خــــــزان زنــــــدگانـــــی : مســـــعـــــود حــــــــداد

mashoodhadad

دوچشمان خمارش یادم آید

نگاه معنی دارش یادم آید

اگرچندی سوالم درخفا بود

جوابِ آشکارش یادم آید

نگارم بودچون درختی استوار

شاخه ای میوه بارش یادم آید

چه گیسویی پریشان داشت دلبر

که جَعد موی تارش یادم آید

به لب هایش چه لبخندها دیدم

چهره ای گل عذارش یادم آید

چوبلبل درقفس فریاد میکرد

صدای موج دارش یادم آید

گُلم اندرخزان زندگانیست

بوستان وبهارش یادم آید

مسعود حداد

11نومبر 2014