دموکراسی آمیخته با دیکتاتوری: احمد سعیدی

 saidi2     وقتی مینویسم تظاهرات مظهر دموکراسی یعنی اوج بی إعتنائی حکومت مردان وکمیسیونها به ارادۀ مردم و تظاهرات است معنی این کار دموکراسی امیخته با دیکتاتوریست که بدون هیچ تشویش میگویند باشد تا مظاهره کنند این یکی از شاخصه های دموکراسی است.آنچه را ما مینویسم یک شعار است ویا آرزوی نا تمام روز ها وشب ها شخصیت های مختلف، رسانه ها ونهاد ها داد از قانون وقانون مداری میزنند وما هم امید واریم که روزی مردم ما ایندۀ خودرا طبق مفاد مواد قانون پیشبینی کنند اما این آرزو گاهی هم محقق نمیشود چون این نسل برای پذیرش قانون واخلاق قانون گرائی هیچنوع ظرفیت ندارد وما هم بیهوده  با روایت کار نامه های گذشتگان وکشور های پیشرفته دل خوش میکنیم.ورنه حقیقت این است که دیکتاتوری واستبداد نرم گلوی مردم را به راحتی می فشارد وهیچ کس را یارای مخالفت ازین روند نیست.ویک حساب نا حساب شده در جریان است.

 را های پس کوچه: مهارت آقای حامد کرزی در بازی های سیاسی انقدر زیاد است اگر از راه راست هم برود کس نمی بیند وفکر میکند از پس کوچه وارد میدان شده. زمانیکه جناب کرزی  اشرف غنی احمدزی را بحیث رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی مقرر کرد ومن حین سفر های ولایتی بر نامه هایش را دنبال میکردم با خود فکر کردم که اشرف غنی احمد زی  به اصطلاح خودش یک اقتصاد دان است پس چرا بحیث رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی از قوای خارجی به نیرو های امنیتی مقرر شده  واین مسئولیت باید بدوش لوی درستیز ویا یک جنرال گذاشته میشد.زمانیکه به ولایات سفر میکرد وزرای داخله ودفاع پیشرویش می دویدند تعجب میکردم وبا خود میگفتم اصلا رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی است ویا اینکه شخص حامد کرزی  میخواهد این شخص رئیس جمهور باشد همیشه به همین فکر بودم وحتی یقین داشتم که حامد کرزی با این کار زمینه معرفی ومشهور شدن اشرف غنی احمد زی را به ولایات میسر ساخته  تا اینکه زمزمه کاندید شدن داکتر زلمی رسول از داخل ارگ بلند شد این بار گفتم نه خیر کاندید جناب کرزی داکتر زلمی رسول است نه اشرف غنی اما کار های جناب کرزی آنقدر پیچیده .گیچ کننده است که انسان به آسانی أهدافش را درک نمیکند وبعد ها می فهمد تیر که به انسان اصابت کرده ما ها قبل از کمانش خطا خورده بود ولی ما نمی دیدیم.

کی دیکتاتور است؟  جناب حامد کرزی هر چه خواسته بر ملت تحمیل کرده بر شورای ملی بر شخصیت ها وگروه های سیاسی وحالا هم فکر نمیکند نیروی وجود دارد تا جلو توسن تیز گامش را بگیرد.اصلا خبر نیست که انتخابات چطور شد وتقلبی هم هست ویا خیر طور عادی از انتقال صلاحیت به رئیس جمهور جدید صحبت میکند ویازدهم اسد را روز تحلیف رئیس جمهور نو اعلان نموده اینها همه بدین معنی است که اعتراضات وتظاهرات هیچ تغییری در تصمیمش وارد نمیکند واین حقیقت از زبان سخنگوئی کمیسیون انتخابات که همیشه دیکتاتور مأبانه سخن گفته نیز بیرون شده است.حالا از نظر من نتیجه انتخابات وفرجام کار همان است که رئیس جمهور قبلا طراحی وپیشبینی نموده با بی إعتنائی تمام از زبان سخنگوئی کمیسیون انتخابات بخورد مردم داده میشود .یعنی تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی ودست آورد های حکومت آقای کرزی است که باشد تکرار شود وادامه پیدا کند ولی ایشان کار خودرا میکنند.

منفی ضرب منفی مثبت: ادعای اخیر تیم تحول وتداوم که گویا تعقیب مکالات تلیفونی عمر خیل غیر قانونی بوده لذا ما حق بجانب هستیم این قاعده الجبری را به نمایش میگذارد که منفی ضرب منفی مثبت.یعنی کار عمر خیل  غیر قانونی بوده وتعقیب مراسلات هم غیر قانونی است پس نتیجه میشود قانونی خصوصا وقتیکه جناب عمر خیل استعفا داده دیگر هیچ اعتراض باقی نمانده.شما به این منطق وقاعده بافی فکر کنید کسی به یک پروسه ملی صدمه بزند حقوق ملیونها انسان را تلف کند .حین استعفا بجای محاکمه لقب قهر مان منافع ملی بوی داده شود؟ در چنین شرائطی چه باید کرد.؟ چرا عمر خیل استعفا کرد؟ بخاطر فرار از ادامه سوال وجواب ها وخزیدن بگوشه عافیت وحالا دستار قهر مانی را بر سرش میگذارند وکیست که خائن بگوید چون او بخاطر منافع ملی استعفا داده است.

همنیکه کمیسیون انتخابات بدون توجه بحضور ناظرین ونمایندگان تیم اصلاحات وهمگرائی به شمارش آرائ ادامه میدهد معنی اش این است که نه معترضین اهمیتی دارد ونه هم حامیان شان سر نوشت همان است که کلک ارگ در دفتر مشیت خویش تقدیر ملت افغانستان را رقم زده دیگر تغییر کفر است.می پذیرد خوب والا راه تان سفید.امید وارم نخبگان کشور رهی دیگر بخاطر احقاق حق مردم سنجش کنند وجامعه جهانی را به کمک بخواهند والا این قوانین همه خواسته واراده شخص حامد کرزی است وبس.هر چه میکنید اجازه است ودموکراسی اجازه میدهد..ولی حامد کرزی کار خودرا میکند هم دموکراسی وهم دیکتاتوری. باور دارم جناب کرزی و کمیسون نا مستقل انتخابات فکر میکنند چند روز تظاهرات و اعتراضات ادامه پیدا میکند بعداً همه چیز خاموش گردیده ما نتیجه را بدون جدا کردن راهای سیاه از سفید اعلان میکنیم مشکل یک شبه  حل میگردد به باور من این تصور نه عاقلانه است و نه منطقی این عالی جنابان بدانند با این همه خیانت و خیره سری ها که این ها داشته و دارند  هرگونه مسوولیت بعدی تنش های انتخاباتی بر دوش این هاست همه میدانید چون دامن  کمیسیون انتخابات مانند ضیا الحق امر خیل که آنرا باید ضیا الباطل گفت با تقلب لکه دار است روی این اصل  با درخواست های داکتر عبدالله عبدالله  غیرمسوولانه و نا عاقبت اندیشانه پاسخ شفاف داده نمی توانند در حال حاضر  برخورد کمیسیون  انتخابات مانند موقف گیری یک “دفتر کمپاین”  یک کاندید است کمیسون انتخابات با همکاری  یک تعداد حلقات مزدور بیگانه که نه هویت ملی دارند و نه هویت افغانی فکر میکنند شاید بعد از انتخابات تعداد محدود سلاح گرفته  به کوه بالا شوند. نخیر  هیچ کس به کوه نخواهند رفت. و از طریق دست زدن به سلاح از خود دفاع نخواهد کرد بجز حرکت های قانونی و معدنی مردم افغانستان  اعضای تیم اصلاحات و همگرایی را می شناسند که  فرزندان رشید این کشور اند که همواره درکنار مردم خود بوده اند؛ به کوه و به کشور های غربی  آنانی خواهند رفت که با یک “بیک” آمده و در بین مردم جایگاهی ندارند” آنانیکه تا دیروز سخنگوی طالبان بوده اند حالا میخواهند سرنوشت کشور را رقم زنند که 99 فیصد مردم آن مسلمان و خدا پرست اند باید دیده شود که این کمیسون نا مستقل به دستور کدام کشور و کدام شخص افغانستان را بطرف بحران سوق میدهد باور دارم مردم افغانستان از رای خود به هر قیمت که باشد دفاع میکند .