همه رنگ ها را دوست دارم بجز از دو رنگیها : نـــــور مـــحــمـد ســـنـــگـر. ارسالی حبیبه دستگیر از هالند

حبیبه  دستگیر آن تیشه که ریشه ام شکست، از من بود 

آن قفـــل که خانـــــه ام ببست، از مـن بود

من گِلــــه و شکـــوه یی ز دشمـــــن نکنم

تیـــری که به سینـه ام نشست، از من بود 

***** 

ایــــوای ز دســـــتِ دشمــنِ دوســـــــت نما

کاری بکنــــــد که بشکنـــــــد گــــــــردن و پا

من صــــدقه ی آن دشمـــــنِ یکــرنگِ خودم

یک تیـــــر خـــــــورد، یکــــــــی فرستد بر ما 

***** 

لعنــــت به کسی که یـــــارِ یکــــــرنگ نبود

در خـــوب و بـــــدِ زنـــــدگـی با ننــــگ نبود

مردانــــه شکستِ خـــــــود بـــــاور می کرد

در هـــر قدمـــــی در پیـــــی نیـــــرنگ نبود 

*****

دنیــــا گـــــذران است و گـــــــذر بایــــــد کرد

تفریقی میـــــانِ خیـــــــر و شـــــــر باید کرد

ما میرویــــم و خاطــــــــــره هـــــــا میمانـــد

هــــر خاطـــــره را پُــــــر گل و زر بایــــــد کر