتباط ، بودجه، خزاین، عواید، تقاعد، محاسبات، اداری ومستوفی کابل طور نمونه یاد آور شد. ایشان رابطه و سمپتی به کدام حزب و تنظیم سیاسی نداشتند و همواره تاکید شان روی معیار گرایی وارایه خدمات لازم بههموطنان ما بود.

بنا بران به نظر بنده ادعا در مورد روحیه ای قوم گرایانه داکتر اشرف غنی یک برچسب و دروغ  محض بوده  ،فاقد پایه واقعی  میباشد. ناگفته نباید گذاشت که اتهامات به آدرس داکتر اشرف غنی احمدزی دارای  جنبه سیاسی  و نه از جانب مردم در ولایات شمال بلکه از طرف اشخاص مغرض مربوط به کاندیدای مشخص و یا توسط افراد بیمار سیاسی در خورد کسانیکه ازشخصیت و نیات ضد ملی همچو افرادمعلومات لازم  ندارند، داده میشود تا با قیافه ظاهری دلسوزانه به این و آن قوم بجای برابری و برادری اقوام به تنفر قومی دامن زده منافع ملی را تحت الشعاع منفعت شوم شخصی خویش قرار میدهند . بدون شک چنین عمل از طرف هرکس از هر قوم وزبانیکه باشد دوستی و محبت به وطن و مردم افغانستان نه بلکه در نهایت خیانت و دشمنی  با جریان دولت- ملت سازی و خدمت به دشمنان مردم ماکه ایجاد و دامن زدن به تفرقه زبانی و قومی را  یکی از وسایل یا قوت نرم برای تضعیف وطن مان به کار میبرند، میباشد.

س. پیام تان به مردم افغانستان چیست؟

ج. بهترین پیام من به مردم عذاب کشیده و خسته از جنگ ، بد امنی و بی عدالتی در افغانستان  آنست که به پیمانه وسیع در انتخابات که حق و مسئولیت ملی و تاریخی شان است  شرکت کرده در استعمال رای شان که اهمیت حیاتی برای آینده خود واطفال شان دارد از کسی هراس نه کنند.  هوشیاری خود را حفظ کرده وبه  حرفهای چرب و نرم دارای رنگ و بوی قومی و غیره کلمات فریبکارانه که براساس پلان های دشمنان توسط ستون پنجم دش

مصاحبه استاد صباح با بخت بیک میرزاده تحلیل گرو آگاه  امور سیاسی / دلو سال 1392

ازراست به چپ: بخت بيک ميرزاده واستاد صباح

س . نخست میخواستم نظر تانرا در مورد انتخابات بدانم.

ج . انتخابات  راهکار و گزینه ای بایسته ای  دموکراتیک برای تبارز اراده مردم و زمینه مناسب نهادینه ساختن دموکراسی در جوامع ایکه تازه  مردم سالاری را بجای رژیم های دکتاتور و توتالیتر به تجربه میگیرند، میباشد .  انتخابات سال1393 در کشور عزیز ما بمثابه یک معرکه بزرگ ملی زمینه ساز انتقال اقتدار برای نخستین بار از یک رئیس جمهور انتخابی به رئیس جمهور انتخابی دیگر است که فرایند موفقیت  آمیز و نتایج مطلوب گذارسالم از چالش های موجود بحران آفرین را تضمین نموده و میزان پختگی جامعه ما را به تصویر میکشد.

س . راجع به چالشها ( مسایل امنیتی ، شفافیت و ..) در فرا راه انتخابات چه تصور دارید؟

ج . زندگی و تاریخ بشریت در هیچ گوشه ای از دنیا جاده هموار و بدون هیچگونه چالش نبوده  است.  اوضاع دشوارکنونی  ناشی از   جنگ و در گیری و تجاوزات پنهان و آشکار بیرونی در بیش از سه دهه اخیر در کشور ما که ضربات عظیمی را در عرصه مختلف حیات اقتصادی –  اجتماعی و معنوی بر پیکر وطن و مردم ما وارد نموده است ، بدون شک یک وضعینت ایدیال و بدون مشکلات بوده نمیتواند. ولی چیزیکه مهم و قابل تاکید است اینکه اکثریت  مردم ما انتخابات را یگانه بدیل برای برون رفت از آشفتگی وضعیت کنونی می پندارند.  پروسه توزیع کارت های رای دهی و جریان رقابت داغ  آغاز کمپاین  کاندیدان بخوبی میرساند که مردم امید جدی برای رقم زدن سرنوشت  آینده  شان داشته و خواهان سهم گیری نقش  مستقیم در تعین مقدرات در پیوند به آینده شان میباشند.

س . کدام یک از تیم های موجود کاندیدان به نظر تان موفق و برای اینده کشورخدمتگار خوبتر بوده میتواند؟

ج . اظهار نظر وپیش داوری در باره تیم های انتخاباتی و میزان موفقیت آنان در امر خدمت گذاری بمردم در صورت کسب اعتماد مردم و انتخاب شدن شان ، به نظرم،  سوا از خوشبینی وبد بینی هر شهروند بوده و بهتر است بر بنیاد اتکا بر معیار های معینی که پایه عقلانی و منطقی داشته باشد، صورت گیرد . بهر حال اگر زیاد به جز ئیات نه چسپیم هر رای دهنده لا اقل باید کاندیدان ریاست جمهوری و تیم های شان را بر اساس معیار های زیرین به مقایسه گرفته و در روشنایی پاسخ های در یافته مثبت و منفی بدون در نظر داشت عواطف و احساسات شخصی خود؛  کاندید مشخص شانرا در یافته وبرایشان رای دهند تا در آینده از تصمیم خویش پشیمان نه شده احساس ملامتی وجدانی ننمایند.

توجه به برنا مه و پروگرام کاری: راهکار های عملی که با تحلیل علمی از وضعیث کشور ؛ مسایل مهم  حیاتی ، عوامل و دلایل باز دارنده کشور ما در طول دوازده سال گذشته در متن آن تبلور یافته  و  راهای برون رفت از آن  بصورت واضح و  مشخص و کانکریت  ارایه گردیده باشد.حرفهای متحد المال و تکراری و عام زیاد شنیده شده که دردی را دوا نمیکند. راهکار های جدید و ابتکاری نیاز به توانمندی و تفکر دارد که تحقق آن بدون شک نیاز کشور را برآورده و مراد مردم را در حرکت به سوی شعادت و پیشرفت بر آورده میسازد.

مطالعه پیش نویس میثاق ملی داکتر اشرف غنی احمدزی و طرحهای شان در جریان مناظره انتخاباتی ، برغم محدودیت زمانی  ، ظرفیت بزرگ علمی وتفکر عالی و خلاقیت شانرا در امر دولت سازی طور انکار نا پذیر به نمایش میگذارند.

2.توانمندی کاری رهبری  واراده ای سیاسی: مدیریت  و رهبری موفقانه در کنار علمیت و اگاهی لازمی به اراده قوی سیاسی  فردی  یک قاید و یا مدیریکه از اعتقادات ووفاداری آن به ارزشهای ملی آن تبلور مییابد، رابطه گسست نا پذیر دارد. ترکیب تیم انتخاباتی  باید بر واقعیت های عینی وضعیت سیاسی – نظامی و انکشافات جاری در کشور  استوار بوده وتوان و کفایت تشخیص ، استفاده  از هر گزینه را در وضعیت معین داشته باشد  که تیم داکتر اشرف غنی از چنین خصوصیت عمیقن برخوردار ا ست.

3 . سابقه کاری و شهرت گذشته : هر انسان ازنقاط نظر سیاسی – اجتماعی ، فرهنگی ، سابقه کاری و غیره  گذشته یی دارد. گذشته ایکه که محک و مصداق خوب بر ادعای آن  مبنی بر شایستگی و استحقاق  شان  در  حال و حتی مستقبل  تلقی شده میتواند . صلاحیت کاری  و کفایت ،صداقت ، پاک نفسی ، ابتکار و خلاقیت ، رعایت اصل  انصاف و عدالت ،  پایبندی به اصول و ضوابط ، وتوانایی  اداره و سایر صفات رهبری از گذشته کاری هر یک از کاندیدان قابل دید و داوری است.زمان و مردم داورانی اند که  نمرات شان شخصیت ها و به صورت مشخص کاندیدان موجود را به پیروزی میرساند. آنچه پیرامون مسئله  به دیدگاه من ارتباط دارد ، محترم داکتر اشرف غنی احمدزی دارای صفات عالی شخصی و مهارتهای مسلکی است که در موفقیت آن در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری یک چانس طلایی برای وطن و مردم ما در این برهه تاریخ و مصداق روشن  درجه پختگی فکری و سیاسی و خود آ گاهی ملی افغانها را  به حساب میآید .

س . چه سبب شد که داکتر اشرف غنی یکباره جنرال دوستم را که در گذشته مخالف او و هیچ وجه مشترک بین شان وجود نداشت  در تکت واحد انتخاباتی با هم قرار گرفتند؟ 

ج . زندگی در یک جغرافیا و کشور واحد ، داشتن  یک دین و آئین و ارزشهای ملی  و دها مطلبو پیوند زنده دیگر، در کل وجوه اشتراک اند که میان هموطنان ما منجمله داکتر اشرف غنی و جنرال عبدالرشید دوستم وجود دارد. از جانب دیگر در سیاست گاهی مخالف و موافق دایمی وجود نداشته واین مرزها همواره  بر حسب  حکم منافع افراد و گروپ ها اجتماعی – سیاسی ، بنا به مقتضیات زمانی میان شان شکل میگیرد ویا هم  تغیر می یابد.

مرز بندی جدید انتخاباتی که تیم های موجود کاندیدان ریاست جمهوری  مولود آنست ، ناشی از همین واقعیت بوده وجاگرفتن  داکتر اشرف غنی و جنرال دوستم در تکت واحد انتخاباتی بمثابه دو انسان جانبدار تحول دموکراسی  و ترقی کشور، نه تنها امر غیر عادی نه بلکه کاملن طبیعی میباشد. جنرال عبدالرشید دوستم رهبر بی بدیل ترکتباران افغانستان و شخصیت با نفوذ  ، کاردان و یک نظامی  شجیع کشور است در اوضاع موجود سیاسی – نظامی با ارایه طرح هاو نظریات جامع برای تامین امنیت وقدرت انسجام  نیروی باالفعل وبالالقوه مردمی اش ،  تیم داکتر اشرف غنی را از دیگران طور چشمگیر متمایز میسازد. قوت این تیم مهمتر از همه در قبول طرحها و نظریات همدیگر استوار است و نه بر بنیاد مصلحت های مربوط به برد و باخت انتخاباتی که هرگز آینده روشن و موفقیت آمیزی نه  برای کشور و مردم آن نخواهد داشت . این چیزی است که تجارب دور های قبلی انتخابات و تیم های دارای طرح های فاقد ثبات و نوسانی  بر ان مهر صحه میگذارد.بافت تیم داکتر اشرف غنی بر بنیاد اضول پذیرش نظریات برناموی برای تداوم و تحول بعد از انتقال اقتدار استوار است و نه بر پایه ای معاملات زود گذر غیر اصولی وتقسیم سهمیه هابا پایمال نمودن اصول معیار گرایی، حسابدهی و شفافیت.دلیل استحکام روز افزون صفوف هواخواهان تیم داکتر اشرف غنی که با گذشت هر زور صد ها و هزران تن از مردم ، علما و روشنفکران ، جوانان و زنان درصف حمایت از آن می پیوندند  در همین امر نهفته است.

س . بیشتر مردم در صفحات شمال  داکتر اشرف غنی احمد زی را متهم به قوم پرستی میکنند.قرار معلوم شما  رابطه کاری  با ایشان داشتید اید ؛ موصوف را چگونه یک شخصیت یافتید؟

ج. بلی من در سالهای 2003 الی ختم دوره کاری شان در وزارت مالیه همکار نزدیک شان بودم و شناخت کامل از جناب شان دارم .در موردسطح و سویه  دانش و ظرفیت  عظیم علمی شان نیاز به تذکرنیست که طراح بزرگترین پروژه های ملی و فراگیرمانند پروگرام همبستگی ملی و مخابرات  در سطح کشور و معرفی کننده واژه ها و ترمینولوژی اقتصادی و عرصه نظام سازی در طی دوازده سال اخیر و دارای تقش تعین کننده در رفورم پولی ، مرکزی نمودن عواید( در شرایطی که چشمه های بزرگ عایداتی درچهار سمت کشور خارج از کنترول دولت مرکزی ودر بانک مرکزی پولی وجود نداشت) ، اصلاحات و رفورم بنیادی در سیستم های اداری –حسابی چون  خزاین ،  بودجه وگمرکات ، پوهنتون/دانشگاه کابل تلاشهای بیدریغ در مبارزه با فساد میباشند.

داکتر اشرف غنی احمدزی شخصیت فرا قومی چی  که بر بنیاد شخصیت علمی و بینش ژرف شان یک انسان فراملی  است. ایشان  دارای باور قوی به برابری حقوق اقوام افغانستان  و رشد متوازن ولایات کشور بر اساس اولویت بندی منطقی اند.

اکثریت تیم کاری (هیئات رهبری ) وزارت مالیه ،  زمانیکه داکتر اشرف غنی سمت مسئولیت آنرا به عهده داشتند، از اقوام غیر پشتون تعین گردیده  بودند که میتوان از معین اداری ، روئسای دفتراسناد و ارتباط ، بودجه، خزاین، عواید، تقاعد، محاسبات، اداری ومستوفی کابل طور نمونه یاد آور شد. ایشان رابطه و سمپتی به کدام حزب و تنظیم سیاسی نداشتند و همواره تاکید شان روی معیار گرایی وارایه خدمات لازم بههموطنان ما بود.

بنا بران به نظر بنده ادعا در مورد روحیه ای قوم گرایانه داکتر اشرف غنی یک برچسب و دروغ  محض بوده  ،فاقد پایه واقعی  میباشد. ناگفته نباید گذاشت که اتهامات به آدرس داکتر اشرف غنی احمدزی دارای  جنبه سیاسی  و نه از جانب مردم در ولایات شمال بلکه از طرف اشخاص مغرض مربوط به کاندیدای مشخص و یا توسط افراد بیمار سیاسی در خورد کسانیکه ازشخصیت و نیات ضد ملی همچو افرادمعلومات لازم  ندارند، داده میشود تا با قیافه ظاهری دلسوزانه به این و آن قوم بجای برابری و برادری اقوام به تنفر قومی دامن زده منافع ملی را تحت الشعاع منفعت شوم شخصی خویش قرار میدهند . بدون شک چنین عمل از طرف هرکس از هر قوم وزبانیکه باشد دوستی و محبت به وطن و مردم افغانستان نه بلکه در نهایت خیانت و دشمنی  با جریان دولت- ملت سازی و خدمت به دشمنان مردم ماکه ایجاد و دامن زدن به تفرقه زبانی و قومی را  یکی از وسایل یا قوت نرم برای تضعیف وطن مان به کار میبرند، میباشد 

س. پیام تان به مردم افغانستان چیست؟

ج. بهترین پیام من به مردم عذاب کشیده و خسته از جنگ ، بد امنی و بی عدالتی در افغانستان  آنست که به پیمانه وسیع در انتخابات که حق و مسئولیت ملی و تاریخی شان است  شرکت کرده در استعمال رای شان که اهمیت حیاتی برای آینده خود واطفال شان دارد از کسی هراس نه کنند.  هوشیاری خود را حفظ کرده وبه  حرفهای چرب و نرم دارای رنگ و بوی قومی و غیره کلمات فریبکارانه که براساس پلان های دشمنان توسط ستون پنجم دشمن پیش برده میشود  باوروشکار نه شوند .کسانیکه خونبها ی میلونها شهید راه وطن را به بزنس و راه رسیدن به مقام و کرسی و دریافت سیم وزر ، پول و ثروت  ساختند نباید به آنان اعتماد نمود تا بهای رای اعتماد مردم را بحیث تمسک مشروع اعمال فساد ومعادملات سود جویانه ضد ملی شان به استفاده بگیرند. هموطنان ما باید به کسی رای بدهند که دارای برنامه علمی و عملی که با نگرش علمی وسیاسی  و تحلیل خود شان ترتیب یافته نه به قلم و زبان  محرر و سرمحررهای کرایی .رای شانرا به کسی اعتماد کنند  که لیاقت، صداقت، قاطعیت ،عدالت ووحدت ملی افغانستان واحد را حفظ و احترام کرده و کشتی شکسته گرداب طوفانی وطن را به یاری خداوند بزرگ و همکاری ملت افغانستان و جامعه بین المللی به ساحل مقصود رهنمون سازد .این ظرفیت چه از نگاه دانش  جامعه شناسی ، نظام سازی و دولتداری ، استادگی بالای اصول و ضوابط ، کار با دنیا وزبان و اعتبار  قانع کردن شان جهت تامین منافع متقابل و جلب کمکهای دوامدار برای رسیدن کشور به مرحله  تامین ثبات  اقتصا دی وکسب فرصت استاده شدن به پاهای خودش لا اقل در عرصه های امنیتی و اقتصادی

با برگزاری انتخابات  سرنوشت مردم به دست خود شان رقم می خورد . با یقین که در درک و افکار مردم ما نسبت به گذشته تغیرات زیاد وارد گردیده است وانشاالله افغانها در این معرکه بزرگ ملی شایستگی شانرا به نمایش گذاشته و رئیس جمهور با صفات عالی را انتخاب خواهند کرد.  

ومن الله التوفیق

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.