هنرمندیکه بعداز چندین سال نبودش هنوز بدلها چنگ میزند . « غنیمت » پران نات هنرمند جاودان کشور بود. در باره اوگفتنیها زیاد است ُ بهتر است بشنوید

در  باره  پرا نات  گفتنیها  زیاد  است ُ بهتر  است  بشنوید