شهر عشق : ســیــد مـــحــمــد نـــادر خـــــرم

Said_M_Khoramهوای میکده دارم مرا ز خانه ببر
به کوی دلبر طناز نازدانه ببر
فضای خانه در این شهر خسته جانم کرد
مرا به کوی خرابات ، ماهرانه ببر
به هوش باش که دشمن ز چارسو آمد
بهانه ساز عزیزا ! به یک بهانه ببر
هوای شهر خراب است و جای زندگانی نیست
دلم گرفت از این خاک و زین میانه ببر
امید آنکه شگوفا شود باغ دلم
به شهر عشق و تماشای شاعرانه ببر
در آن دیار که گل های عشق عطر می پاشند
کنار شرشر آب روان ، شبانه ببر
مرا ببر به تماشای گلرخان چمن
ز پاره های این دل خونین ، نشانه ببر
 
سید محمد نادر خرم