کتابها | Books

Amount

خواننده عزیز :

این رومان، ازواقعیتهای جامعه ما سرچشمه گرفته، ازوقایع تلخ جنگ وعشق شیرین، دودلباخته حکایت میکند.
همچنان بیانگراندیشه های ابلاهانه ایست که زندگی انسانها رابغارت کشیده است. هرگاه انسان بخاطرمتعقدات خویش پیکارصلح آمیزمیکرد،هیچگاه جنگ وجود نداشت و سیل عصیان طغیانی نمیگردید، هستی ها بکام مرگ فرونمیرفت.
چیزیکه دراین کتاب تاکید گریده است. عدم فهم جنگ سالاران، ازمهفوم واقعی جنگ وعدم درک مردم بیگناه ازعاقبت جنگ میباشد. جنگ بیشترین صدمه درپیکرجوانان رشید وبانوان نازنین وطنم وارد کرد. کلمه جنگ خیلی زشت ودیدن آتش جنگ وحشتناک است. اما زندگی درکنارزشتیهای جنگ نافرجام، زیبایی های خودرا نیزداشته است. آن زیبایی هیچوقت تغیرماهیت نداده وشعله های سرکش جنگ آنرا نابود نساخته است. همان گونه پاک، خدشه ناپزیرومستحکم باقی مانده است. آن زیبایی برای هرانسان و درجریان هرگونه مصبیت، دوست داشتنی وقابل پذیرش است. آنرا “عشق” نامیده اند . بلی عشق یگانه چیزیست که ازآسیب جنگ مصُون میماند.
داستان دل باختگان این رومان بیانگرعشقیست که پیوند روح وقلب دوجوان پاک دامن ومعصوم رابنمایش میگذارد. چطورجوانان درمصبیت جنگ عشق های پاک شان را درسینه پخته کردند، چشمان منتظرشان را نبستند وبه برای رسیدن به عشق پاک شان ازتنگنای جنگ خانمانسوزعبورکردند. انسان باید دامن امید راازدست ندهد زیرا خداوند همیشه مددگارحق است.
اما باورکنید، واقعیتها آنقدرتلخ ووحشت انگیزبوده است که نمیتوان با ذکراین فشرده، با آنچه درسرزمن طوفان زده افغانستان واقع گردیده است، قناعت کرد.
داستان عشق کتاب “پا برهنه بازگشت” درزیرچکمه های خونین جنگ، با نهایت احتیاط تحریرگردیده است. این اثرتا حدودغمها را تازه میسازد.
اما باید نوشت، زیراهنوزموفق به کشف معمای زندگی نگردیده ایم.

با عرض حرمت

Amount

خواننده گرانقدر :

هر برگه این کتاب از نخبگان فرهنگی اناث سر زمین پرغرور افغانستان در دوره های مختلف تاریخ بحث مینماید. مشعلداران فرهنگ بخاطر ذوال تاریکی های سنتی در هرگونه شرایط چون کوهپایه های شامخ پامیر قد راست کردند ودر آسمان مطبوعات پرتو افشانی نمودند.بانوان ارجمند کشورما با مبارزه پیگیر شان جاده پرخم وپیچ را جانبازنه پیمودند و دروازه های فرهنگ رابروی دیگران گشودند.
زنان روشنگر افغانستان حق دارند که کار نامه های تاریخی شان ثبت گردد ومنحیث گنجینه ارزشمند برای آیندگان تقدیم شود، تا باگذشت زمان ازخاطره ها فراموش نگردیده، بلکه در نقش سرمایه های ملی ومعنوی وشخصیت های بزرگ فرهنگی کشور جاویدانه باشند. در چند دهه پسین با هجوم تجاوز بیگانگان وجنگهای خانمانسوز داخلی، چهره زنان افغان در رسانه های جمعی جهان بیانگر افسردگی های ناشی ازجنگ بوده است. جهان درشناخت زنان فر هنگی کشور ما آگاهی لازم ندارند.
بنا ًکتاب حاضربیانگرخدمات ارزشمند فرهنگی زنان جامعه افغانی میباشد. دراین کتاب زندگینامه (94) خانم درج گردیده و درحدود صد تن دیگربنا برعدم دریافت آدرسهای شان با نام گرفتن بسنده گردیده است.
این کتاب بیانگر تاریخ مختصر تیاتر در جهان و افغانستان، ایجاد رادیو، سینما و تلویزیون در افغانستان با ذکر نام بنیادگذاران آن میباشد.
گذرازنتگنای نویسندگی سهل نیست، بخصوص برای بنده که اولین اثرم می باشد،عاری ازعیب نخواهد بود. آرزو میبرم بزرگان ودانشمندان بنده را عفو تقصیرات بدارند .

 چهره های  جاودان

فرهنگ وادبیات در وطن ما ریشه عمیق دارد و فرهنگیان بخاطر پخش و نشر مطالب ادبی ُ سیاسی و تاریخی بنابر تمام موانع ومشکلات و سانسور های حکومات برای پر بهار ساختن فرهنگ کشور دست بقلم بردند و آثار ماندگار از خویش بر جاگذاشتند.
فرهنگ کلام زیبایست که یک کشور را در سطح جهان بنمایش میگذارد خواه از طرطق یک اثر ادبی ُ یک نمایشنامه هنری ُ یک تابلو نقاشی و یا سروده های بکر شعری باشد و یا از طریق نشر برنامه رسانوی . هر یک این آثار تاریخ گذشته را جاودانه میسازد.
جاودانگی فرهنگ افغانستان در گزشته های دور از بلخ تا کابل ُاز غزنه تا هری ُ از زابل تا بدخشت‌ ُ خلاصه از شمال تا جنوب و از شرق تاغرب کشور فرهنگیان عزیز وطن آثار شان را افریدند و از قیودات و سانسور های حکومتی فرزانه سر بلند کردند.
هرگاه خواسته باشیم از هریک شاعرانُ معمارانُ نمایش نامه نویسانُ فیلم سازان و برنامه پردازان ذکر خیر نماییم باید زندگینامه آنرا هارا مرور نموده از زحمات شان در پربار ساختن فرهنگ غنی که اکنون باعث مباحات ماست ُ یاد آوری بنماییم.
روی همین دلیل کتاب چهره های جاودان یاد از هنر آفرینان مینماید.  

وطن عزیز ما دارای تاریخ کهن فرهنگی در خطه آسیا بوده که نمیتوانیم هرک آنان را بصورت مفصل به معرفی بگیریم زیرا در این سرزمین دانشمندان بزرگ ُ ادبای نامی هنرمندان وصنعت گران با استعدادی ظهور کرده اند که بصورت نمونه مشت نمونه خروار بصورت گلچین و فشرده از هر گلشن گلی را بر چیده و بمعرفی گرفته ام.
در این مجموعه کوشش شده است که از روی انساد و شواهد تاریخی بمعرفی بزرگان شعر وادب ُ موسیقی و نویسندگان ُ از هر بخش هنر های زیبا بصورت نمونه چند شخصیت سرسناس ُ موسیقی دان بینظیر ُ نقاش چیره دست ُ تاریخ نویس واقعیت گرا وغیره معرفی گردد.
کتاب چهره های جاودان ُ در جاودانه ساختن هنرمندان و بزرگان شعر وادب و صورتگران کار عظیمی را انجام داده است.
دوستان که به هنرهای زیبا علاقمند میباشند ُ عنقریب این مجموعه زیبا بدسترس شان قرار خواهند گرفت.