آخرین برنامه تلویزیونی خانم زهره یوسف ُمصاحبه با جناب حامد نوید درباره زبان ُ فرهنگ ُ ادبیات وتاریخ آریانای کبیر که مربوط به افغانستان میباشد ُ خیلی بااهمیت است.

  حـــــامد نوید وطنداران  گرامی هرگاه  میخواهید  تاریخ  افغانستان عزیز را که  سابقه چنید هزار ساله  دارد  ُبدانید  بخش  اخیر  این  ویدیو که به مصاحبه  جناب  حامد نوید ً شخصیت  فرهنگی  و باستان  شناس  افغانستان همرای  خانم  زهره داوود یوسف  میباشد به  دقت  بشنوید .  شنیدن این مصاحبه  علمی  ُ تاریخی  و فرهنگی  برای  جوانان  وطن ما خیلی  ضرور میباشد.